Polityczni darczyńcy 2019

No Com­ments

Zna­my już wyka­zy osób, któ­re wpła­ci­ły daro­wi­zny na par­tie poli­tycz­ne. Uzy­ska­li­śmy je w Kra­jo­wym Biu­rze Wybor­czym dzię­ki prze­pi­som usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej. Sama usta­wa o par­tiach poli­tycz­nych wska­zu­je, że finan­so­wa­nie par­tii w Pol­sce jest jaw­ne. Dzię­ki temu, co roku może­my przed­sta­wiać wam ran­king poli­tycz­nych dar­czyń­ców, tj. osób któ­re prze­ka­za­ły naj­więk­sze dat­ki na par­tie polityczne.

Tym razem rekor­dzi­ści z woje­wódz­twa lubel­skie­go to Sta­ni­sław Kraw­czyk, Bar­tło­miej Jachy­mek i Jacek Czer­niak. Te oso­by wpła­ci­ły po 40 i wię­cej tysię­cy zło­tych na fun­du­sze wybor­cze par­tii poli­tycz­nych. Poni­żej przed­sta­wia­my zesta­wie­nie naj­wyż­szych kwot wpłat na par­tie poli­tycz­ne za 2019 rok. Kwo­ta doty­czy wpłat na fun­dusz wybor­czy par­tii (jeśli poza tym były daro­wi­zny, to zosta­ło to uję­te w nawiasie).

Ani zło­tów­ki na fun­dusz wybor­czy swo­jej par­tii nie wpła­ci­li kan­dy­da­ci do sej­mu Prze­my­sław Czar­nek i Michał Kraw­czyk. Obaj zosta­li posłami.

Prawo i Sprawiedliwość

29 813 zł – Dariusz Mazu­rek (Chełm),

23 000 zł – Artur Soboń (Świd­nik, plus 337,09 zł darowizna),

20 009,80 zł – Andrzej Stanisławek,

25 700 zł – Szy­mon Dziubicki,

25 000 zł – Sta­ni­sław Gogacz,

20 050 zł – Gabrie­la Masłowska,

20 000 zł – Syl­we­ster Tułajew,

18 000 zł – Marian Czajczyk,

16 010 zł – Zdzi­sław Szwed (Chełm),

15 000 zł – Grze­gorz Czelej,

14 900 zł – Mał­go­rza­ta Zie­liń­ska (Toma­szów Lubelski),

14 000 zł – Sta­ni­sław Misz­tal (Zamość), Kazi­mierz Cho­ma (Kra­śnik),

13 200 zł – Bar­ba­ra Barsz­czew­ska (Bia­ła Podlaska),

12 000 zł – Hen­ryk Łacek,

11 500 zł – Dariusz Dudek (Chełm),

11 000 zł – Jan Kan­thak (War­sza­wa), Sła­wo­mir Skwa­rek (Ada­mów),

10 000 zł – Syl­we­ster Bogac­ki, Piotr Breś, Paweł Gilow­ski, Tomasz Pitu­cha, Filip Prusz­kow­ski, Jacek Kar­dasz (Zamość), Miro­sław Czech (Chełm), Marek Nec­kier (Chełm), Anna Pań­czyk (Chełm), Dariusz Ste­fa­niuk (Bia­ła Pod­la­ska), Jaro­sław Sta­wiar­ski (Kra­śnik), Krzysz­tof Szu­low­ski (Jano­wiec), Jan Bie­lec­ki (Janów Lubel­ski), Marek Koniecz­ny (Puła­wy), Tomasz Chwo­stek (Hru­bie­szów), Miro­sła­wa Dudzik-Sza­­le­w­ska (Bycha­wa), Grze­gorz Dolec­ki (daro­wi­zna),

9 000 zł – Wal­de­mar Kuśmierz (Chełm),

8 000 zł – Maria Gmyz (Zamość, plus 130 zł darowizny),

7 000 zł – Andrzej Kosi­niec (Chełm), Leszek Sen­der­ski (Chełm), Andrzej Sera­fin (Hru­bie­szów),

6 900 zł – Artur Jusz­czak (Chełm),

6 500 zł – Tomasz Miszczuk,

6 000 zł – Jolan­ta Tete­rycz (Zamość), Mariusz Ostrow­ski (Chełm), Agniesz­ka Zań­ko (Wło­da­wa), Agniesz­ka Kruk (Wło­da­wa),

5 738 zł – Ewa Sza­ła­chwiej (Kra­sny­staw),

5 500 zł – Paweł Matras (Puła­wy),

5 200 zł – Beata Strzał­ka (Bił­go­raj), Anna Kusiak-Janiec (Hru­bie­szów), Kon­rad Sawic­ki (Świd­nik),

5 000 zł – Beata Cze­kal­ska, Rafał Gru­la, Bar­tosz Janik, Karol San­kow­ski, Robert Deder­ko (Zamość), Piotr Gorycz­ka (Zamość), Łukasz Tete­rycz (Zamość), Dia­na Krzy­mow­ska (Chełm), Edward Jaciów (Bia­ła Pod­la­ska), Michał Śmich (Puła­wy), Leszek Szew­czyk (Nałę­czów),

4 000 zł – Rafał Sapu­ła (Zamość), Mag­da­le­na Strze­lec (Zamość), Wal­de­mar Madej (Chełm), Elż­bie­ta Zawi­ślak (Chełm),

3 500 zł – Alek­san­der Kalisz (Zamość),

3 400 zł – Jerzy Szwaj (Par­czew),

3 280 zł – Michał Siecz­ka (pra­cow­nik biu­ra posel­skie­go posła Michałkiewicza),

3 000 zł – Arka­diusz Szy­mo­niuk, Mariusz Chu­do­ba (Chełm), Beata Sadow­ska (Chełm), Piotr Kusyk (Lubar­tów),

Platforma Obywatelska

43 500 zł – Sta­ni­sław Krawczyk,

40 000 zł – Bar­tło­miej Jachy­mek (Toma­szów Lubelski),

37 500 zł – Tade­usz Strzęciwilk,

36 530 zł – Zbi­gniew Lisowski,

31 000 zł – Mar­ta Wcisło,

30 000 zł – Zofia Żmi­jan (Mię­dzy­rzec Podlaski),

27 650 zł – Krzysz­tof Grab­czuk (Chełm),

20 000 zł – Tade­usz Jędrzejczyk,

16 840 zł – Sta­ni­sław Żmi­jan (Mię­dzy­rzec Pod­la­ski, plus 200 zł darowizny),

16 000 zł – Krzysz­tof Bojar­ski (Łęcz­na),

14 600 zł – Krzysz­tof Kamiński,

13 650 zł – Krzysz­tof Babisz (Kra­śnik),

12 000 zł – Zbi­gniew Bochyński,

10 150 zł – Grze­gorz Ranie­wicz (Chełm),

10 000 zł – Mar­ta Komor­ska, Hen­ryk Kar­ta­szyń­ski (Chełm), Han­na Potio­pa (Bia­ła Podlaska),

9 000 zł – Zbi­gniew Jurkowski,

8 000 zł – Krzysz­tof Żuk, Rafał Zwo­lak (Zamość),

7 960 zł – Tomasz Anto­niuk (Hru­bie­szów),

7 500 zł – Mar­cin Gon­tarz, Krzysz­tof Komorski,

5 150 zł – Beata Stepaniuk-Kuśmierzak,

4 000 zł – Maria Pań­czyk (Zamość), Paweł Kurek (Kra­śnik), Ire­ne­usz Ofczar­ski (Kra­śnik), Syl­wia Guz (Lubar­tów).

3 920 zł – Joan­na Mucha,

3 000 zł – Piotr Sen­dec­ki, Paweł Nako­niecz­ny (Puławy),Tadeusz Sitek (Puła­wy), Mariusz Osi­niak (Kra­śnik), Karo­li­na Hukie­wicz (Kra­sny­staw),

Sojusz Lewicy Demokratycznej

40 000 zł – Jacek Czerniak,

32 450 zł – Riad Haidar (Bia­ła Podlaska),

24 600 zł – Sła­wo­mir Roga­la (Cze­mier­ni­ki),

15 000 zł – Maciej Paw­łow­ski (Puła­wy),

11 000 zł – Mag­da­le­na Długosz,

10 000 zł – Piotr Sze­ląg (Hru­bie­szów), Andrzej Bry­kow­ski (Gra­ba­nów),

6 269,50 zł – Gerard Wasz­kie­wicz (Sit­no),

4 200 zł – Bog­dan Kieł­ba­sa (Bił­go­raj), Bar­ba­ra Smo­czyń­ska, Gabriel Kaczyń­ski (Świd­nik),

3 600 zł – Marek Mazurek,

Pozostałe partie polityczne

W pozo­sta­łych par­tiach wpła­ty były sym­bo­licz­ne (poni­żej 1000 zł).

Darowizny i wpłaty na partie polityczne

Kra­jo­we Biu­ro Wybor­cze udo­stęp­ni­ło spra­woz­da­nia finan­so­we par­tii poli­tycz­nych za 2019 rok. W nich znaj­dzie­my wyka­zy daro­wizn i wpłat na kon­ta poszcze­gól­nych par­tii politycznych.

Pobierz załącz­ni­ki do spra­woz­dań finan­so­wych par­tii poli­tycz­nych za 2019 rok, zawie­ra­ją­cy wykaz wpłat na fun­dusz wybor­czy, daro­wizn na kon­to par­tii oraz skła­dek człon­kow­skich (pli­ki spa­ko­wa­ne do archi­wum zip).

fot. w nagłów­ku Wiki­me­dia Commons

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy