CBA w ratuszu a urząd odmawia udziału w warsztatach nt. konfliktu interesów

No Com­ments

Mie­siąc temu spo­tka­li­śmy się z Sekre­ta­rzem Mia­sta Lublin. Zapro­po­no­wa­li­śmy bez­płat­ne zor­ga­ni­zo­wa­nie warsz­ta­tu nt. kon­flik­tu inte­re­sów, z udzia­łem nie­za­leż­nych eks­per­tów z Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li, Fun­da­cji Bato­re­go oraz Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska. Treść pisma wyglą­da­ła tak:

Mając świa­do­mość głę­bo­kie­go zaan­ga­żo­wa­nia Pana Pre­zy­den­ta w polep­sza­nie funk­cjo­no­wa­nia Lubli­na jako orga­ni­zmu spo­łecz­ne­go chciał­bym zapro­sić Pana do udzia­łu w warsz­ta­tach dot. zagad­nie­nia kon­flik­tu inte­re­sów w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej. Suge­ro­wa­ne zagad­nie­nia: dobre i złe prak­ty­ki; czym jest kon­flikt inte­re­sów; roz­mo­wa o iden­ty­fi­ka­cji sytu­acji, w któ­rych docho­dzi do kon­flik­tu inte­re­sów; czy kodeks etycz­ny może zapo­bie­gać kon­flik­tom interesów.

Jak wyni­ka z badań zre­ali­zo­wa­nych przez Fun­da­cję Bato­re­go 65% ankie­to­wa­nych urzęd­ni­ków uwa­ża, że kon­flikt inte­re­sów czę­sto poja­wia się w pra­cy urzę­dów a 54% bada­nych sądzi, że to zja­wi­sko naj­czę­ściej poja­wia się w admi­ni­stra­cji samorządowej.

Dla­te­go zwra­ca­my się z pro­po­zy­cją prze­pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów dla kie­row­nic­twa Urzę­du Mia­sta (z udzia­łem np. Pre­zy­den­ta Mia­sta, jego zastęp­ców i dyrek­to­rów wydzia­łów) oraz Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Mia­sta. Warsz­ta­ty popro­wa­dzi­li­by zewnętrz­ni eks­per­ci – Pan Krzysz­tof Izdeb­ski ze sto­wa­rzy­sze­nia Sieć Oby­wa­tel­ska z War­sza­wy oraz Pan Mar­cin Waszak z Fun­da­cji im. Ste­fa­na Bato­re­go. Na spo­tka­nie zapro­si­li­by­śmy rów­nież Pana Edwar­da Lisa, dyrek­to­ra dele­ga­tu­ry Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li w Lubli­nie. Warsz­ta­ty trwa­ły­by ok. 5 godzin.

Mając na uwa­dze inne obo­wiąz­ki pra­cow­ni­ków Urzę­du Mia­sta Lublin i nie chcąc dez­or­ga­ni­zo­wać pra­cy urzę­du oraz dążąc do reali­za­cji ewen­tu­al­nych suge­stii ze stro­ny Pana Pre­zy­den­ta szcze­gó­ły warsz­ta­tów (data, godzi­na, ilość uczest­ni­ków) pro­po­nu­ję omó­wić z wyzna­czo­ną przez Pana osobą.

Wie­dząc, że oma­wia­na pro­ble­ma­ty­ka jest istot­na dla Pana Pre­zy­den­ta, o czym świad­czy wpro­wa­dzo­ny w 2011 roku kodeks ety­ki pra­cow­ni­ków Urzę­du Mia­sta Lublin, ufam, że z zain­te­re­so­wa­niem spoj­rzy Pan na naszą ini­cja­ty­wę i wes­prze Pan Pre­zy­dent nasze dzia­ła­nia, zarów­no wła­sną obec­no­ścią jak i poprzez umoż­li­wie­nie udzia­łu w warsz­ta­tach wybra­nym pra­cow­ni­kom Urzę­du Mia­sta Lublin.

Po trzech tygo­dniach Urząd Mia­sta prze­słał ofi­cjal­ną odpo­wiedź, w któ­rej nie wyra­ża zain­te­re­so­wa­nia warsz­ta­tem, jed­no­cze­śnie wska­zu­jąc na to, że „prze­ciw­dzia­ła­nie korup­cji, uni­ka­nia kon­flik­tu inte­re­sów w wyko­ny­wa­niu zadań, czy kształ­to­wa­nia wła­ści­wych postaw etycz­nych pra­cow­ni­ków są naj­waż­niej­szy­mi ele­men­tem zarzą­dza­nia zaso­ba­mi ludz­ki­mi i mają pod­sta­wo­wy wpływ na funk­cjo­no­wa­nie, reali­zo­wa­nie zadań i repu­ta­cję admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej – Urzę­du Mia­sta Lublin i jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Gmi­ny Lublin”. Poni­żej skan odpowiedzi:

link na por­tal facebook

Nato­miast dziś w ratu­szu poja­wi­li się funk­cjo­na­riu­sze CBA (źró­dło) w związ­ku z podej­rze­niem o moż­li­wość „usta­wie­nia” kon­kur­su na Pre­ze­sa spół­ki miej­skiej PGKM.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy