Sąd: PiS ma ujawnić umowę

No Com­ments

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie przy­znał nam rację i naka­zał udo­stęp­nić tre­ści umów na wyna­jem biur w Lubli­nie, jakie zawar­ło Pra­wo i Spra­wie­dli­wość. Par­tia ma też zwró­cić nam 100 zł kosz­tów sądowych.

Wnio­sek o infor­ma­cję publicz­ną zło­ży­li­śmy w listo­pa­dzie 2022 roku. Par­tia odmó­wi­ła, twier­dząc, że umo­wy są pry­wat­ny­mi doku­men­ta­mi i nie zawie­ra­ją infor­ma­cji publicz­nych. Wobec tego zło­ży­li­śmy skar­gę do sądu.

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w War­sza­wie wła­śnie wydał wyrok w tej spra­wie (sygn. akt II SAB/Wa 367/23). Zda­niem sądu bez­spor­ne jest, że par­tia poli­tycz­na jest pod­mio­tem zobo­wią­za­nym do udzie­la­nia infor­ma­cji publicz­nych. Sąd przy­wo­łał kon­sty­tu­cyj­ną zasa­dę jaw­no­ści i trans­pa­rent­no­ści życia publicz­ne­go oraz prze­pi­sy usta­wy o par­tiach poli­tycz­nych, mówią­ce o jaw­no­ści finan­so­wa­ni partii.

Wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok sądu dostęp­ny tutaj: 2023.11.22 SAB.Wa 367.23 odp. Uza­sad­nie­nia wraz z Wyro­kiem z 27.10.2023 r. ddla Skarżącego

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy