Minister Cyfryzacji: MOSiR nie może utajniać informacji o wynikach finansowych obiektów sportowych

No Com­ments

Mini­ster Cyfry­za­cji uchy­lił decy­zję pre­ze­sa Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji „Bystrzy­ca”. Cho­dzi o odmo­wę udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji o wyni­kach finan­so­wych poszcze­gól­nych obiek­tów. Fun­da­cja Wol­no­ści zwró­ci­ła się z wnio­skiem o ponow­ne wyko­rzy­sta­nie infor­ma­cji sek­to­ra publicz­ne­go. Spół­ka powo­ła­ła się na „tajem­ni­cę przed­się­bior­cy”. Przy­po­mnij­my, że wcze­śniej takie dane były ujaw­nia­ne i publi­ko­wa­ne np. w lubel­skiej prasie.

Decy­zja Mini­stra nie zosta­wia suchej nit­ki na miej­skiej spół­ce. W pierw­szej kolej­no­ści zwró­co­no uwa­gę, że MOSIR nie mógł utaj­nić wszyst­kich infor­ma­cji powo­łu­jąc się na wewnętrz­ne regu­la­cje – „Regu­la­min Zacho­wa­nia Tajem­ni­cy Przed­się­bior­cy w Miej­skim Ośrod­ku Spor­tu i Rekre­acji „Bystrzy­ca” w Lubli­nie”. Regu­la­min został uchwa­lo­ny 25 lip­ca 2022 roku, więc nie może obej­mo­wać infor­ma­cji wytwo­rzo­nych przed tą datą.

Mini­ster­stwo wska­zu­je, że MOSIR nie udo­wod­nił, że infor­ma­cje o wyni­kach obiek­tów mają war­tość gospo­dar­czą. A tyl­ko takie infor­ma­cje moż­na utaj­nić. Mini­ster odwo­łu­je się też do pod­no­szo­nych przez MOSIR argu­men­tów, że udo­stęp­nie­nie wnio­sko­wa­nych infor­ma­cji może wpro­wa­dzać w błąd. Mini­ster wska­zu­je, że sko­ro dane mogą wpro­wa­dzać w błąd to tym bar­dziej nie da się im przy­pi­sać war­to­ści gospo­dar­czej. Zda­niem Mini­stra utaj­nić moż­na kon­kret­ne ele­men­ty umów lub doku­men­tów, ale nie dane ogól­ne o jakie wno­si­ła Fun­da­cja. – Odmo­wę prze­ka­za­nia tak ogól­nych infor­ma­cji moż­na nawet uznać za pró­bę zata­je­nia tych infor­ma­cji przed opi­nią publicz­ną przez MOSiR – czy­ta­my w decy­zji Ministra.

Za absur­dal­ne uzna­no argu­men­ty MOSi­Ru, że ujaw­nie­nie tych danych pozwo­li wnio­sko­wać kon­tra­hen­tom spół­ki o obni­że­nie czyn­szów. – Brak bowiem prze­ka­za­nia tych danych abso­lut­nie nie pozba­wia kon­tra­hen­tów moż­li­wo­ści kie­ro­wa­nia w każ­dym momen­cie trwa­nia umo­wy, iden­tycz­nych żądań, tj. obni­że­nia czyn­szu lub innych należ­no­ści umow­nych, bez wzglę­du na to czy obiekt przy­no­si przy­cho­dy lub nie – zwró­co­no uwa­gę w decyzji.

Decy­zją Mini­stra uchy­lo­no poprzed­nią decy­zję MOSI­Ru i prze­ka­za­no spra­wę do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia. MOSiR ma obo­wią­zek uwzględ­nić sta­no­wi­sko Mini­ster­stwa. Może jed­nak skie­ro­wać spra­wę do sądu administracyjnego.

Podob­ną spra­wę, w try­bie dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej, sąd admi­ni­stra­cyj­ny roz­pa­trzy 14 wrze­śnia 2023 roku.

2023.09.07 MC reu­se – MOSiR w Lublinie_decyzja w spra­wie Fun­da­cji Wolności

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy