Konkurs dla dzieci 5–13 lat

No Com­ments

Dro­dzy Mali Oby­wa­te­le, Dro­dzy Rodzi­ce i Opiekunowie!

Ogła­sza­my kon­kurs, któ­re­go celem jest umoż­li­wie­nie dzie­ciom w wie­ku 5–13 lat poka­za­nia poprzez sztu­kę tego,  co chcie­li­by zmie­nić w swo­jej małej ojczyź­nie. Zda­je­my sobie spra­wę, że pomy­sło­wość dzie­ci i mło­dzie­ży jest nie­ogra­ni­czo­na, a potrze­by czę­sto spo­re i waż­ne. W naszym kon­kur­sie chce­my nagro­dzić te naj­cie­kaw­sze, ale tak­że takie, któ­rych celem jest dzia­ła­nie dla dobra wspólnego.

Pokaż­cie w swo­ich pra­cach, jak polep­szyć życie miesz­kań­ców waszej dziel­ni­cy, wasze­go mia­sta. Jak pomóc oso­bom star­szym, co moż­na zro­bić dla uła­twie­nia ich życia i funk­cjo­no­wa­nia w mie­ście, czy na waszym osie­dlu? Co moż­na zro­bić dla dzie­ci, dla mło­dzie­ży? Czy jest jakiś spo­sób na polep­sze­nie warun­ków życia dla zwie­rząt, któ­re miesz­ka­ją w mie­ście? Obser­wuj­cie swo­ją oko­li­ce, dostrze­gaj­cie pro­ble­my, szu­kaj­cie rozwiązań.

Kon­kurs ma for­mę otwartą.

Cze­ka­my na Wasze pra­ce pod tytu­łem MÓJ LUBLIN ZA 10 LAT:

  • rysun­ki
  • komik­sy
  • for­my opisowe
  • fil­my
  • … i co WAM przyj­dzie do głowy

Pra­ce kon­kur­so­we i Oświad­cze­nia (link poni­żej) nale­ży prze­ka­zy­wać Orga­ni­za­to­ro­wi w jed­nej z poniż­szych form:

  1. prze­słać pocz­tą na adres Cen­trum Roz­wią­zań Sys­te­mo­wych, ul. Pod­wa­le 75, 50–449 Wro­cław z dopi­skiem Konkurs
  2. skan lub zdję­cie obraz­ka, pra­cy arty­stycz­nej, tek­stu lub link do fil­mu na YouTu­be oraz zdję­cie lub skan pod­pi­sa­ne­go Oświad­cze­nia prze­słać pocz­tą elek­tro­nicz­ną (e‑mail) na adres : konkurs@crs.org.pl

Ter­min dostar­cze­nia prac mija 15.09.2014 r.

źró­dło: graobudzet.crs.org.pl

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy