Porady obywatelskie – zadzwoń do nas!

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza senio­rów do kon­tak­tu z biu­rem porad i inter­wen­cji oby­wa­tel­skich. Teraz przez telefon.

W odróż­nie­niu od typo­wych biur porad praw­nych, nie zaj­mu­je­my się spra­wa­mi pry­wat­ny­mi. Może­my nato­miast pomóc w uzy­ska­niu infor­ma­cji od spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wych, urzę­dów. Zachę­ca­my do zgła­sza­nia pro­ble­mów dot. potrzeb senio­rów (np. dostę­pu do usług publicz­nych) oraz zgła­sza­niu swo­ich uwag dot. popra­wy funk­cjo­no­wa­nia miasta.

Moż­na się do nas zgło­sić mailo­wo (kontakt@fundacjawolnosci.org) lub tele­fo­nicz­nie (tel. 533 363 538, jeśli nie odbie­rze­my od razu, to oddzwo­ni­my). Zgła­sza­ją­cym gwa­ran­tu­je­my anonimowość.

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Rzą­do­we­go na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2014–2020.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy