Najaktywniejsi w Radzie Miasta Biała Podlaska

No Com­ments

Przed­sta­wia­my wyni­ki Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych Mia­sta Bia­ła Pod­la­ska, uwzględ­nia­ją­cy okres od począt­ku kaden­cji (listo­pad 2018) do koń­ca sierp­nia 2023 roku. Pod uwa­gę wzię­li­śmy rad­nych, któ­rzy zasia­da­li w radzie od począt­ku kadencji.

Zli­czy­li­śmy dane z 54 sesji Rady Mia­sta, pod­czas któ­rych odby­ło się 729 gło­so­wań oraz 143 posie­dze­nia komisji.

Pod uwa­gę bra­li­śmy tyl­ko dane, któ­re w spo­sób mie­rzal­ny wska­zu­ją aktyw­ność rad­nych. Przy­po­mi­na­my, że bada­nie doty­czy aktyw­no­ści, a nie sku­tecz­no­ści czy efek­tyw­no­ści rad­nych (cze­go nie da się zmierzyć).

Imię i Nazwisko Inter­pe­la­cje wnio­ski budże­to­we (ile razy, maks.4) Frekw. Gło­so­wa­nia(%) Pro­jek­ty uchwał Nie­obec­no­ści sesje Nie­obec­no­ści komisje
Kry­sty­na Beń     97,11 2 2 6
Edward Boro­di­juk     92,04   3 8
Bogu­sław Broniewicz 1 4 99,86 1 0 2
Adam Cho­dziń­ski     93,55 3 3 21
Marek Dzyr 10 3 97,11 5 1 11
Wal­de­mar Godlewski     91,76   4 11
Hen­ryk Grodecki 3 2 97,66 5 4 7
Mar­cin Izdebski     89,71 1 4 1
Jan Adam Jakubiec   1 99,58   0 1
Anna Korol­czuk     90,39 1 2 7
Bar­tło­miej Kuczer   1 89,71   3 6
Dariusz Litwi­niuk 1 4 95,47 5 2 7
Mariusz Michal­czuk     88,20 1 2 11
Sta­ni­sław Nikołajczuk     97,53 5 1 5
Fran­ci­szek Ostrowski     99,86   1 2
Sła­wo­mir Potocki     90,80 2 2 2
Wie­sław Rabczuk     86,55 5 5 10
Karol Sude­wicz     88,47 5 3 18
Rafał Wli­zło     98,90 1 0 3
Robert Woź­niak     98,35   2 3

Naj­ak­tyw­niej­si rad­ni w poszcze­gól­nych kategoriach:

 • naj­wię­cej zło­żo­nych inter­pe­la­cji – Marek Dzyr,
 • naj­czę­ściej skła­da­ne wnio­ski do budże­tu – Bogu­sław Bro­nie­wicz i Dariusz Litwi­niuk – czte­ro­krot­nie (co roku),
 • naj­mniej nie­obec­no­ści na sesjach rady – Bogu­sław Bro­nie­wicz, Jan Jaku­biec i Rafał Wli­zło (zawsze obecni),
 • naj­mniej nie­obec­no­ści na komi­sjach – Mar­cin Izdebski i Jan Jaku­biec (po 1),
 • naj­więk­sza licz­ba zaini­cjo­wa­nych uchwał lub sta­no­wisk – Marek Dzyr, Hen­ryk Gro­dec­ki, Dariusz Litwi­niuk, Sta­ni­sław Niko­łaj­czuk, Wie­sław Rab­czuk i Karol Sudewicz
  (po 5 projektów),
 • naj­więk­sza fre­kwen­cja w gło­so­wa­niach na sesjach Rady Mia­sta – Bogu­sław Bro­nie­wicz (99,86%).

W poszcze­gól­nych kate­go­riach przy­zna­wa­li­śmy punk­ta­cję według klucza:

 • inter­pe­la­cje pisem­ne – 10 i wię­cej – 6 pkt, 8–9 5 pkt, 6–7 4 pkt, 4–5 3 pkt, 2–3 2 pkt, 1 – 1 pkt,
 • wnio­ski budże­to­we – 1,5 pkt za każ­dy rok, gdy rad­ny skła­dał wnio­ski do budże­tu, max. 6 pkt,
 • fre­kwen­cja w gło­so­wa­niach – pow. 99% – 8 pkt, 95–99% – 6 pkt, 90–95% – 4 pkt, 80–90% – 2 pkt, poni­żej 80% – bez punktów,
 • pro­jek­ty uchwał – 2–4 – 1 pkt, 5–8 – 2 pkt, pow. 8 – 3 pkt,
 • obec­no­ści na sesjach – max. 1 nie­obec­ność – 2 pkt, 2–3 nb – 1 pkt, pow. 3 nb – 0 pkt,
 • obec­ność na komi­sjach – zawsze – 4 pkt, do 2 nb – 3 pkt, do 4 nb – 2 pkt, do 6 nb – 1 pkt, pow. 6 nb – 0 pkt
Poz. Imię i Nazwisko Inter­pe­la­cje wnio­ski budżetowe Frekw. Gło­so­wa­nia Pro­jek­ty uchwał Nie­obec­no­ści sesje Nie­obec­no­ści komisje Suma
1. Marek Dzyr 6 4,5 6 2 2   20,5
2. Bogu­sław Broniewicz 1 6 8   2 3 20
3. Dariusz Litwi­niuk 1 6 6 2 1 1 17
4. Jan Jaku­biec   1,5 8   2 4 15,5
5. Hen­ryk Grodecki 2 3 6 2   1 14
6. Fran­ci­szek Ostrowski     8   2 3 13
7. Sta­ni­sław Nikołajczuk     6 2 2 2 12
8. Rafał Wli­zło     6   2 3 11
9. Robert Woź­niak     6   1 3 10
10. Kry­sty­na Beń     6 1 1 1 9
11. Sła­wo­mir Potocki     4 1 1 3 9
12. Adam Cho­dziń­ski     4 1 1   6
13. Mar­cin Izdebski     2     4 6
14. Anna Korol­czuk     4   1 1 6
15. Bar­tło­miej Kuczer   1,5 2   1 1 5,5
16. Edward Boro­di­juk     4   1   5
17. Karol Sude­wicz     2 2 1   5
18. Wal­de­mar Godlewski     4       4
19. Wie­sław Rabczuk     2 2     4
20. Mariusz Michal­czuk     2   1   3

Naj­ak­tyw­niej­szy­mi Rad­ny­mi Mia­sta Bia­ła Pod­la­ska w latach 2018–2023 zosta­li: Marek Dzyr, Bogu­sław Bro­nie­wicz oraz Dariusz Litwi­niuk. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my aktywności!

Marek Dzyr

Marek Dzyr jest naj­ak­tyw­niej­szym rad­nym Mia­sta Bia­ła Pod­la­ska. Fot. Fun­da­cja Wolności

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy