Wyniki ankiety nt. lubelskiego BO

No Com­ments

Pre­zen­tu­je­my wyni­ki ankie­ty nt. pierw­szej edy­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Ankie­tę wypeł­ni­ło 38 osób. 12 osób ankie­to­wa­nych to pomy­sło­daw­cy pro­jek­tów do pierw­szej edy­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go. 5 spo­śród ankie­to­wa­nych osób nie gło­so­wa­ło w pierw­szej edycji.

15 osób zamie­rza zgło­sić pro­jekt do tego­rocz­nej edy­cji. W ska­li ocen 1–6 naj­częst­sza oce­na spo­so­bu wyko­na­nia Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go przez Mia­sto Lublin to „4”.

Więk­szość osób (22) uwa­ża że powi­nien zostać wpro­wa­dzo­ny podział na pro­jek­ty dziel­ni­co­we i ogól­no­miej­skie. 6 osób jest prze­ciw­nych temu roz­wią­za­niu, a 9 nie ma zdania.

12 osób uwa­ża, że powin­na nastą­pić zmia­na spo­so­bu gło­so­wa­nia, 21 osób uzna­ło że powin­no zostać tak, jak było w pierw­szej edy­cji a 2 oso­by nie mają zdania.

Kil­ka osób doda­ło swo­je uwa­gi, wśród któ­rych war­to przy­to­czyć wypo­wiedź: „moż­li­wość odda­nia tyl­ko jed­ne­go gło­su blo­ku­je moż­li­wość wska­za­nia wła­dzom co dla miesz­kań­ców jest waż­ne ( np gło­su­je na pro­jekt X bo mnie bez­po­śred­nio doty­czy ale pro­jekt Y jest waż­ny dla mia­sta i tego już nie zazna­czę)”.

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy