Radni – Bezradni. Po co nam Rada Miasta?

No Com­ments
Zapra­sza­my miesz­kań­ców Lubli­na na spo­tka­nie poświę­co­ne kom­pe­ten­cjom rad­nych i Rady Mia­sta. War­to wie­dzieć, co mogą (a cze­go nie) rad­ni, któ­rych wybie­rze­my już 16 listopada.
Wspól­nie z zapro­szo­ny­mi gość­mi będzie­my dys­ku­to­wać wokół trzech zagadnień:
1. „Co może Rada Mia­sta? Czy Rada Mia­sta na wpływ na dzia­łal­ność Pre­zy­den­ta? Jeśli tak, to jaki?”
2. „Wpływ Rady Mia­sta na uchwa­le­nie i zmia­ny w budżecie”
3. „Samo­rzą­do­we unie per­so­nal­ne – o (nie)zależności radnych”

Do dys­ku­sji zapro­si­li­śmy m.in.:
Jacek Sob­czak – doświad­czo­ny samo­rzą­do­wiec, Rad­ny Rady Mia­sta Lublin w latach 1990–2006,
Szy­mon Osow­ski – Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska, 9 w ran­kin­gu naj­bar­dziej wpły­wo­wych praw­ni­ków w Pol­sce wg Dzien­ni­ka Gaze­ta Praw­na.W 2011 roku został nomi­no­wa­ny do tytu­łu Praw­ni­ka PRO BONO za swo­ją pra­cę na rzecz pra­wa do infor­ma­cji i praw obywateli

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Pani Agniesz­ka Grze­gor­czyk z Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS.
Ter­min i miejsce:
6 listo­pa­da, czwar­tek, godz. 17:00 – Aula Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy