Na co wydatkowano pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości? Ministerstwo: To prywatna sprawa

No Com­ments

Na co kon­kret­nie wydat­ko­wa­ły pie­nią­dze orga­ni­za­cje z woje­wódz­twa lubel­skie­go, któ­re otrzy­ma­ły środ­ki z Fun­du­szu Spra­wie­dli­wo­ści w latach 2017–2021 ? Pręd­ko się tego nie dowie­my, bo Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści uni­ka odpowiedzi.

Na począt­ku sierp­nia wystą­pi­li­śmy do Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści o ujaw­nie­nie infor­ma­cji o tym, któ­re orga­ni­za­cje z woje­wódz­twa lubel­skie­go otrzy­ma­ły pie­nią­dze z Fun­du­szu Spra­wie­dli­wo­ści. Zapy­ta­li­śmy też o treść ich wnio­sków na dofi­nan­so­wa­nie poszcze­gól­nych pro­jek­tów (dzia­łań), spra­woz­da­nia z ich reali­za­cji oraz wyni­ki prze­pro­wa­dzo­nych kon­tro­li (jeśli były). Mini­ster­stwo naj­pierw wydłu­ży­ło czas odpo­wie­dzi do dwóch mie­się­cy (z uwa­gi na „koniecz­ność zebra­nia i usys­te­ma­ty­zo­wa­nia wnio­sko­wa­nych danych”).

Pod koniec wrze­śnia otrzy­ma­li­śmy odpo­wiedź. Wska­za­no orga­ni­za­cje, któ­re w tym cza­sie otrzy­ma­ły pie­nią­dze z Fun­du­szu Sprawiedliwości:

  • Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Aktyw­no­ści „Bona Fides”,
  • Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­gra­cji Rodzin „Przy­stań”,
  • Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Pomo­cy Oso­bom Potrze­bu­ją­cym „Aga­pe”,
  • Sto­wa­rzy­sze­nie Postis,
  • Sto­wa­rzy­sze­nie Cen­trum Wolontariatu,
  • Cari­tas Die­ce­zji Siedleckiej,
  • Sto­wa­rzy­sze­nie Soli­dar­no­ści Globalnej.

Nato­miast w odpo­wie­dzi na pozo­sta­łe pyta­nia, mini­ster­stwo odmó­wi­ło udzie­le­nia infor­ma­cji. Uza­sad­nio­no to tym, że „skła­da­ne w try­bie kon­kur­so­wym wnio­ski o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia, jak i dołą­czo­ne do nich ofer­ty sta­no­wią doku­men­ty pry­wat­ne, któ­re nie pod­le­ga­ją udo­stęp­nie­niu na pod­sta­wie usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej (…)” Ponad­to „Har­mo­no­gra­my rze­­czo­­wo-fina­n­so­­we, har­mo­no­gra­my reali­za­cji pro­jek­tów, kar­ty ocen for­mal­nych i mery­to­rycz­nych, a tak­że doku­men­ta­cja roz­li­cze­nio­wa doty­czą kon­kret­nych spraw indy­wi­du­al­nych (…)” I na koniec, „Doku­men­ta­cja kon­tro­l­na, z uwa­gi na dane wraż­li­we zawar­te w jej tre­ści, rów­nież nie pod­le­ga udo­stęp­nie­niu w try­bie dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej”.

Reasu­mu­jąc, infor­ma­cja o wydat­ko­wa­niu setek tysię­cy zło­tych przez Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści to spra­wa indy­wi­du­al­na i pry­wat­na a wyni­ki kon­tro­li z wydat­ko­wa­nia tych środ­ków to dane wrażliwe.

Oczy­wi­ście, nie zga­dza­my się z taką inter­pre­ta­cją spra­wy. Wydat­ko­wa­nie środ­ków z Fun­du­szu Spra­wie­dli­wo­ści doty­czy reali­za­cji zadań publicz­nych, pocho­dzą­cych ze środ­ków publicz­nych, roz­dy­spo­no­wa­nych w otwar­tych kon­kur­sach ofert. Z pew­no­ścią treść wnio­sków, spra­woz­dań z ich reali­za­cji i pro­to­ko­łów kon­tro­li nie sta­no­wi „doku­men­tów pry­wat­nych” i nawet jeśli zawie­ra jakieś dane oso­bo­we, to nie są to tyl­ko i wyłącz­nie dane oso­bo­we. W związ­ku z tym skie­ru­je­my skar­gę do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go na bez­czyn­ność Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści (nie­udo­stęp­nie­nie infor­maj­ci publicznych).

Poni­żej peł­na treść odpo­wie­dzi ministerstwa:

Odpo­wiedź na wnio­sek nr DFS-III.082.28.2021

Nie odpuszczamy. Sprawa trafi do sądu

W związ­ku z powyż­szym chce­my zło­żyć skar­gę do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go na bez­czyn­ność Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści. Możesz nam pomóc, dorzuć się do kosz­tów sądowych:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy