Przewodniczący Rady Pożytku z wyboru

No Com­ments

Człon­ko­wie Komi­sji Samo­rząd­no­ści i Porząd­ku Publicz­ne­go Rady Mia­sta Lublin popar­li dziś wnio­sek o to, aby Prze­wod­ni­czą­cy Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin został wybie­ra­ny przez człon­ków Rady ze swo­je­go gro­na a nie wska­zy­wa­ny przez Pre­zy­den­ta. Osta­tecz­na decy­zja w tej spra­wie zapad­nie na czwart­ko­wej sesji Rady Mia­sta. Pod­pisz wnio­sek do rad­nych w tej spra­wie >klik­nij tutaj<

Treść wnio­sku , któ­ry prze­sła­li­śmy pre­zy­den­to­wi oraz wszyst­kim radnym:

Wno­si­my o zmia­nę tre­ści uchwa­ły Nr 196/XIII/2011 Rady Mia­sta Lublin z dnia 8 wrze­śnia 2011 r. w spra­wie okre­śle­nia orga­ni­za­cji i try­bu dzia­ła­nia Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin oraz try­bu powo­ły­wa­nia jej człon­ków, kon­kret­nie §7 ust. 1 na:

1. Rada wybie­ra ze swo­je­go gro­na przewodniczącego.”

Powyż­sza zmia­na będzie nie tyl­ko nawią­za­niem do stan­dar­dów sto­so­wa­nych w więk­szo­ści miast w Pol­sce, ale wpły­nie pozy­tyw­nie na orga­ni­za­cję pra­cy rady oraz pod­nie­sie zna­cze­nie part­ner­stwa na linii wła­dze samo­rzą­do­we – orga­ni­za­cje pozarządowe.

W wie­lu mia­stach woje­wódz­kich prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go wybie­ra­ją sami człon­ko­wie rady. Tak dzie­je się w Bia­łym­sto­ku, Byd­gosz­czy, Gdań­sku (dwóch współ­prze­wod­ni­czą­cych), Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim, Kra­ko­wie, Kato­wi­cach, Kiel­cach, Olsz­ty­nie (dwóch współ­prze­wod­ni­czą­cych), Opo­lu, Pozna­niu, Rze­szo­wie, Szcze­ci­nie, Toru­niu, Wro­cła­wiu, Zie­lo­nej Górze oraz w RDPP Woje­wódz­twa Lubel­skie­go. Poza Lubli­nem tyl­ko w Łodzi i War­sza­wie Prze­wod­ni­czą­ce­go wska­zu­je Prezydent.

Pod­czas posie­dze­nia komi­sji pra­cow­ni­cy urzę­du mia­sta wyra­zi­li oba­wy z uwa­gi na fakt, że pro­po­zy­cja nie zosta­ła pod­da­na kon­sul­ta­cjom z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi. Wobec tego zapro­po­no­wa­li­śmy, aby pre­zy­dent zor­ga­ni­zo­wał kon­sul­ta­cje a ich wynik uznał za wią­żą­cy. Pro­po­zy­cja zosta­ła przy­ję­ta przez urzęd­ni­ków. Teraz cze­ka­my na realizację.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy