Uchwały RD Węglin Południowy

No Com­ments
  1. Uchwa­ła nr 13/XXI/2014 z dnia 02.04.2014 r. – doty­czy udzie­le­nia abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

Rada udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

  1. Uchwa­ła nr 14/XXII/2014 z dnia 10.06.2014 r. – doty­czy uchwa­le­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy przez Urząd Mia­sta Lublin, finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta w przy­szłym roku budżetowym.

Rada Dziel­ni­cy zgło­si­ła 7 pro­po­zy­cji budże­to­wych – 6 z nich sta­no­wi­ło inwe­sty­cje o cha­rak­te­rze dro­go­wym: wyko­na­nie nowych nawierzch­ni ulic, budo­wa nowej dro­gi osie­dlo­wej, wyko­na­nie kład­ki nad wąwo­zem łączą­cym dziel­ni­cę Węglin Połu­dnio­wy z dziel­ni­cą Czu­by Pół­noc­ne; 1 doty­czy­ła zaś zago­spo­da­ro­wa­nia wąwo­zu wraz z wyko­na­niem ścież­ki rowerowej.

Uchwa­ła jest spo­rzą­dzo­na przej­rzy­ście oraz zwięź­le. Mała licz­ba pozy­cji może świad­czyć o prze­ana­li­zo­wa­niu zagad­nie­nia pod kątem naj­istot­niej­szych potrzeb dzielnicy.

  1. Uchwa­ła nr 15/XXV/2014 z dnia 26.01.2015 r. – doty­czy udzie­le­nia abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

Rada udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy