Spotkanie z NGO-sami nt. Budżetu Obywatelskiego

No Com­ments

W dniu 6 lute­go 2014 r. o godz. 17.00 odby­ło się w Ratu­szu w sali obrad Rady Mia­sta Lublin spo­tka­nie poświę­co­ne orga­ni­za­cji II Kon­gre­su Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych oraz reali­za­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Swo­je uwa­gi będzie moż­na prze­sy­łać od 17 lute­go do 9 mar­ca br. na adres: partycypacja@lublin.eu

Kolej­ną część spo­tka­nia poświę­co­no na dys­ku­sję nad reali­za­cją budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie, a przede wszyst­kim sku­pio­no się nad tym, kto będzie mógł zgło­sić wnio­sek, jaki przy­jąć podział mia­sta w roz­dy­spo­no­wa­niu środ­ków oraz w jaki spo­sób uspraw­nić zgła­sza­nie pro­jek­tów przez mieszkańców.

Piotr Zie­niuk zawnio­sko­wał, aby moż­li­wość zgło­sze­nia pro­jek­tu mia­ła nawet poje­dyn­cza oso­ba, aby unik­nąć ogra­ni­czeń. Piotr Cho­roś zauwa­żył, że w Łodzi mimo wpro­wa­dzo­ne­go wymo­gu wspar­cia pro­jek­tu przez 15 osób było bar­dzo dużo wnio­sków. Grze­gorz Wenar­ski zaak­cen­to­wał, iż taki wymóg być może wpły­nie na lep­szą jakość zgło­szeń oraz pozwo­li unik­nąć przy­pad­ko­wych projektów.

Waż­ną kwe­stią przy reali­za­cji budże­tu par­ty­cy­pa­cyj­ne­go oka­zu­je się podział mia­sta bio­rąc pod uwa­gę zarów­no pro­jek­ty ogól­no­miej­skie, jak i dziel­ni­co­we (regio­nal­ne). Zauwa­żo­no, że przy zasto­so­wa­niu podzia­łu mia­sta na 27 dziel­nic kwo­ta środ­ków w prze­li­cze­niu na jed­ną dziel­ni­cę będzie zbyt mała. W związ­ku z tym Kon­rad Szew­czyk, Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy Rury zgło­sił wnio­sek o zasto­so­wa­nie ist­nie­ją­ce­go podzia­łu na sześć okrę­gów wybor­czych. Zauwa­żył tak­że, iż istot­ne jest odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie Zarzą­du Dróg i Mostów, Wydzia­łu Pla­no­wa­nia, Wydzia­łu Geo­de­zji oraz Wydzia­łu Inwe­sty­cji i Remon­tów do udzia­łu w pro­ce­sie pisa­nia pro­jek­tów przez miesz­kań­ców, tak aby doty­czy­ły one obsza­rów miejskich.

Zebra­ne oso­by wspól­nie zauwa­ży­ły, iż potrzeb­ne jest odpo­wied­nie poin­for­mo­wa­nie miesz­kań­ców oraz ich wyedu­ko­wa­nie w zakre­sie moż­li­wo­ści reali­za­cji zgła­sza­nych inwe­sty­cji. W Urzę­dzie Mia­sta trwa­ją pra­ce nad opra­co­wa­niem cen­ni­ka, któ­ry pozwo­li wery­fi­ko­wać środ­ki potrzeb­ne na dany pro­jekt. Co waż­ne miesz­kań­cy powin­ni mieć uła­twio­ny dostęp do aktu­al­nej mapy wska­zu­ją­cej, któ­re tere­ny nale­żą do miasta.

źró­dło: Urząd Mia­sta Lublin, zdję­cie: www.flop.lublin.pl

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy