Nagrody od marszałka w 2018 roku – kto, ile i za co?

No Com­ments

Wykaz pra­cow­ni­ków, peł­nią­cych funk­cje publicz­ne, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy za pra­cę w 2018:

Nagro­dy Pra­cow­ni­ków Umwl w Lubli­nie Peł­nią­cych Funk­cjie Publicz­ne Za 2018 by Fun­da­cja Wol­no­ści on Scribd

Wykaz nagród wraz z kwo­tą i uza­sad­nie­niem, przy­zna­nych pra­cow­ni­kom urzę­du mar­szał­kow­skie­go za pra­cę w 2018 roku:

Nagro­dy Pra­cow­ni­ków Umwl 2018 by Fun­da­cja Wol­no­ści on Scribd

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy