Doliczyliśmy się 13552,42 etatów finansowanych z budżetu miasta Lublin

No Com­ments

Poni­żej pre­zen­tu­je­my info­gra­fi­kę, dot. wiel­ko­ści zatrud­nie­nia w insty­tu­cjach finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta Lublin. Ze wzglę­du na brak odpo­wie­dzi, dane nie zawie­ra­ją infor­ma­cji z więk­szo­ści spół­ek miej­skich, poza tymi, któ­re uda­ło nam się zna­leźć w sieci.

Tym samym zaczy­na­my cykl info­gra­fik doty­czą­cych nasze­go miasta.

Poniż­szą info­gra­fi­kę moż­na dowol­nie roz­po­wszech­niać pod warun­kiem poda­nia źró­dła (www.fundacjawolnosci.org)
Etaty w urzędzie miasta Lublin

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy