Niezależność mediów lokalnych – jak ją wspierać?

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści i Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska zapra­sza­ją na dys­ku­sję eks­perc­ką o roz­wią­za­niach praw­nych wspie­ra­ją­cych nie­za­leż­ne media lokal­ne. Chce­my opo­wie­dzieć  o nie­któ­rych pomy­słach na zmia­ny i budo­wa­niu świa­do­mo­ści ich potrze­by i upowszechnienia.

Spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w Lubli­nie,  będzie trans­mi­to­wa­ne na Face­bo­oku oraz Youtu­be.  Zapew­nia­my tłu­ma­cze­nie na Pol­ski Język Migowy.

Ter­min: 22 czerw­ca 2022 roku w godzi­nach 12:00–15:00Niezależność mediów lokalnych plakat konferencji

Link do wyda­rze­nia: https://www.facebook.com/events/1392684781242633/ Jako śro­do­wi­ska oby­wa­tel­skie, watch­do­go­we, widzi­my, jak bar­dzo potrzeb­ny jest nie­za­leż­ny nad­zór nad dzia­ła­nia­mi wła­dzy. Soli­dar­ność i wza­jem­ne wspie­ra­nie się nie­za­leż­nych dzien­ni­ka­rzy i watch­do­gów może przy­nieść wie­le korzy­ści spo­łecz­nych. Dzien­ni­ka­rze śle­dzą nad­uży­cia i umie­ją je opi­sy­wać, zaś watch­do­gi cier­pli­wie zdo­by­wa­ją infor­ma­cję i dążą do zmian sys­te­mo­wych. Cza­sem te role się uzu­peł­nia­ją, innym razem łączą. Nie­ste­ty sta­no­wią rzad­kość we współ­cze­snej Pol­sce. A cza­sem ist­nie­ją­ce roz­wią­za­nia dzia­ła­ją prze­ciw nie­za­leż­nym mediom i prze­ciw korzy­sta­niu z praw przez miesz­kań­ców gmin. Tak się dzie­je, gdy tytu­ły pra­so­we reje­stru­ją samo­rzą­dy czy spół­ki skar­bu pań­stwa. Dla­te­go war­to szu­kać sys­te­mo­wych roz­wią­zań wspie­ra­ją­cych roz­wój nie­za­leż­nych mediów lokal­nych oraz gwa­ran­cji chro­nią­cych miesz­kań­ców przed nad­uży­cia­mi władzy.

Pro­gram spo­tka­nia, zaty­tu­ło­wa­ne­go Nie­za­leż­ność mediów lokal­nych – jak ją wspie­rać? obejmuje:

Przed­sta­wie­nie pro­ble­mu: Kata­rzy­na Bat­ko-Tołuć z Sie­ci Watch­dog i Krzysz­tof Jaku­bow­ski z Fun­da­cji Wolności.

Czy biu­le­tyn gmin­ny jest tym samym co zare­je­stro­wa­ny tytuł pra­so­wy? Kon­rad Sie­masz­ko, Hel­siń­ska Fun­da­cja Praw Człowieka

Uci­sza­nie pra­sy lokal­nej – Jadwi­ga Here­ta, Tygo­dnik Zamojski

Stra­te­gicz­ne pozwy prze­ciw­ko par­ty­cy­pa­cji publicz­nej – Marze­na Błasz­czyk, Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Polska

Jaka powin­na być poli­ty­ka pań­stwa w zakre­sie wspie­ra­nia nie­za­leż­nej pra­sy? Andrzej Andry­siak, red. naczel­ny Gaze­ty Radomsz­czań­skiej i Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Pra­sy Lokalnej

Jak na nie­za­leż­ne media wpły­wa ist­nie­nie mediów samo­rzą­do­wych?  Marek Frąc­ko­wiak, Izba Wydaw­ców Pra­sy [TBC]

Po co zapew­nić dostęp miesz­kań­ców łamów gazet wła­dzy? Elż­bie­ta Wąs, Mia­sto Oby­wa­tel­skie Lubar­tów [TBC]

Dys­ku­sja z zapro­szo­ny­mi gośćmi.

 

***

Logo - Visegrad Fund - Visegrad Fund

Spo­tka­nie reali­zo­wa­ne jest w ramach pro­jek­tu “Kry­zys lokal­ne­go dzien­ni­kar­stwa w kra­jach gru­py wyszeh­radz­kiej i spe­cy­ficz­na rola gazet samo­rzą­do­wych w wywo­ła­niu i pogłę­bia­niu się tego kry­zy­su” wspie­ra­ne­go przez Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wyszehradzki. 

Lide­rem pro­jek­tu jest cze­ska orga­ni­za­cja Oži­ve­ní, z.s, a part­ne­ra­mi węgier­ska Mér­ték Média­elem­ző Műhe­ly Közhasz­nú Non­pro­fit Kft. (Mer­tek Media Moni­tor), Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska, Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal Słowacja.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy