Wniosek do Prezydenta o zorganizowanie gali wręczenia nagród dla wyróżniających się urzędników

No Com­ments

W dniu 2 lute­go zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin o zor­ga­ni­zo­wa­nie gali, na któ­rej zosta­ną uho­no­ro­wa­ni naj­bar­dziej zasłu­że­ni pra­cow­ni­cy urzę­du. Wyda­rze­nie mogło­by odbyć się np. przed naj­bliż­szą sesją Rady Mia­sta lub w trak­cie prze­rwy w obradach.

19 stycz­nia br. pod­czas Gali w Lubel­skim Cen­trum Kon­fe­ren­cyj­nym pre­zy­dent wrę­czył nagro­dy spor­tow­com, któ­rzy osią­gnę­li w ubie­głym roku wyso­kie wyni­ki. Nato­miast infor­ma­cje o sty­pen­dy­stach i nagro­dach przy­zna­nych miesz­kań­com mia­sta z zakre­su kul­tu­ry są publi­ko­wa­ne na stro­nie urzę­du. Dzię­ki temu miesz­kań­cy mają moż­li­wość podzi­wiać ich sukcesy.

Nie widzi­my powo­du, aby nie chwa­lić się suk­ce­sa­mi i osią­gnię­cia­mi pra­cow­ni­ków urzę­du, któ­rzy szcze­gól­nie wyróż­ni­li się swo­ją pra­cą w minio­nym roku. Dla­te­go wnio­sku­je­my o zor­ga­ni­zo­wa­nie gali z odzna­cze­niem naj­bar­dziej wyróż­nia­ją­cych się pra­cow­ni­ków urzę­du oraz opu­bli­ko­wa­nie na stro­nie urzę­du mia­sta listy wszyst­kich pra­cow­ni­ków, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dę za pra­cę w mino­nym roku, wraz z poda­niem uza­sad­nie­nia i kwo­ty nagrody.

Poza tym, zło­ży­li­śmy wnio­sek o udzie­le­nie infor­ma­cji publicz­nej w spra­wie udo­step­nie­nia nazwisk pra­cow­ni­ków urzę­du, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy za pra­cę w 2017 roku, wraz z poda­niem uza­sad­nie­nia i kwo­ty nagro­dy. Takie same wnio­ski wysła­li­śmy rów­nież do Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go oraz Woje­wo­dy Lubelskiego.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy