Podsumowaliśmy 100 dni posłów z okręgu lubelskiego

No Com­ments

Głos na posie­dze­niach sej­mu naj­czę­ściej zabie­ra poseł Jakub Kule­sza, ale to Joan­na Mucha skła­da naj­wię­cej inter­pe­la­cji. Żad­ne­go glo­so­wa­nia nie opu­ści­li Kazi­mierz Cho­ma, Krzysz­tof Szu­low­ski i Syl­we­ster Tuła­jew. Spraw­dzi­li­śmy aktyw­ność posłów z okrę­gu lubel­skie­go w cią­gu pierw­szych 100 dni kaden­cji sejmu.

Interpelacje poselskie

Joan­na Mucha zło­ży­ła ich 22 a Jakub Kule­sza tyl­ko o jed­ną mniej. Czy­li obo­je skła­da­li śred­nio jed­ną na tydzień. Na trze­cim stop­niu podium upla­so­wał się sej­mo­wy debiu­tant, Michał Kraw­czyk (13 inter­pe­la­cji). Trój­ka posłów nie zło­ży­ła żad­nej inter­pe­la­cji – Kazi­mierz Cho­ma, Gabrie­la Masłow­ska i Syl­we­ster Tułajew.

Udział w głosowaniach

Tyl­ko trój­ka posłów (Kazi­mierz Cho­ma, Krzysz­tof Szu­low­ski i Syl­we­ster Tuła­jew – wszy­scy PiS) nie opu­ści­ła żad­ne­go gło­so­wa­nia. Naj­słab­szą fre­kwen­cją zano­to­wa­ła Joan­na Mucha, ale w tym 700 gło­so­wań przy­pa­da­ło na posie­dze­nie w dniach 13–14 lute­go (posłan­ka ma uspra­wie­dli­wio­ną nieobecność).

Opis aktywności poszczególnych posłów

Jerzy Bie­lec­ki - wystą­pił na 3 posie­dze­niach sej­mu. Napi­sał osiem inter­pe­la­cji i jed­no pyta­nie w spra­wach bie­żą­cych. Udział w gło­so­wa­niach 99,70%, opu­ścił zale­d­wie trzy gło­so­wa­nia. Przy­na­le­ży do 2 komi­sji i 2 podkomisji.

Kazi­mierz Cho­ma – nie wystą­pił na posie­dze­niach sej­mu, nie zło­żył żad­nej inter­pe­la­cji, pytań w spra­wach bie­żą­cych . Ma 100% udział w gło­so­wa­niach ( nie opu­ścił żad­ne­go gło­so­wa­nia). Przy­na­le­ży do trzech komi­sji i trzech podkomisji.

Prze­my­sław Czar­nek – wystą­pił na 10 posie­dze­niach sej­mu, zło­żył trzy inter­pe­la­cje. Nie napi­sał żad­ne­go pyta­nia w spra­wach bie­żą­cych. Udział w gło­so­wa­niach 98,62% opu­ścił czter­na­ście gło­so­wań. Przy­na­le­ży do 3 komi­sji i 3 podkomisji.

Jacek Czer­niak – wystą­pił na dwóch posie­dze­niach i zło­żył sie­dem inter­pe­la­cji, czte­ry pyta­nia w spra­wach bie­żą­cych. Udział w gło­so­wa­niach 99,61% opu­ścił zale­d­wie czte­ry gło­so­wa­nia. Przy­na­le­ży do dwóch komi­sji sejmowych.

Michał Kraw­czyk – czte­ro­krot­nie wziął udział w wystą­pie­niach sej­mo­wych. Napi­sał 13 inter­pe­la­cji, jed­no pyta­nie w spra­wach bie­żą­cych. Udział w gło­so­wa­niach 99,70% opu­ścił 3 gło­so­wa­nia. Przy­na­le­ży do jed­nej komi­sji i dwóch pod­ko­mi­sji sejmowych.

Jakub Kule­sza – naj­wię­cej razy z wszyst­kich posłów z okrę­gu lubel­skie­go wystę­pu­je na posie­dze­niach sej­mu aż sie­dem­na­ście. Na dru­gim miej­scu z ilo­ścią skła­da­nych inter­pe­la­cji (21). Nie przy­na­le­ży do żad­nej pod­ko­mi­sji sejmowej.Udział w gło­so­wa­niach 98,42%.

Jan Łopa­ta – wystą­pił na sied­miu posie­dze­niach sej­mo­wych, trzy inter­pe­la­cje oraz jed­no pyta­nie w spra­wach bie­żą­cych. Udział w gło­so­wa­niach 99,70% i trzy razy nie gło­so­wał. Przy­na­le­ży do dwóch komi­sji sej­mo­wych i nie nale­ży do pod­ko­mi­sji sejmowych.

Gabrie­la Masłow­ska – jede­na­ście razy wystą­pi­ła na posie­dze­niach sej­mu. Nie napi­sa­ła ani jed­nej inter­pe­la­cji i pyta­nia w spra­wach bie­żą­cych. Jest dru­gą posłan­ką, któ­ra opu­ści­ła naj­więk­szą licz­bę gło­so­wań (w sumie 38). Fre­kwen­cja w gło­so­wa­niach wyno­si 96,25%. Nale­ży do dwóch komi­sji: komi­sji Finan­sów Publicz­nych i komi­sja Zdro­wia oraz dwóch podkomisji.

Joan­na Mucha – posłan­ka z naj­więk­szą licz­bą inter­pe­la­cji – 22 w prze­cią­gu pierw­szych 100 dni kaden­cji. Naj­mniej uczest­ni­czy w gło­so­wa­niach – 30,07%. naj­wię­cej nie­obec­no­ści 709 pod­czas gło­so­wa­nia. Jed­nak wszyst­kie nie­obec­no­ści ma usprawiedliwione.

Sła­wo­mir Skwa­rek – wystą­pił 3 razy na posie­dze­niach sej­mu, napi­sał trzy inter­pe­la­cje. Zło­żył dwa zapy­ta­nia w spra­wach bie­żą­cych. Opu­ścił zale­d­wie dwa gło­so­wa­nia, fre­kwen­cja gło­so­wa­nia wyno­si 99,80%. Przy­na­le­ży do dwóch komi­sji : Edu­ka­cji Nauki i Mło­dzie­ży oraz komi­sji Infra­struk­tu­ry. Jako jedy­ny poseł nale­ży do 5 pod­ko­mi­sji sejmowych.

Artur Soboń – nie wystę­pu­je na posie­dze­niach sej­mu, zło­żył jed­ną inter­pe­la­cję. Bie­rze czyn­ny udział w gło­so­wa­niach fre­kwen­cja wyno­si 99,01%. Nie nale­ży do żad­nej komi­sji ani pod­ko­mi­sji sejmowej.

Krzysz­tof Szu­low­ski – wystą­pił 6 razy na posie­dze­niach sej­mu. Napi­sał jed­ną inter­pe­la­cję ma 100% udział w gło­so­wa­niach sej­mu. Przy­na­le­ży do dwóch komi­­sji- Komi­sja Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi oraz Komi­sji Zdro­wia i trzech podkomisjach.

Syl­we­ster Tuła­jew – nie wystę­pu­je w ogó­le na posie­dze­niach sej­mu, nie skła­da inter­pe­la­cji. Nie piszę pyta­niach w spra­wach bie­żą­cych. W gło­so­wa­niach ma 100% fre­kwen­cję. Przy­na­le­ży do dwóch komi­sji – Komi­sji ds. Unii Euro­pej­skiej i Komi­sji Finan­sów Publicz­nych i jed­nej podkomisji.

Mar­ta Wci­sło – wystę­pu­je bar­dzo czę­sto na posie­dze­niach sej­mo­wych, Zaj­mu­je dru­gie miej­sce pod tym wzglę­dem z licz­bą 13. Skła­da zarów­no inter­pe­la­cje jak i pyta­nia w spra­wach bie­żą­cych. Udział w gło­so­wa­niach 99,61%.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy