Zapraszamy na rozprawę w WSA

No Com­ments

W dniu 30 paź­dzier­ni­ka o godz. 14 (sala nr II) Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie (przy ul. Skło­dow­skiej) roz­strzy­gnie, czy spół­ka miej­ska SPR Lublin SSA powin­na udo­stęp­niać infor­ma­cje o zawie­ra­nych przez sie­bie umowach.

Wła­dze spół­ki twier­dzą że nie, bo spół­ka „nie korzy­sta z dota­cji i prze­ka­zy­wa­ne­go mająt­ku przez jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go”. Tym­cza­sem 16 paź­dzier­ni­ka Rada Mia­sta zade­cy­do­wa­ła o doka­pi­ta­li­zo­wa­niu spół­ki kwo­tą 700 tys. zł…

Ponad­to wła­dze spół­ki twier­dzą, że treść zawie­ra­nych umów nie sta­no­wi infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści spółki.

Fun­da­cja Wol­no­ści, któ­ra zło­ży­ła skar­gę na spół­kę zapra­sza miesz­kań­ców Lubli­na na roz­pra­wę. Pokaż­my, że ma dla nas zna­cze­nie, jak wydat­ko­wa­ne są nasze pie­nią­dze! Każ­dy ma pra­wo obser­wo­wać rozprawę.

Poni­żej peł­na treść odpo­wie­dzi spół­ki na nasza skargę:

spr_odp_1spr_odp_2

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy