Dzień Samorządu Lokalnego – jak pracują radni w Chełmie, Zamościu, Lublinie i Białej Podlaskiej?

No Com­ments

Dzień Samo­rzą­du Tery­to­rial­ne­go obcho­dzo­ny jest corocz­nie 27 maja, w rocz­ni­cę pierw­szych wol­nych wybo­rów, któ­re odby­ły się do orga­nów gmin w 1990 r. Z tej oka­zji przyj­rze­li­śmy się pra­cy rad­nych miast grodz­kich z nasze­go woje­wódz­twa – Bia­łej Pod­la­skiej, Cheł­ma, Lubli­na i Zamościa.

Jest to wstęp do „Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych”, pro­wa­dzo­ne­go od kil­ku lat przez Fun­da­cję Wol­no­ści. Dziś pre­zen­tu­je­my wyłącz­nie dane sta­ty­stycz­ne, nie wrę­cza­my nagród naj­ak­tyw­niej­szym rad­nym. Na te przyj­dzie czas pod koniec kadencji.

Obec­ność na sesjach i aktyw­ność w głosowaniach

Naj­wię­cej gło­so­wań na sesjach opusz­cza­ją rad­ni i rad­ne z Cheł­ma (śred­nia fre­kwen­cja wyno­si tam 84%). Naj­mniej Ci z Bia­łej Pod­la­skiej (śr. fre­kwen­cja 94%). W poszcze­gól­nych mia­stach są oso­by, któ­re nie opu­ści­ły (pra­wie) żad­ne­go gło­so­wa­nia. Naj­wię­cej takich osób jest w Zamo­ściu, bo aż 5: Szcze­pan Kit­ka, Janusz Kup­czyk, Piotr Bła­że­wicz, Krzysz­tof Sowa oraz Zdzi­sław Woj­tak. W Bia­łej Pod­la­skiej 100% fre­kwen­cję mają: Jan Adam Jaku­biec, Bogu­sław Bro­nie­wicz i Fran­ci­szek Ostrow­ski. W Cheł­mie i Lubli­nie tyl­ko poje­dyn­czy rad­ni mogą pochwa­lić się podob­nym wyni­kiem: Piotr Popiel z Lubli­na i Ire­na Macho­wicz z Cheł­ma. Zde­cy­do­wa­nie nega­tyw­nie wyróż­nia się rad­ny Piotr Mali­now­ski z Cheł­ma, któ­ry opusz­cza co dru­gie głosowanie.

Rad­ni z Cheł­ma opusz­cza­ją naj­wię­cej sesji. Gdy­by­śmy zro­bi­li listę rad­nych miast grodz­kich z naj­więk­szą absen­cją w posie­dze­niach rady to 13 pierw­szych miejsc zaję­li­by rad­ni z Cheł­ma (na 92 bada­ne oso­by ogó­łem). Tutaj war­to dodać, że Rada Mia­sta Chełm liczy 23 rad­nych. Na szczę­ście jest też pozy­tyw­ny przy­kład – rad­ny Lon­gin Bożeń­ski nie opu­ścił żad­nej sesji. Rów­nie wyso­ką obec­no­ścią na sesjach mogą się pochwa­lić po radni:

- w Bia­łej Pod­la­skiej: Fran­ci­szek Ostrow­ski, Jan Adam Jaku­biec, Rafał Wli­zło, Bogu­sław Broniewicz,

- w Zamo­ściu: Jolan­ta Fugiel, Piotr Bła­że­wicz, Krzysz­tof Sowa, Janusz Kupczyk.

- w Lubli­nie aż 21 nie opu­ści­ło żad­nej sesji, a 6 opu­ści­ło jed­ną sesję.

Obec­ność na komisjach

Bar­dzo podob­nie sytu­acja wyglą­da pod wzglę­dem obec­no­ści na komi­sjach. Gdy­by­śmy zro­bi­li listę rad­nych miast grodz­kich z naj­więk­szą absen­cją w posie­dze­niach komi­sji to 9 pierw­szych miejsc zaję­li­by rad­ni z Cheł­ma (na 92 bada­ne oso­by ogó­łem). Naj­wię­cej nie­obec­no­ści ma Ryszard Dża­man z Cheł­ma, któ­ry opu­ścił 49 z 184 chełm­skich komi­sji. Śred­nio każ­dy rad­ny z Bia­łej Pod­la­skiej, Zamo­ścia i Cheł­ma opu­ścił po 4–5 posie­dzeń komi­sji. Rad­ny z Cheł­ma – 17. Ponow­nie ta śred­nia jest więk­sza, niż rekor­dzi­ści z innych mia­sta. War­to przy tym jed­nak odno­to­wać, że chełm­ski Lon­gin Bożeń­ski nie opu­ścił żad­nej komi­sji. Podob­nym wyni­kiem mogą się pochwa­lić: Anna Korol­czuk z Bia­łej Pod­la­skiej; Krzysz­tof Sowa, Zdzi­sław Woj­tak, Wie­sław Nowa­kow­ski i Adam Paw­lik z Zamo­ścia oraz: Dariusz Sadow­ski, Mar­cin Nowak, Jaro­sław Paku­ła i Sta­ni­sław Kie­roń­ski z Lublina.

Narzę­dzia pra­cy rad­ne­go: interpelacje

Istot­nym narzę­dziem pra­cy rad­ne­go są inter­pe­la­cje. W Bia­łej Pod­la­skiej i Cheł­mie narzę­dzie to prak­tycz­nie nie jest wyko­rzy­sty­wa­ne. W Bia­łej Pod­la­skiej inter­pe­la­cje skła­dał Marek Dzyr (8 razy), oraz Dariusz Litwi­niuk i Hen­ryk Gro­dec­ki (po jed­nej). Pozo­sta­li rad­ni nie skła­da­li ich wca­le. W Zamo­ściu inter­pe­la­cje skła­da­ło 8 rad­nych. Naj­wię­cej zło­ży­li: Sła­wo­mir Ćwik (8 razy) oraz Agniesz­ka Klim­czuk (7 razy). Znacz­nie czę­ściej z tej for­my dzia­ła­nia korzy­sta­li rad­ni w Cheł­mie. Tam żad­nej inter­pe­la­cji nie zło­żył tyl­ko Piotr Mali­now­ski. Naj­wię­cej zło­ży­li: Mariusz Kowal­czuk (44 razy) i Dariusz Grab­czuk (33 razy). Śred­nio chełm­scy rad­ni zło­ży­li po 15 inter­pe­la­cji. Pra­wie dwa razy wyż­szy jest ten wskaź­nik w Lubli­nie, gdzie rad­ni zło­ży­li śred­nio 27 inter­pe­la­cji. Żad­nej nie zło­ży­li: Zdzi­sław Drozd, Jaro­sław Paku­ła i Jadwi­ga Mach. Rekor­dzi­sta, Sta­ni­sław Brzo­zow­ski, zło­żył ich 267. Kolej­ny Mar­cin Nowak zło­żył 87.

Rad­ni skła­da­ją pro­jek­ty uchwał

Kolej­nym narzę­dziem, któ­re mogą wyko­rzy­sty­wać rad­ni to ini­cja­ty­wa uchwa­ło­daw­cza, czy­li skła­da­nie pro­jek­tów uchwał i sta­no­wisk. W Cheł­mie rad­ni wca­le nie korzy­sta­li z tej moż­li­wo­ści. Na prze­ciw­nym bie­gu­nie jest rad­ny Piotr Popiel z Lubli­na, któ­ry pod­pi­sał się pod 18 pro­jek­ta­mi uchwał! W Lubli­nie zresz­tą śred­nio każ­dy rad­ny pod­pi­sał się pod 7 pro­jek­ta­mi uchwał. W Lubli­nie nie ma rad­ne­go, któ­ry nie pod­pi­sał­by się pod żad­nym pro­jek­tem. Tego same­go nie może powie­dzieć o sobie 5 rad­nych z Zamo­ścia i 6 rad­nych z Bia­łej Pod­la­skiej. Rekor­dzi­sta z tych miast – rad­ny Fran­ci­szek Josik z Zamo­ścia pod­pi­sał się pod aż 6 pro­jek­ta­mi uchwał.

Rad­ni wnio­sku­ją do budżetu

Choć wyłącz­ną ini­cja­ty­wę opra­co­wa­nia budże­tu mia­sta ma pre­zy­dent, to rad­ni mogą skła­dać wnio­ski do budże­tu. Z tej moż­li­wo­ści prak­tycz­nie nie korzy­sta­ją rad­ni w Zamo­ściu. W obec­nej kaden­cji tyl­ko jeden rad­ny zło­żył wnio­sek w tej spra­wie. Któ­ry? Tego nie uda­ło nam się usta­lić. Dużo lepiej o środ­ki budże­to­we zabie­ga­ją rad­ni Bia­łej Pod­la­skiej, gdzie aż 5 rad­nych skła­da­ło wnio­ski do budże­tu. Naj­czę­ściej z tej for­my korzy­stał rad­ny Dariusz Litwi­niuk (3 razy). Co cie­ka­we, w Bia­łej Pod­la­skiej wnio­ski były skła­da­ne ust­nie, na sesji. Jesz­cze wię­cej rad­nych wnio­sko­wa­ło o w Cheł­mie, bo aż sied­miu. Po dwa takie wnio­ski zło­ży­ło 4 rad­nych: Mariusz Kowal­czuk, Adam Kister, Marek Siko­ra i Tomasz Kazi­mier­czak. Z tej per­spek­ty­wy w zupeł­nie innej galak­ty­ce znaj­du­je się Lublin, gdzie tyl­ko dwóch rad­nych nie zło­ży­ło żad­ne­go wnio­sku do budże­tu: Rado­sław Skrze­tu­ski i Piotr Gawryszczak.

Rada Radzie nierówna

Poni­żej tabe­la­rycz­nie zesta­wi­li­śmy dane dot. prac poszcze­gól­nych rad. Wyraź­nie widać, że w Lubli­nie odby­wa się naj­wię­cej gło­so­wań i posie­dzeń komi­sji. Nie prze­kła­da się to jed­nak na więk­szą licz­bę sesji. Tych naj­wię­cej odby­wa się w Cheł­mie. Poza Lubli­nem naj­wię­cej gło­so­wań odby­wa się w Zamo­ściu – ponad dwa razy wię­cej niż w Cheł­mie i Bia­łej Podlaskiej.

Mia­sto

Licz­ba sesji

Licz­ba gło­so­wań na sesjach

Licz­ba posie­dzeń komisji

Bia­ła Podlaska

33

432

111

Chełm

55

533

184

Lublin

39

2055

481

Zamość

43

1152

203

Dyplo­my dla Radnych

Doce­niając sumien­ność rad­nych, wysła­li­śmy im pamiąt­ko­we dyplo­my „Sumien­nych Rad­nych”. Otrzy­ma­li je rad­ni posia­da­ją­cy naj­lep­sze wyni­ki w dwóch spo­śród trzech kate­go­rii: naj­więk­sza fre­kwen­cja w gło­so­wa­niach, obec­ność na sesjach oraz na posie­dze­niach komisji.

Bia­ła Podlaska:

Bogu­sław Bro­nie­wicz, Fran­ci­szek Ostrow­ski, Jan Adam Jaku­biec za 100% fre­kwen­cji w udzia­le w gło­so­wa­niach na sesjach Rady Mia­sta i 100% obec­no­ści na sesjach Rady Miasta.

Chełm:

Lon­gin Bożeń­ski za 100% obec­no­ści na sesjach Rady Mia­sta i 100% obec­no­ści na komi­sjach Rady Miasta.

Lublin:

Piotr Popiel za za 100% fre­kwen­cji w udzia­le w gło­so­wa­niach na sesjach Rady Mia­sta i 100% obec­no­ści na sesjach Rady Miasta.

Mar­cin Nowak, Jaro­sław Paku­ła za 100% obec­no­ści na sesjach Rady Mia­sta i 100% obec­no­ści na komi­sjach Rady Miasta.

Zamość:

Krzysz­tof Sowa za 100% fre­kwen­cji w udzia­le w gło­so­wa­niach na sesjach Rady Mia­sta, 100% obec­no­ści na sesjach Rady Mia­sta i 100% obec­no­ści na komi­sjach Rady Miasta.

Janusz Kup­czyk, Piotr Bła­że­wicz za 100% fre­kwen­cji w udzia­le w gło­so­wa­niach na sesjach Rady Mia­sta i 100% obec­no­ści na sesjach Rady Miasta.

Zdzi­sław Woj­tak za 100% fre­kwen­cji w udzia­le w gło­so­wa­niach na sesjach Rady Mia­sta i 100% obec­no­ści na komi­sjach Rady Miasta.


Infor­ma­cje do ana­li­zy pozy­ska­li­śmy z pro­to­ko­łów z sesji oraz posie­dzeń komi­sji pozy­ska­nych ze stron urzę­dów oraz na wnio­sek o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej. Uwzględ­nia­my w nich wyłącz­nie rad­nych zasia­da­ją­cych od począt­ku kaden­cji. Nie uwzględ­nia­my w nich nie­obec­no­ści uspra­wie­dli­wio­nych. W zakre­sie gło­so­wań dane pocho­dzą z list gło­so­wań, nie uwzględ­nia­ją więc ew. pro­ble­mów tech­nicz­nych (sytu­acji, gdy rad­ny zagło­so­wał przez sys­tem elek­tro­nicz­ny, ale głos nie został zali­czo­ny, jed­nak został zapi­sa­ny do pro­to­ko­łu). W przy­pad­ku fre­kwen­cji wyni­ki zaokrą­gli­li­śmy do jed­no­ści, co ozna­cza, że rad­ni posia­da­ją­cy 100% fre­kwen­cję w gło­so­wa­niach mogli kil­ka razy nie gło­so­wać. Dane są aktu­al­ne wg sta­nu na maj 2022.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy