Rusza dyskusja nad trzecią edycją budżetu obywatelskiego

No Com­ments
Roz­po­czy­na­my otwar­tą dys­ku­sję nad trze­cią edy­cją lubel­skie­go Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Zapra­sza­my na otwar­te spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi, któ­re odbę­dą się 12 i 19 stycz­nia (wto­rek) o godzi­nie 17:00 w sali nr 2 w Ratu­szu. Zachę­ca­my rów­niez do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wy­mi sta­ty­sty­ka­mi gło­so­wa­nia w dotych­cza­so­wych edy­cjach Budże­tu Obywatelskiego.
 
- Budżet Oby­wa­tel­ski oka­zał się olbrzy­mim suk­ce­sem miesz­kań­ców Lubli­na. Dwie pierw­sze edy­cje to bli­sko 60 pro­jek­tów reali­zo­wa­nych łącz­nie za 25 mln zł. Zachę­cam do wspól­nej pra­cy nad tego­rocz­ną pro­ce­du­rą, by narzę­dzie jesz­cze lepiej speł­nia­ło ocze­ki­wa­nia Lubli­nian, Rad Dziel­nic oraz orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych – mówi Krzysz­tof Żuk, Pre­zy­dent Mia­sta Lublin.
 
W zeszło­rocz­nej edy­cji lubel­skie­go Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go, każ­da upraw­nio­na do gło­so­wa­nia oso­ba, mogła wska­zać po jed­nym pro­jek­cie dużym i małym. Gło­so­wa­nie za pośred­nic­twem kart papie­ro­wych umoż­li­wia­ło maso­we zbie­ra­nie gło­sów wśród miesz­kań­ców. Sys­tem gło­so­wa­nia inter­ne­to­we­go opie­rał się na wery­fi­ka­cji nume­rów PESEL. To tyl­ko część zasad dru­giej edy­cji, o któ­rych zmia­nie będą mogli poroz­ma­wiać mieszkańcy.

Moż­na już zapo­znać się ze szcze­gó­ło­wy­mi sta­ty­sty­ka­mi gło­so­wa­nia w Budże­cie Oby­wa­tel­skim. Każ­dy zain­te­re­so­wa­ny może spraw­dzić, jak gło­so­wa­li miesz­kań­cy kon­kret­nej uli­cy oraz któ­ra z grup wie­ko­wych odda­ła naj­wię­cej gło­sów na kon­kret­ny pro­jekt. Wyszu­ki­war­ka sta­ty­styk znaj­du­je się na stro­nie www.obywatelski.lublin.eu w zakład­ce Budżet Oby­wa­tel­ski 2016. W sta­ty­sty­kach uak­tyw­nio­ne zosta­ły tak­że dane doty­czą­ce płci osób głosujących. .

Zapra­sza­my na spo­tka­nia kon­sul­ta­cyj­ne w spra­wie trze­ciej edy­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go, któ­re odbę­dą się 12 i 19 stycz­nia (wto­rek) o godzi­nie 17:00 w sali nr 2 w Ratu­szu (sala obrad Rady Mia­sta) oraz do wypeł­nie­nia krót­kiej ankie­ty na stro­nie www.obywatelski.lublin.eu. Swo­je uwa­gi prze­sy­łać moż­na tak­że na adres: obywatelski@lublin.eu do 19 stycz­nia 2016 roku.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy