PGE Dystrybucja odwołuje się od wyroku nakazującego ujawnić wynagrodzenia zarządu

No Com­ments

Pań­stwo­wa spół­ka PGE Dys­try­bu­cja odmó­wi­ła nam udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji o wyna­gro­dze­niu i przy­zna­nych nagro­dach dla poszcze­gól­nych człon­ków zarzą­du. Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie w dniu 30 maja wydał wyrok, naka­zu­ją­cy spół­ce ujaw­nie­nie tych infor­ma­cji (sygn. akt II SAB/Lu 63/17).

Jed­nak spół­ka odwo­ła­ła się od tego wyro­ku do Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Dziś ode­bra­li­śmy pismo z uza­sad­nie­niem skar­gi kasacyjnej.

Argumenty PGE Dystrybucja

W skar­dze zarzu­co­no wyro­ko­wi naru­sze­nie pra­wa mate­rial­ne­go i nie­wła­ści­we zasto­so­wa­nie prze­pi­sów. W uza­sad­nie­niu moż­na prze­czy­tać, że infor­ma­cja o wyna­gro­dze­niach i nagro­dach człon­ków zarzą­du nie sta­no­wi infor­ma­cji publicz­nej, zwią­za­nej z wyko­ny­wa­niem zadań publicz­nych przez spół­kę PGE Dystrybucja.

Spółka-córka nie jest związana ze spółką-matką ?

W skar­dze pada argu­ment, że PGE Dys­try­bu­cja nie jest spół­ką Skar­bu Pań­stwa, wska­zu­jąc jed­no­cze­śnie, że jedy­nym udzia­łow­cem spół­ki jest PGE Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na, w któ­rej Skarb Pań­stwa posia­da ok. 57,39% udzia­łów. Zatem PGE Dys­try­bu­cja jest „spół­­ką-cór­ką” PGE Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na, w któ­rej Skarb Pań­stwa ma pozy­cję dominującą.

Przy­po­mnij­my, że iden­tycz­ną argu­men­ta­cję w sądzie admi­ni­stra­cyj­nym przed­sta­wia­li kil­ka lat wcze­śniej przed­sta­wi­cie­le MKK Sp. z o.o. („spół­­ka-cór­ka” MPK Lublin), twier­dząc, że nie są spół­ką samo­rzą­do­wą. Wów­czas nie prze­ko­na­ło to sądu, któ­ry naka­zał jej ujaw­nić infor­ma­cje o wyna­gro­dze­niu człon­ków zarządu.

Na zakoń­cze­nie skar­gi moż­na prze­czy­tać, że „pra­wo do infor­ma­cji publicz­nej obej­mu­je jedy­nie upraw­nie­nie do wglą­du do doku­men­tów urzędowych (…)”.

PGE Dystrybucja chce ukryć informacje o wynagrodzeniach zarządu

Naszym zda­niem cel zło­że­nia tej skar­gi jest oczy­wi­sty. Cho­dzi o ukry­wa­nie przed opi­nią publicz­ną infor­ma­cji o wyna­gro­dze­niach i nagro­dach, jakie otrzy­mu­ją człon­ko­wie zarzą­du PGE Dys­try­bu­cja (publicz­nej spół­ki) – mówi Krzysz­tof Jaku­bow­ski, Pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści. Spół­ka w skar­dze pod­no­si te same argu­men­ty, któ­re przed­sta­wia­ła w sądzie I instan­cji. Mamy nadzie­ję, że NSA szyb­ko przy­stą­pi do roz­pa­trze­nia sprawy.

Nie jest to pierw­szy przy­pa­dek, kie­dy urzęd­ni­cy odwo­łu­ją się od wyro­ku sądu, naka­zu­ją­ce­go im udo­stęp­nić infor­ma­cje publicz­ne. W ub. roku Pre­zy­dent Mia­sta Lublin odwo­łał się od wyro­ku, naka­zu­ją­ce­go ujaw­nić treść opi­nii praw­nych dot. wyko­ny­wa­nia man­da­tu rad­nych (sygn. akt II SAB/Lu 188/15). W listo­pa­dzie Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny pod­trzy­mał wyrok lubel­skie­go sądu i Pre­zy­dent musiał udo­stęp­nić opi­nie. Na począt­ku 2016 roku LPGK sp. z o.o. (spół­ka miej­ska z Lubli­na) zło­ży­ła skar­gę kasa­cyj­ną na wyrok sądu, naka­zu­ją­cy udo­stęp­nić infor­ma­cje o zacią­gnię­tych kre­dy­tach i pożycz­kach. Skar­ga wciąż cze­ka na roz­pa­trze­nie przez Naczel­ny Sąd Administracyjny.

Poni­żej peł­na treść skar­gi kasa­cyj­nej spół­ki PGE Dys­try­bu­cja na wyrok sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go, naka­zu­ją­cy jej udo­stęp­nić infor­ma­cje o wyna­gro­dze­niu i nagro­dach człon­ków zarządu:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy