Zmiany w statutach dzielnic – więcej obowiązków niż praw

No Com­ments

Komisja rady miasta ds. statutów jednostek pomocniczych pracowała od listopada 2017 do października 2018. W tym czasie odbyła 12 posiedzeń. Pracowała nad uwagami złożonymi wcześniej przez rady dzielnic i Fundację Wolności.

W zaak­cep­to­wa­nym przez komi­sję pro­jek­cie jest wię­cej obo­wiąz­ków niż praw dla rad dziel­nic. Poni­żej zamiesz­cza­my spis wszyst­kich zmian:

W par. 9 ust. 2 – jeśli zarząd uzy­skał upo­waż­nie­nie do wyda­wa­nia opi­nii (z par. 6 ust. 1) w imie­niu rady, infor­mu­je o wyda­nych opi­niach na kolej­nym posie­dze­niu rady.

W par. 10 prze­pi­sy dot. wyga­śnię­cia man­da­tu prze­wod­ni­czą­ce­go rady – jeśli rada w cią­gu mie­sią­ca nie podej­mie uchwa­ły o wyga­śnię­ciu man­da­tu, wyga­sa on auto­ma­tycz­nie. Obra­dom w tym cza­sie prze­wo­dzi wice­prze­wod­ni­czą­cy naj­star­szy wie­kiem. W przy­pad­ku jed­no­cze­sne­go odwo­ła­nia prze­wod­ni­czą­ce­go i wszyst­kich wice­prze­wod­ni­czą­cych, pro­wa­dze­nie obrad powie­rza się naj­star­sze­mu wie­kiem człon­ko­wi rady, na okres 30 dni.

W par. 11 w spra­wie powo­ły­wa­nia komi­sji, może ona liczyć nie mniej niż 3 człon­ków (do tej pory od 3 do 5). Komi­sja może wybrać ze swo­je­go gro­na wice­prze­wod­ni­czą­ce­go. Z każ­de­go posie­dze­nia jest spo­rzą­dza­ny protokół.

W par. 12 komi­sja rewi­zyj­na liczy 3 lub 5 człon­ków (do tej pory od 3 do 5). Komi­sja musi wybrać wice­prze­wod­ni­czą­ce­go. Człon­kiem komi­sji nie mogą być wstęp­ni, zstęp­ni, mał­żon­ko­wie lub rodzeń­stwo człon­ków zarzą­du. Na pisem­ny wnio­sek prze­wod­ni­czą­ce­go rady, prze­wod­ni­czą­cy komi­sji ma obo­wią­zek w cią­gu 7 dni zwo­łać posie­dze­nie komi­sji rewizyjnej.

W par. 14 radę repre­zen­tu­je wobec orga­nów mia­sta, jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych i innych dziel­nic, prze­wod­ni­czą­cy rady (wcze­śniej było o repre­zen­to­wa­niu na zewnątrz).

Prze­wod­ni­czą­cy zwo­łu­je posie­dze­nie rów­nież na wnio­sek zarzą­du. Zawia­do­mie­nie o ter­mi­nie posie­dze­nie na 7 dni przed posie­dze­niem wraz z pro­jek­ta­mi uchwał (wcze­śniej tyl­ko z porząd­kiem obrad). Spo­sób zawia­da­mia­nia usta­la rada, w for­mie uchwały.

Porzą­dek obrad obej­mu­je w szcze­gól­no­ści:
• przy­ję­cie pro­to­ko­łu z poprzed­nie­go posie­dze­nia,
• infor­ma­cje prze­wod­ni­czą­ce­go rady i prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du o ich dzia­ła­niach,
• roz­pa­trze­nie uchwał, zaję­cie sta­no­wisk, pod­ję­cie ape­li i opi­nii
• wol­ne wnio­ski, infor­ma­cje i zapy­ta­nia człon­ków rady

Zawia­do­mie­nie o posie­dze­niu rów­nież na 7 dni przed musi zna­leźć się na stro­nie dziel­ni­cy i w siedzibie.

Doda­je się ust. 16a „Do pro­to­ko­łu dołą­cza się w for­mie załącz­ni­ków tek­sty przy­ję­tych przez Radę
uchwał, sta­no­wisk, opi­nii, ape­li, listę obec­no­ści człon­ków Rady, oświad­cze­nia i inne
doku­men­ty prze­ka­za­ne prze­wod­ni­czą­ce­mu obrad”.

Pro­to­ko­ły publi­ko­wa­ne na stro­nie dzielnicy.

Par. 15 – zarząd dziel­ni­cy liczy 3 lub 5 (wcze­śniej 5) i 5 lub 7 (wcze­śniej 7) osób w zależ­no­ści od licz­by miesz­kań­ców dziel­ni­cy. Liczeb­ność zarzą­du uchwa­la rada. W razie zmniej­sze­nia licz­by człon­ków zarzą­du, odwo­ła­niu pod­le­ga­ją oso­by na sta­no­wi­sku „człon­ka zarządu”.

Par. 16 zarząd ma pro­wa­dzić doku­men­ta­cję swo­ich działań

Po upły­wie 2 lat od zakoń­cze­nia kaden­cji, zarząd prze­ka­zu­je doku­men­ta­cję do urzę­du w celu archiwizacji

W par. 17 ust. 5 o tym, że prze­wod­ni­czą­cy zarzą­du repre­zen­tu­je dziel­ni­cę wobec orga­nów mia­sta, jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych i innych dziel­nic. Pisem­nie może powie­rzyć pro­wa­dze­nie spraw innym człon­kom zarządu.

W przy­pad­ku nie­obec­no­ści prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du, jego obo­wiąz­ki wyko­nu­je zastęp­ca. Posie­dze­nia zarzą­du są protokołowane.

W par. 19 infor­ma­cje o dyżu­rach zamiesz­cza się na stro­nie inter­ne­to­wej rady i w sie­dzi­bie rady dzielnicy.

W par. 20 dopi­sa­no do obo­wiąz­ków człon­ka rady uczest­ni­cze­nie w posie­dze­niach rady.

W par. 29 doda­no ust. 3A, któ­ry mówi, że potwier­dze­niem sta­łe­go zamiesz­ka­nia jest wpis do sta­łe­go reje­stru wyborców.

W par. 63 zmie­nio­no prze­pi­sy dot. wyga­śnię­cia man­da­tu. Teraz są tyl­ko czte­ry przy­pad­ki:
• śmier­ci,
• utra­ty pra­wa wybie­ral­no­ści lub nie­po­sia­da­nia go w dniu wybo­rów
• odmo­wy zło­że­nia ślu­bo­wa­nia
• pisem­ne­go zrze­cze­nia się go
W każ­dym przy­pad­ku wyga­śnię­cie stwier­dza rada, uchwałą.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy