Uwagi Fundacji Wolności do regulaminu

No Com­ments

1. Zaka­za­nie w regu­la­mi­nie zbie­ra­nia peł­no­moc­nictw do gło­so­wa­nia (gło­so­wa­nie tyl­ko oso­bi­ste), moni­to­ro­wa­nie licz­by gło­sów odda­wa­nych z jed­ne­go IP (zaka­za­nie wie­lo­krot­ne­go gło­so­wa­nia z jed­ne­go urządzenia).

2. Zwięk­sze­nie roz­mia­ru czcion­ki na kar­tach papie­ro­wych, aby uła­twić gło­so­wa­nie oso­bom niedowidzącym.

3. Na stro­nie urzę­du mia­sta powin­na się zna­leźć lista punk­tów do gło­so­wa­nia (w tym inter­ne­to­we­go), gdzie miesz­kań­cy mogą uzy­skać pomoc w odda­niu gło­su. Takie punk­ty powin­ny dzia­łać przez cały czas trwa­nia gło­so­wa­nia i w każ­dej dziel­ni­cy powin­no być przy­naj­mniej jed­no takie miejsce.

4. Wąt­pli­wym wyda­je nam się potrze­ba zbie­ra­nia adre­sów e‑mail oraz nume­rów tele­fo­nów osób gło­su­ją­cych dla potwier­dze­nia gło­sów. Wie­le osób może nie korzy­stać z maila oraz nie posia­dać tele­fo­nu komór­ko­we­go (np. dzie­ci oraz oso­by starsze).

5. Czas trwa­nia gło­so­wa­nia wydłu­żyć do północy.

6. Ape­lu­je­my o zaprze­sta­nie robie­nia „wyjąt­ków” dla pro­jek­tów nie­zgod­nych z zasa­da­mi budże­tu oby­wa­tel­skie­go, nale­ży dopusz­czać do gło­so­wa­nia pro­jek­ty tyl­ko zgod­ne z regulaminem.

7. Nale­ży utrzy­mać gwa­ran­to­wa­ne środ­ki dla dziel­nic, pro­gi kwo­to­we na poje­dyn­cze pro­jek­ty (małe/duże) oraz gło­so­wa­nie bez mini­mal­ne­go wie­ku. Widać, że te zmia­ny się sprawdziły.

8. Wpro­wa­dzić na stro­nie urzę­du mia­sta Lublin, aktu­ali­zo­wa­ne przy­naj­mniej raz na kwar­tał infor­ma­cje o sta­nie reali­za­cji pro­jek­tów wybra­nych przez mieszkańców.

9. Zbęd­ne jest opi­nio­wa­nie pro­jek­tów przez Rady Dziel­nic i Komi­sję Budże­­to­­wo-Eko­­no­­mi­cz­ną Rady Mia­sta. Według infor­ma­cji na stro­nie urzę­du, opi­nia rad dziel­nic (subiek­tyw­na) ma być prze­ka­zy­wa­na Zespo­ło­wi ds. Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Nato­miast zespół może oce­niać wnio­ski tyl­ko for­mal­nie, więc de fac­to nie może wziąć pod uwa­gę opi­nii rad dzielnic.

10. Nale­ży wyma­gać od pro­jek­to­daw­ców, aby kosz­to­ry­sy były dopra­co­wa­ne i choć tro­chę prze­my­śla­ne (naszym zda­niem budżet powi­nien uczyć ile kosz­tu­je mia­sto). Kosz­to­rys pro­jek­tu nie powi­nien spro­wa­dzać się do jed­nej pozycji.

11. Wpro­wa­dzić ogra­ni­cze­nie w kosz­tach admi­ni­stra­cji, koor­dy­na­cji i pro­mo­cji pro­jek­tu. W poprzed­nich latach nawet 40% war­to­ści pro­jek­tu sta­no­wi­ły wła­śnie takie kosz­ty. Naszym zda­niem jest to mar­no­traw­stwo pie­nię­dzy. Pro­po­nu­je­my wpro­wa­dze­nie ogra­ni­cze­nia do mak­sy­mal­nie 15% war­to­ści pro­jek­tu na admi­ni­stra­cję, pro­mo­cję i koor­dy­na­cję (łącz­nie).

12. Zgła­sza­ne pro­jek­ty powin­ny być zgod­ne ze Stra­te­gią Roz­wo­ju Mia­sta i inny­mi doku­men­ta­mi strategicznymi.

13. Urząd powi­nien orga­ni­zo­wać spo­tka­nia auto­rów pro­jek­tów o zbli­żo­nej tema­ty­ce. Ma to słu­żyć zwięk­sze­niu deli­be­ra­cji oraz umoż­li­wić two­rze­nie koali­cji i łącze­nie projektów.

14. Urząd powi­nien przy­go­to­wać dwie tury spo­tkań deli­be­ra­cyj­nych:
a) na eta­pie zgła­sza­nia pro­jek­tów, aby roz­ma­wiać o potrze­bach lokal­nych spo­łecz­no­ści, sty­mu­lo­wać ini­cja­ty­wę miesz­kań­ców i two­rze­nie przez nich pro­jek­tów,
b) na eta­pie gło­so­wa­nia, spo­tka­nia w dziel­ni­cach dla miesz­kań­ców, aby zapre­zen­to­wać i omó­wić zgło­szo­ne projekty.

15. W orga­ni­za­cji spo­tkań mogły­by pomóc rady dziel­nic. War­to roz­wa­żyć prze­ka­za­nie im mate­ria­łów lub dodat­ko­wych środ­ków finan­so­wych na orga­ni­za­cję tych spo­tkań oraz pro­pa­go­wa­nie udzia­łu w głosowaniu.

16. Nale­ży zasta­no­wić się nad sen­sem zgła­sza­nia co roku kolej­nych eta­pów pro­jek­tu zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w tym samym miej­scu. Być może war­to wpro­wa­dzić zakaz powtó­rze­nia rok po roku iden­tycz­ne­go projektu.

17. Pro­po­zy­cja zwięk­sze­nia do dwóch licz­by gło­sów w przy­pad­ku małych pro­jek­tów oce­nia­my jak krok w dobrym kie­run­ku, jed­nak wciąż jest to zbyt mało. Naszym zda­niem miesz­kań­cy powin­ni móc wybrać 2 duże pro­jek­ty i 3 małe.

18. Wno­si­my o zaka­za­nie zgła­sza­nia pro­jek­tów doty­czą­cych miej­skich insty­tu­cji. W chwi­li obec­nej pro­jek­ty mogą zgła­szać szko­ły czy insty­tu­cje kul­tu­ry za pośred­nic­twem np. swo­ich pra­cow­ni­ków. Po pierw­sze insty­tu­cje te otrzy­mu­ją już środ­ki na swo­ją dzia­łal­ność. Po dru­gie sprzy­ja to nad­uży­ciom (przy­mu­sza­nie uczniów do gło­so­wa­nia na wska­za­ny projekt).

19. Cie­szy­my się, że z ini­cja­ty­wy Fun­da­cji Teren Otwarty/Lubelska Gru­pa Badaw­cza zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na pierw­sza ewa­lu­acja Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. Powin­no to być jed­nak dzia­ła­nie cią­głe, reali­zo­wa­ne na każ­dym etapie.

20. Obec­ne for­ma oce­ny for­mal­nej i odwo­łań od niej jest nie­moż­li­wa do dal­sze­go sto­so­wa­nia w pań­stwie pra­wa. Komi­sja oce­nia­ją­ca wycho­dzi dale­ko poza ramy for­mal­ne, nie dopusz­cza pro­jek­tów zgod­nych z regu­la­mi­nem z powo­dów poza regu­la­mi­no­wych, jed­no­cze­śnie dopusz­cza pro­jek­ty nie­zgod­ne z regu­la­mi­nem, czy napi­sa­ne nie­rze­tel­nie unie­moż­li­wia­jąc ich rze­tel­ną oce­ną pod kątem moż­li­wo­ści reali­za­cji w danym budże­cie i cza­sie. Naszym zda­niem komi­sja powin­na oce­niać pro­jek­ty wyłącz­nie z per­spek­ty­wy zasa­dy legal­no­ści, gospo­dar­no­ści, celo­wo­ści, oce­nia­jąc czy są to zada­nia wła­sne gmi­ny lub powia­tu, zlo­ka­li­zo­wa­ne na nie­ru­cho­mo­ściach miej­skich. Oce­na gospo­dar­no­ści i celo­wo­ści powin­na być ogra­ni­czo­na do mini­mum, np. odrzu­ce­nie pro­jek­tu, któ­ry koli­du­je z ist­nie­ją­cym pro­jek­tem o zapew­nio­nym finan­so­wa­niu, miej­sco­wym pla­nem itd. Real­nie to miesz­kań­cy decy­du­ją w gło­so­wa­niu czy dany pro­jekt jest celo­wy i gospo­dar­ny. Sta­now­czo nale­ży zre­zy­gno­wać z zasa­dy reali­za­cji w roku budże­to­wym (doświad­cze­nie wska­zu­je, że wie­le pro­jek­tów nie jest w tym ter­mi­nie reali­zo­wa­ne). W przy­pad­ku bra­ku zmian w tym zakre­sie doma­ga­my się jaw­nych uza­sad­nień nega­tyw­nej oce­ny for­mal­nej, z uza­sad­nie­niem praw­nym i fak­tycz­nym i poda­niem z imie­nia i nazwi­ska osób, któ­re zaję­ły sta­no­wi­sko w tej spra­wie. Przy­kła­do­wo odrzu­ce­nie pro­jek­tu dot. budo­wy sta­cji pomia­ru jako­ści powie­trza z powo­dów for­mal­nych, tj. posia­da­nia przez straż miej­ską auta do pomia­ru spa­lin z komi­nów jest absur­dal­ne, świad­czy o abso­lut­nym nie­zro­zu­mie­niu pro­jek­tu i funk­cji sta­cji pomia­ro­wej i posia­da­ne­go przez Straż Miej­ską pojaz­du eko­pa­tro­lu
21. Wno­si­my o stwo­rze­nie sys­te­mu infor­mu­ją­ce­go o sta­nie BO miesz­kań­ców odda­ją­cych głos i poda­ją­cych adres e‑mail (przy­kła­do­wo: pro­jek­ty, na któ­re gło­so­wa­łeś wygra­ły, aktu­ali­za­cja reali­za­cji pro­jek­tu). Jest to pro­sty do stwo­rze­nia sys­tem CMS, któ­ry dzia­łał­by w peł­ni auto­ma­tycz­nie. Dzię­ki takie­mu sys­te­mo­wi miesz­kań­cy będą na bie­żą­co ze swo­imi pro­jek­ta­mi, jed­no­cze­śnie na tej pod­sta­wie moż­na zbie­rać uwa­gi miesz­kań­ców o zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tach czy może słu­żyć ewa­lu­acji preocesu.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy