Z miłości do partii. Wykaz politycznych darczyńców 2021

No Com­ments

Jak co roku przy­go­to­wa­li­śmy wykaz poli­tycz­nych dar­czyń­ców, czy­li osób, któ­re prze­ka­za­ły w poprzed­nim roku naj­wyż­sze daro­wi­zny pie­nięż­ne par­tiom poli­tycz­nym. Wyka­zy sta­no­wią załącz­nik do spra­woz­dań finan­so­wych i są skła­da­ne do Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go. Naj­bar­dziej hoj­nym poli­tycz­nym dar­czyń­com zeszłe­go roku został Marek Balt. Ten euro­po­seł poda­ro­wał swo­jej par­tii 33 tys. zł.

W 2021 roku było sto­sun­ko­wo nie­wie­le daro­wizn na par­tie poli­tycz­ne i same kwo­ty nie robią takie­go wra­że­nia, jak w latach wybor­czych. W minio­nym roku wyjąt­ko­wo mało pie­nię­dzy z daro­wizn uzbie­ra­ło Pra­wa i Spra­wie­dli­wość, nato­miast jak co roku spo­ro wpły­nę­ło na kon­to PSL. W sumie z daro­wizn i skła­dek człon­kow­skich naj­więk­sza kwo­ta wpły­nę­ła na kon­to Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej (pra­wie 1,4 mln zł).

Naj­więk­szą kwo­tę na rzecz par­tii w ub. roku prze­ka­zał Marek Balt (euro­po­seł, Nowa Lewi­ca) – 33 000 zł tytu­łem skła­dek człon­kow­skich. Nato­miast Joachim Bru­dziń­ski (euro­po­seł) wpła­cił 30 250 zł daro­wi­zny na kon­to PiS. Ryszard Wasi­łek (wice­pre­zes PGE) wpła­cił 20 000 zł daro­wi­zny na rzecz PiS a Robert Madej (zastęp­ca pre­ze­sa w MPK Czę­sto­cho­wa) tyle samo dla Nowej Lewi­cy. Pozo­sta­łe wpła­ty były poni­żej 20 tys. zł.

Hoj­ny jak miesz­ka­niec Czę­sto­cho­wy – nie wie­my, czy jest takie powie­dze­nia, ale przy­cho­dzi do gło­wy, jak popa­trzy­my na to, kto wspie­ra finan­so­wo par­tie poli­tycz­ne. Wśród osób, któ­re prze­ka­za­ły naj­wyż­sze daro­wi­zny na Nową Lewi­cą, roi się od miesz­kań­ców Czę­sto­cho­wy. Przy­pad­kiem jest to mia­sto rzą­dzo­ne przez pre­zy­den­ta wła­śnie z tej par­tii a wpła­ca­ją­cy­mi są jego zastęp­ca i oso­by zatrud­nio­ne w insty­tu­cjach samorządowych.

Poniż­sza tabe­la zawie­ra dane dot. suma­rycz­nych daro­wizn i skła­dek człon­kow­skich, zebra­nych przez par­tie poli­tycz­ne w 2021 roku.

Par­tia polityczna Suma daro­wizn Suma skła­dek RAZEM
Plat­for­ma Obywatelska 341 466 zł 1 048 668 zł 1 390 134 zł
Pol­skie Stron­nic­two Ludowe 995 656 zł 61 780 zł 1 057 436 zł
Nowa Lewi­ca 409 300 zł 577 658 zł 986 958 zł
Pra­wo i Sprawiedliwość 79 839 zł 734 639 zł 814 478 zł
Lewi­ca Razem 167 295 zł 416 730 zł 584 025 zł
KOR­WiN 23 980 zł 158 641 zł 182 621 zł
Nowo­cze­sna 75 892 zł 36 140 zł 112 032 zł
Unia Pra­cy - 3 393 zł 3 393 zł

Teraz prze­śledź­my poszcze­gól­ne par­tie, aby spraw­dzić kto komu naj­wię­cej wpłacił.

Platforma Obywatelska

Par­tia może się pochwa­lić naj­więk­szą licz­bą oraz kwo­tą zebra­ną w ramach skła­dek człon­kow­skich (ponad 1 mln zł). Ponad­to Plat­for­ma z daro­wizn zebra­ła ponad 341 tys. zł (2305 wpłat). Naj­wyż­szych wpłat dokonali:

Kazi­mierz Kle­ina (Łeba) 8500 zł

Jaro­sław Duda (Wro­cław) 6000 zł

Janusz Lewan­dow­ski (Sopot) 6000 zł

Iwo­na Rogu­ska (Koło­brzeg) 5550 zł

Kazi­mierz Ploc­ke (Sta­rzy­no) 5400 zł

Mag­da­le­na Pie­czyń­ska (Gry­fi­no) 4800 zł

Sła­wo­mir Rybic­ki (Gdańsk) 4300 zł

Mie­czy­sław Struk (Jura­ta) 4050 zł

Sta­ni­sław Lam­czyk (Somo­ni­no) 3900 zł

Zbi­gniew Kon­wiń­ski (Słupsk) 3300 zł

Polskie Stronnictwo Ludowe

Dzia­ła­cze PSLu solid­nie od lat wpła­ca­ją daro­wi­zny na rzecz par­tii. W zeszłym roku uzbie­ra­no pra­wie milion zło­tych z daro­wizn. Śred­nio par­tia otrzy­my­wa­ła ponad 10 prze­le­wów dzien­nie! Naj­wyż­szych wpłat doko­na­li Karol Biel­ski (War­sza­wa) 9300 zł, Artur Andry­siak (War­sza­wa) 8000 zł oraz Jakub Bil­nik (War­sza­wa) rów­nież 8000 zł.

Nowa Lewica

213 osób w ub. roku wpła­ci­ło daro­wi­znę dla Nowej Lewi­cy. W sumie par­tia uzbie­ra­ła 409 300 zł. Naj­więk­si dar­czyń­cy par­tii pocho­dzą z Czę­sto­cho­wy – Robert Madej (20 000 zł), Marian Nowak (16 850 zł), Piotr Grzy­bow­ski (16 000 zł), Zbi­gniew Kamiń­ski (14 300 zł), Adrian Pasie­ka (12 600 zł). Są to kolej­no – wice­pre­zes miej­sco­we­go MPK, dyrek­tor sta­cji pogo­to­wia, zastęp­ca pre­zy­den­ta mia­sta, dyrek­tor DPS‑u oraz Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Nad­zor­czej MPK. Na mar­gi­ne­sie moż­na wspo­mnieć, że daro­wi­zny od pre­zy­den­ta Czę­sto­cho­wy – poli­ty­ka tej par­tii – nie odnotowano.

Nowa Lewi­ca ze skła­dek uzbie­ra­ła 322 700 zł. Naj­więk­szej wpła­ty doko­nał Marek Balt 33 000 zł. Pie­nię­dzy dla par­tii nie szczę­dzi­li rów­nież Wło­dzi­mierz Cza­rza­sty (12 480 zł), Karo­li­na Zio­­ło-Pużuk (11 900 zł) oraz Krzysz­tof Grzą­dziel (10 000 zł). Pozo­sta­łe wpła­ty były poni­żej 10 tys. zł.

Prawo i Sprawiedliwość

Tyl­ko 39 osób prze­ka­za­ła daro­wi­znę na rzecz PiSu w ubie­głym roku. Naj­wyż­sze daro­wi­zny na rzecz par­tii rzą­dzą­cej w ubie­głym roku wpła­ci­li Joachim Bru­dziń­ski (Szcze­cin) 30 250 zł oraz Ryszard Wasi­łek (Grzę­dzi­ce) 20 000 zł. W sumie na kon­to par­tii wpły­nę­ło 191 prze­le­wów na łącz­na kwo­tę 79 839 zł.

Skład­ki człon­kow­skie w kwo­cie prze­kra­cza­ją­cej mini­mal­ną kra­jo­wą wpła­ci­ło kil­ka­dzie­siąt osób. Naj­wyż­sze skład­ki opła­ci­li Mate­usz Mora­wiec­ki (War­sza­wa) 11 988 zł oraz Woj­ciech Jasiń­ski (Płock) 6 000 zł.

Z woje­wódz­twa lubel­skie­go naj­wyż­sze skład­ki do kasy par­tii odpro­wa­dzi­li Zdzi­sław Szwed (4 000 zł, czło­nek zarzą­du woje­wódz­twa) oraz Ewa Zyba­ła (3 200 zł, sta­ro­sta lubartowski).

Lewica Razem

Par­tia Razem w zeszłym roku otrzy­ma­ła z daro­wizn 167 295 zł. Naj­wię­cej wpła­ci­li: Adrian Zand­berg 17 970 zł, Pau­li­na Maty­siak 12 137 zł, Mag­da­le­na Bie­jat 10 500 zł (plus 3 000 zł skła­dek człon­kow­skich), Maciej Koniecz­ny 8 750 zł. Przy wpła­tach swo­ich kole­ża­nek i kole­gów, skrom­nie wyglą­da daro­wi­zna od Mar­ce­li­ny Zawi­szy (2 500 zł).

KORWiN

Par­tia KOR­WiN otrzy­ma­ła zale­d­wie 23 980 zł z daro­wizn, spo­śród któ­rych naj­wyż­sza nie prze­kro­czy­ła 1,5 tys. zł. Znacz­nie wię­cej było skła­dek człon­kow­skich, któ­rych par­tia zebra­ła ponad 158 tys. zł. Naj­wię­cej wpła­cał Janusz Kor­win-Mik­ke – po 1 tys. zł miesięcznie.

Nowoczesna

Par­tia z daro­wizn uzbie­ra­ła nie­speł­na 76 tys. zł. Naj­więk­szych daro­wizn doko­na­li Joan­na Gomuł­ka (Kon­sta­n­cin-Jezio­r­na) 15 000 zł oraz Krzysz­tof Płesz­ka (Kra­ków) 9 600 zł.

Poprzed­nie zesta­wie­nia poli­tycz­nych dar­czyń­ców znaj­dziesz na naszej stro­nie w tek­stach z poprzed­nich lat, np. »Poli­tycz­ni dar­czyń­cy 2019«.

Zeszły rok nie był istot­ny z punk­tu widze­nia finan­sów par­tii. Za to przy­szły rok będzie rokiem wybor­czym, więc może­my się spo­dzie­wać wie­lu daro­wizn, jak i wpłat na fun­du­sze wybor­cze poszcze­gól­nych partii.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy