Najaktywniejsi radni miasta Chełm 2018–2023

No Com­ments

Pod­su­mo­wa­li­śmy dane doty­czą­ce aktyw­no­ści rad­nych mia­sta Chełm. W porów­na­niu z inny­mi mia­sta­mi na pra­wach powia­tu w woje­wódz­twie lubel­skim, od począt­ku kaden­cji w Cheł­mie odby­ło się naj­wię­cej posie­dzeń Rady Mia­sta. Chełm­scy rad­ni napi­sa­li rów­nież bar­dzo dużo interpelacji.

Poni­żej przed­sta­wia­my wyni­ki Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych Mia­sta Chełm, uwzględ­nia­ją­cy okres od począt­ku kaden­cji (listo­pad 2018) do koń­ca sierp­nia 2023 roku. Zli­czy­li­śmy dane z 78 sesji Rady Mia­sta, pod­czas któ­rych odby­ło się 788 gło­so­wań oraz 206 posie­dzeń komisji.

Pod uwa­gę bra­li­śmy tyl­ko dane, któ­re w spo­sób mie­rzal­ny wska­zu­ją aktyw­ność rad­nych. Przy­po­mi­na­my, że bada­nie doty­czy aktyw­no­ści, a nie sku­tecz­no­ści czy efek­tyw­no­ści rad­nych (cze­go nie da się zmierzyć).

Poz.

Imię i Nazwisko

Inter­pe­la­cje

wnio­ski budże­to­we (ile razy, maks.4)

Frekw. głoso­wa­nia (%)

Pro­jek­ty uchwał

Nie­obec­no­ści sesje

Nie­obec­no­ści komisje

1.

Maciej Bara­now­ski

25

93,52%

0

3

6

2.

Lon­gin Bożeński

8

1

98,98%

0

0

0

3.

Kamil Błasz­czuk

26

1

73,09%

0

17

47

4.

Miro­sław Czech

1

76,64%

0

16

14

5.

Elż­bie­ta Ćwir

19

73,22%

0

18

14

6.

Ryszard Dża­man

5

72,46%

0

23

50

7.

Aga­ta Fisz

1

74,36%

0

23

24

8.

Dariusz Grab­czuk

62

2

74,36%

0

16

31

9.

Piotr Jabłoń­ski

17

97,71%

0

3

11

10.

Kata­rzy­na Janicka

5

68,90%

0

16

42

11.

Tomasz Kazi­mier­czak

9

3

71,82%

0

28

47

12.

Adam Kister

14

3

93,02%

0

8

8

13.

Piotr Kraw­czuk vel Walczuk

28

82,61%

0

12

16

14.

Mariusz Kowal­czuk

67

2

83,37%

0

12

21

15.

Joan­na Lis

9

92,76%

0

5

7

16.

Ire­na Machowicz

8

100,00%

0

1

1

17.

Piotr Mali­now­ski

41,87%

0

41

63

18.

Sta­ni­sław Mościcki

4

2

92,25%

0

7

13

19.

Agniesz­ka Ostrowska

11

90,86%

0

7

5

20.

Tomasz Otka­ła

105

85,02%

0

10

10

21.

Edy­ta Rożek

16

75,63%

0

14

23

22.

Doro­ta Rybarczuk

28

94,16%

0

5

6

23

Marek Siko­ra

18

3

85,40%

0

11

16

Naj­ak­tyw­niej­si rad­ni w poszcze­gól­nych kategoriach:

 • naj­wię­cej zło­żo­nych inter­pe­la­cji – Tomasz Otka­ła (105),
 • naj­czę­ściej skła­da­ne wnio­ski do budże­tu mia­sta – Tomasz Kazi­mier­czak i Adam Kister (trzy­krot­nie),
 • naj­mniej nie­obec­no­ści na sesjach rady – Lon­gin Bożeń­ski (zawsze obecny),
 • naj­mniej nie­obec­no­ści na komi­sjach – Lon­gin Bożeń­ski (zawsze obecny),
 • naj­więk­sza fre­kwen­cja w gło­so­wa­niach na sesjach Rady - Ire­na Macho­wicz (100%).

W poszcze­gól­nych kate­go­riach przy­zna­wa­li­śmy punk­ta­cję według klucza:

 • inter­pe­la­cje pisem­ne – 71 i wię­cej – 7 pkt, 61–70 6 pkt, 51–60 5 pkt, 41–50 4 pkt, 31–40 3 pkt, 21–30 2 pkt, 11–20 – 1 pkt,
 • wnio­ski budże­to­we – 1,5 pkt za każ­dy rok, gdy rad­ny skła­dał wnio­ski do budże­tu, max. 6 pkt,
 • fre­kwen­cja w gło­so­wa­niach – pow. 99% – 8 pkt, 95–99% – 6 pkt, 90–95% – 4 pkt, 80–90% – 2 pkt, poni­żej 80% – bez punktów,
 • pro­jek­ty uchwał – 2–4 – 1 pkt, 5–8 – 2 pkt, pow. 8 – 3 pkt,
 • obec­no­ści na sesjach – max. 1 nie­obec­ność – 2 pkt, 2–3 nb – 1 pkt, pow. 3 nb – 0 pkt,
 • obec­ność na komi­sjach – zawsze – 4 pkt, do 2 nb – 3 pkt, do 4 nb – 2 pkt, do 6 nb – 1 pkt, pow. 6 nb – 0 pkt

Poz.

Imię i Nazwisko

Inter­pe­la­cje

wnio­ski budże­to­we (ile razy, maks.4)

Frekw. głoso­wa­nia (%)

Nie­obec­no­ści sesje

Nie­obec­no­ści komisje

Suma

1.

Ire­na Machowicz

8

2

4

14

2.

Lon­gin Bożeński

0

1,5

6

2

4

13,5

3.

Mariusz Kowal­czuk

6

3

2

11

4.

Adam Kister

1

4,5

4

9,5

5.

Dariusz Grab­czuk

6

3

9

6.

Tomasz Otka­ła

7

2

9

7.

Maciej Bara­now­ski

2

4

1

1

8

8.

Piotr Jabłoń­ski

1

6

1

8

9.

Marek Siko­ra

1

4,5

2

7,5

10.

Sta­ni­sław Mościcki

3

4

7

11.

Agniesz­ka Ostrowska

1

4

2

7

12.

Doro­ta Rybarczuk

2

4

1

7

13.

Kata­rzy­na Janicka

6

6

14.

Joan­na Lis

4

1

5

15.

Tomasz Kazi­mier­czak

4,5

4,5

16.

Piotr Kraw­czuk vel Walczuk

2

2

4

17.

Kamil Błasz­czuk

2

1,5

3,5

18.

Elż­bie­ta Ćwir

1

1

19.

Edy­ta Rożek

1

1

20.

Miro­sław Czech

0

21.

Ryszard Dża­man

0

22.

Aga­ta Fisz

0

23

Piotr Mali­now­ski

0

Naj­ak­tyw­niej­szy­mi rad­ny­mi zosta­li: Ire­na Macho­wicz, Lon­gin Bożeń­ski oraz Mariusz Kowal­czuk. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my aktywności!

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy