Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Author Archives: Rady Dzielnic

Zmiany w statutach dzielnic – więcej obowiązków niż praw

Komi­sja rady mia­sta ds. sta­tu­tów jed­no­stek pomoc­ni­czych pra­co­wa­ła od listo­pa­da 2017 do paź­dzier­ni­ka 2018. W tym cza­sie odby­ła 12 posie­dzeń. Pra­co­wa­ła nad uwa­ga­mi zło­żo­ny­mi…
Con­ti­nue reading

Wnioski rad dzielnic na realizację rezerwy celowej w 2018 roku

Poni­żej pre­zen­tu­je­my zesta­wie­nie wszyst­kich wnio­sków rad dziel­nic na reali­za­cję w ramach tzw. rezer­wy celo­wej. Każ­da dziel­ni­ca ma do dys­po­zy­cji 129 tys. zł. rocz­nie.
Con­ti­nue reading

Komisja ds. statutów dzielnic kończy prace

Po waka­cjach odby­ły się już trzy posie­dze­nia komi­sji rady mia­sta ds. sta­tu­tów jed­no­stek pomoc­ni­czych. Na jakim eta­pie są pra­ce nad zmia­na­mi sta­tu­tów? Kie­dy…
Con­ti­nue reading

Sprawozdania z projektów zrealizowanych w 2017 roku

Poni­żej zamiesz­cza­my spra­woz­da­nia z reali­za­cji zadań wybra­nych w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Poni­żej zamiesz­cza­my te zada­nia, któ­re zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne w ramach otwar­tych kon­kur­sów ofert.…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!