Nagrody od marszałka w 2018 roku – kto, ile i za co?

No Com­ments

Wykaz pra­cow­ni­ków, peł­nią­cych funk­cje publicz­ne, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy za pra­cę w 2018:

Nagro­dy Pra­cow­ni­ków Umwl w Lubli­nie Peł­nią­cych Funk­cjie Publicz­ne Za 2018 by Fun­da­cja Wol­no­ści on Scribd

Wykaz nagród wraz z kwo­tą i uza­sad­nie­niem, przy­zna­nych pra­cow­ni­kom urzę­du mar­szał­kow­skie­go za pra­cę w 2018 roku:

Nagro­dy Pra­cow­ni­ków Umwl 2018 by Fun­da­cja Wol­no­ści on Scribd

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy