Zmiany w statutach dzielnic – więcej obowiązków niż praw

No Comments

Komisja rady miasta ds. statutów jednostek pomocniczych pracowała od listopada 2017 do października 2018. W tym czasie odbyła 12 posiedzeń. Pracowała nad uwagami złożonymi wcześniej przez rady dzielnic i Fundację Wolności.

W zaakceptowanym przez komisję projekcie jest więcej obowiązków niż praw dla rad dzielnic. Poniżej zamieszczamy spis wszystkich zmian:

W par. 9 ust. 2 – jeśli zarząd uzyskał upoważnienie do wydawania opinii (z par. 6 ust. 1) w imieniu rady, informuje o wydanych opiniach na kolejnym posiedzeniu rady.

W par. 10 przepisy dot. wygaśnięcia mandatu przewodniczącego rady – jeśli rada w ciągu miesiąca nie podejmie uchwały o wygaśnięciu mandatu, wygasa on automatycznie. Obradom w tym czasie przewodzi wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. W przypadku jednoczesnego odwołania przewodniczącego i wszystkich wiceprzewodniczących, prowadzenie obrad powierza się najstarszemu wiekiem członkowi rady, na okres 30 dni.

W par. 11 w sprawie powoływania komisji, może ona liczyć nie mniej niż 3 członków (do tej pory od 3 do 5). Komisja może wybrać ze swojego grona wiceprzewodniczącego. Z każdego posiedzenia jest sporządzany protokół.

W par. 12 komisja rewizyjna liczy 3 lub 5 członków (do tej pory od 3 do 5). Komisja musi wybrać wiceprzewodniczącego. Członkiem komisji nie mogą być wstępni, zstępni, małżonkowie lub rodzeństwo członków zarządu. Na pisemny wniosek przewodniczącego rady, przewodniczący komisji ma obowiązek w ciągu 7 dni zwołać posiedzenie komisji rewizyjnej.

W par. 14 radę reprezentuje wobec organów miasta, jednostek organizacyjnych i innych dzielnic, przewodniczący rady (wcześniej było o reprezentowaniu na zewnątrz).

Przewodniczący zwołuje posiedzenie również na wniosek zarządu. Zawiadomienie o terminie posiedzenie na 7 dni przed posiedzeniem wraz z projektami uchwał (wcześniej tylko z porządkiem obrad). Sposób zawiadamiania ustala rada, w formie uchwały.

Porządek obrad obejmuje w szczególności:
• przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
• informacje przewodniczącego rady i przewodniczącego zarządu o ich działaniach,
• rozpatrzenie uchwał, zajęcie stanowisk, podjęcie apeli i opinii
• wolne wnioski, informacje i zapytania członków rady

Zawiadomienie o posiedzeniu również na 7 dni przed musi znaleźć się na stronie dzielnicy i w siedzibie.

Dodaje się ust. 16a „Do protokołu dołącza się w formie załączników teksty przyjętych przez Radę
uchwał, stanowisk, opinii, apeli, listę obecności członków Rady, oświadczenia i inne
dokumenty przekazane przewodniczącemu obrad”.

Protokoły publikowane na stronie dzielnicy.

Par. 15 – zarząd dzielnicy liczy 3 lub 5 (wcześniej 5) i 5 lub 7 (wcześniej 7) osób w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy. Liczebność zarządu uchwala rada. W razie zmniejszenia liczby członków zarządu, odwołaniu podlegają osoby na stanowisku „członka zarządu”.

Par. 16 zarząd ma prowadzić dokumentację swoich działań

Po upływie 2 lat od zakończenia kadencji, zarząd przekazuje dokumentację do urzędu w celu archiwizacji

W par. 17 ust. 5 o tym, że przewodniczący zarządu reprezentuje dzielnicę wobec organów miasta, jednostek organizacyjnych i innych dzielnic. Pisemnie może powierzyć prowadzenie spraw innym członkom zarządu.

W przypadku nieobecności przewodniczącego zarządu, jego obowiązki wykonuje zastępca. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

W par. 19 informacje o dyżurach zamieszcza się na stronie internetowej rady i w siedzibie rady dzielnicy.

W par. 20 dopisano do obowiązków członka rady uczestniczenie w posiedzeniach rady.

W par. 29 dodano ust. 3A, który mówi, że potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do stałego rejestru wyborców.

W par. 63 zmieniono przepisy dot. wygaśnięcia mandatu. Teraz są tylko cztery przypadki:
• śmierci,
• utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów
• odmowy złożenia ślubowania
• pisemnego zrzeczenia się go
W każdym przypadku wygaśnięcie stwierdza rada, uchwałą.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy