Porady obywatelskie – zadzwoń do nas!

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza senio­rów do kon­tak­tu z biu­rem porad i inter­wen­cji oby­wa­tel­skich. Teraz przez telefon.

W odróż­nie­niu od typo­wych biur porad praw­nych, nie zaj­mu­je­my się spra­wa­mi pry­wat­ny­mi. Może­my nato­miast pomóc w uzy­ska­niu infor­ma­cji od spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych, urzę­dów. Zachę­ca­my do zgła­sza­nia pro­ble­mów dot. potrzeb senio­rów (np. dostę­pu do usług publicz­nych) oraz zgła­sza­niu swo­ich uwag dot. popra­wy funk­cjo­no­wa­nia miasta.

Moż­na się do nas zgło­sić mailo­wo (kontakt@fundacjawolnosci.org) lub tele­fo­nicz­nie (tel. 533 363 538, jeśli nie odbie­rze­my od razu, to oddzwo­ni­my). Zgła­sza­ją­cym gwa­ran­tu­je­my anonimowość.

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Rzą­do­we­go na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2014–2020.

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy