Polityczni darczyńcy 2015

No Com­ments

Jak co roku przy­go­to­wa­li­śmy zesta­wie­nie osób, któ­re wpła­ci­ły daro­wi­zny na par­tie poli­tycz­ne. Poprzed­ni rok był wyjąt­ko­wy, bo mie­li­śmy zarów­no wybo­ry par­la­men­tar­ne jak i euro­pej­skie oraz pre­zy­denc­kie. W związ­ku z tym limit wpłat na fun­du­sze wybor­cze był znacz­nie wyż­szy niż w poprzed­nich latach. Każ­dy oby­wa­tel mógł wpła­cić nawet 25-kro­t­ność mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pra­cę (43 750 zł).

Z moż­li­wo­ści wyż­szych wpłat sko­rzy­sta­ło kil­ka­na­ście osób z nasze­go województwa.

Naj­wyż­sze wpła­ty (fun­dusz wybor­czy + daro­wi­zny) PIS:

1. Grze­gorz Czelej 40 000 zł sena­tor
2. Bar­ba­ra Kubów 33 400 zł
3. Gabrie­la Masłowska 32 500 zł poseł
4. Andrzej Sta­ni­sła­wek 30 000 zł
5. Adam Abra­mo­wicz 29 000 zł poseł
Hen­ryk Cioch 29 000 zł sena­tor
7. Lech Spraw­ka 28 000 zł poseł
8. Jaro­sław Stawiarski 26 100 zł poseł
9. Sta­ni­sław Gogacz 21 000 zł sena­tor
Elż­bie­ta Kruk 21 000 zł poseł

Naj­wyż­sze wpła­ty (fun­dusz wybor­czy + daro­wi­zny) PO:

1. Grze­gorz Raniewicz 43 000 zł poseł
2. Sta­ni­sław Żmijan 24 000 zł poseł
3. Mar­ta Wcisło 23 841 zł rad­na
4. Mag­da­le­na Gąsior-Marek 19 910 zł poseł
5. Agniesz­ka Raniewicz 17 000 zł
6. Woj­ciech Krakowski 16 000 zł rad­ny
7. Tade­usz Jędrzejczyk 15 000 zł
Tere­sa Radomska-Gąsior 15 000 zł
9. Robert Suj­ka 14 900 zł
10. Beata Win­sze 12 000 zł

Naj­wyż­sze wpła­ty (fun­dusz wybor­czy + daro­wi­zny) PSL:

1. Marek Kos 42 750 zł rad­ny sejmiku
2. Tade­usz Sławecki 39 000 zł wice­mi­ni­ster edukacji
3. Jan Łopa­ta 35 000 zł poseł
4. Sta­ni­sław Misztal 35 000 zł rad­ny sejmiku
5. Geno­we­fa Tokarska 34 350 zł poseł
6. Anna Olszak 30 000 zł
7. Józef Zając 28 340 zł sena­tor
8. Fran­ci­szek Stefaniuk 25 000 zł poseł
9. Krzysz­tof Hetman 20 000 zł euro­po­seł
10. Mar­ce­li Niezgoda 20 000 zł wice­mi­ni­ster infra­struk­tu­ry i rozwoju

Peł­ny wykaz wszyst­kich wpłat osób z woje­wódz­twa lubel­skie­go >klik­nij tutaj< (plik excel).

Pobierz peł­ne wyka­zy daro­wizn, wpłat na fun­du­sze wybor­cze i skła­dek człon­kow­skich za 2015 rok naj­więk­szych komi­te­tów wybor­czych i par­tii poli­tycz­nych >klik­nij tutaj< (plik ZIP).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy