Wyniki głosowania

No Com­ments

Do reali­za­cji zakwa­li­fi­ko­wa­nych zosta­ło 30 pro­jek­tów, któ­re w trak­cie gło­so­wa­nia otrzy­ma­ło naj­więk­szą ilość gło­sów. 27 nale­ży do kate­go­rii pro­jek­tów „małych”, pozo­sta­łe 3 to pro­jek­ty, któ­re wygra­ły w kate­go­rii pro­jek­tów „dużych”. W ramach pierw­szej edy­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go Lubli­na na 2015 rok swój głos odda­ło pra­wie 47 tys. mieszkańców.

Roz­bu­do­wa sie­ci hot-spo­­tów umoż­li­wia­ją­cych bez­płat­ny dostęp do inter­ne­tu (5645 gło­sów, proj. M‑175)

Budo­wa przy­łą­cza ener­ge­tycz­ne­go do alta­ny w par­ku im. Jana Paw­ła II (5420 gło­sów, proj. M‑38)

Budo­wa miejsc par­kin­go­wych mię­dzy ul. Jana Paw­ła II a Szma­rag­do­wą (5133 gło­sy, proj. M‑14)

Remont ist­nie­ją­ce­go i budo­wa bra­ku­ją­ce­go odcin­ka chod­ni­ka od Róża­nej do kład­ki nad ul. Fila­re­tów (4803 gło­sy, proj. M‑72)

Budo­wa zatok par­kin­go­wych przy ul. Per­ło­wej i Aga­to­wej (4116 gło­sów, proj. M‑74)

Roz­bu­do­wa sys­te­mu Lubel­skie­go Rowe­ru Miej­skie­go (3857 gło­sów, proj. M‑116)

Uspraw­nie­nie ruchu rowe­ro­we­go (kon­tra­pa­sy) (2899 gło­sów, proj. M‑149)

Kosze na psie odcho­dy i dziel­ni­co­we wybie­gi dla psów (2705 gło­sów, proj. M‑144)

Posa­dze­nie 1000 drzew (2115 gło­sów, proj. M‑246)

300 tys. zł na dodat­ko­we śmiet­ni­ki na uli­cach (1839 gło­sów, proj. M‑24)

Czy­tel­nia i kino przy Domu Kul­tu­ry Kole­ja­rza (1778 gło­sów, proj. M‑251)

Plac do ćwi­czeń gim­na­stycz­nych na Czu­bach (1761 gło­sów, proj. M‑57)

Podwór­ka na temat, czy­li cza­ru­je­my prze­strzeń dziel­ni­cy Dzie­sią­ta” (1666 gło­sów, proj. M‑250)

Remont chod­ni­ka wzdłuż ul. Zana (1572 gło­sy, proj. M‑28)

Wymia­na chod­ni­ka przy ul. Staf­fa (1514 gło­sów, proj. M‑159)

Świa­tła na przej­ściu koło budyn­ku ul. Nowy Świat 36 (1428 gło­sów, proj. M‑237)

Budo­wa chod­ni­ków w ul. Dąbrow­skiej (1366 gło­sów, proj. M‑1)

Park Cze­chów Pół­noc (1355 gło­sów, proj. M‑68)

Pla­ce do ćwi­czeń stre­et wor­ko­utu (1281 gło­sów, proj. M‑67)

Bro­no­wi­ce – żyją­cy plac zabaw (1370 gło­sów, proj. M‑69)

130 nowych miejsc par­kin­go­wych dla Kali­nowsz­czy­zny (1330 gło­sów, proj. M‑102)

Sprzą­tam po moim psie – kam­pa­nia w mediach (1290 gło­sów, proj. M‑39)

Szlak Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych (1276 gło­sów, proj. M‑157)

Wie­ża dla jerzy­ków (1279 gło­sów, proj. M‑190)

Trakt pie­­szo-rowe­­ro­­wy łączą­cy os. Lip­niak z Węgli­nem Pół­noc­nym (1236 gło­sów, proj. M‑95)

Bie­giem po Lubli­nie (1227 gło­sów, proj. M‑233)

Zie­lo­ny zaką­tek – miej­sca do wypo­czyn­ku na Dzie­sią­tej (1180 gło­sów, proj. M‑197)

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy