Uwagi Fundacji Wolności do regulaminu

No Comments

1. Zakazanie w regulaminie zbierania pełnomocnictw do głosowania (głosowanie tylko osobiste), monitorowanie liczby głosów oddawanych z jednego IP (zakazanie wielokrotnego głosowania z jednego urządzenia).

2. Zwiększenie rozmiaru czcionki na kartach papierowych, aby ułatwić głosowanie osobom niedowidzącym.

3. Na stronie urzędu miasta powinna się znaleźć lista punktów do głosowania (w tym internetowego), gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w oddaniu głosu. Takie punkty powinny działać przez cały czas trwania głosowania i w każdej dzielnicy powinno być przynajmniej jedno takie miejsce.

4. Wątpliwym wydaje nam się potrzeba zbierania adresów e-mail oraz numerów telefonów osób głosujących dla potwierdzenia głosów. Wiele osób może nie korzystać z maila oraz nie posiadać telefonu komórkowego (np. dzieci oraz osoby starsze).

5. Czas trwania głosowania wydłużyć do północy.

6. Apelujemy o zaprzestanie robienia „wyjątków” dla projektów niezgodnych z zasadami budżetu obywatelskiego, należy dopuszczać do głosowania projekty tylko zgodne z regulaminem.

7. Należy utrzymać gwarantowane środki dla dzielnic, progi kwotowe na pojedyncze projekty (małe/duże) oraz głosowanie bez minimalnego wieku. Widać, że te zmiany się sprawdziły.

8. Wprowadzić na stronie urzędu miasta Lublin, aktualizowane przynajmniej raz na kwartał informacje o stanie realizacji projektów wybranych przez mieszkańców.

9. Zbędne jest opiniowanie projektów przez Rady Dzielnic i Komisję Budżetowo-Ekonomiczną Rady Miasta. Według informacji na stronie urzędu, opinia rad dzielnic (subiektywna) ma być przekazywana Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego. Natomiast zespół może oceniać wnioski tylko formalnie, więc de facto nie może wziąć pod uwagę opinii rad dzielnic.

10. Należy wymagać od projektodawców, aby kosztorysy były dopracowane i choć trochę przemyślane (naszym zdaniem budżet powinien uczyć ile kosztuje miasto). Kosztorys projektu nie powinien sprowadzać się do jednej pozycji.

11. Wprowadzić ograniczenie w kosztach administracji, koordynacji i promocji projektu. W poprzednich latach nawet 40% wartości projektu stanowiły właśnie takie koszty. Naszym zdaniem jest to marnotrawstwo pieniędzy. Proponujemy wprowadzenie ograniczenia do maksymalnie 15% wartości projektu na administrację, promocję i koordynację (łącznie).

12. Zgłaszane projekty powinny być zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta i innymi dokumentami strategicznymi.

13. Urząd powinien organizować spotkania autorów projektów o zbliżonej tematyce. Ma to służyć zwiększeniu deliberacji oraz umożliwić tworzenie koalicji i łączenie projektów.

14. Urząd powinien przygotować dwie tury spotkań deliberacyjnych:
a) na etapie zgłaszania projektów, aby rozmawiać o potrzebach lokalnych społeczności, stymulować inicjatywę mieszkańców i tworzenie przez nich projektów,
b) na etapie głosowania, spotkania w dzielnicach dla mieszkańców, aby zaprezentować i omówić zgłoszone projekty.

15. W organizacji spotkań mogłyby pomóc rady dzielnic. Warto rozważyć przekazanie im materiałów lub dodatkowych środków finansowych na organizację tych spotkań oraz propagowanie udziału w głosowaniu.

16. Należy zastanowić się nad sensem zgłaszania co roku kolejnych etapów projektu zlokalizowanego w tym samym miejscu. Być może warto wprowadzić zakaz powtórzenia rok po roku identycznego projektu.

17. Propozycja zwiększenia do dwóch liczby głosów w przypadku małych projektów oceniamy jak krok w dobrym kierunku, jednak wciąż jest to zbyt mało. Naszym zdaniem mieszkańcy powinni móc wybrać 2 duże projekty i 3 małe.

18. Wnosimy o zakazanie zgłaszania projektów dotyczących miejskich instytucji. W chwili obecnej projekty mogą zgłaszać szkoły czy instytucje kultury za pośrednictwem np. swoich pracowników. Po pierwsze instytucje te otrzymują już środki na swoją działalność. Po drugie sprzyja to nadużyciom (przymuszanie uczniów do głosowania na wskazany projekt).

19. Cieszymy się, że z inicjatywy Fundacji Teren Otwarty/Lubelska Grupa Badawcza została przeprowadzona pierwsza ewaluacja Budżetu Obywatelskiego. Powinno to być jednak działanie ciągłe, realizowane na każdym etapie.

20. Obecne forma oceny formalnej i odwołań od niej jest niemożliwa do dalszego stosowania w państwie prawa. Komisja oceniająca wychodzi daleko poza ramy formalne, nie dopuszcza projektów zgodnych z regulaminem z powodów poza regulaminowych, jednocześnie dopuszcza projekty niezgodne z regulaminem, czy napisane nierzetelnie uniemożliwiając ich rzetelną oceną pod kątem możliwości realizacji w danym budżecie i czasie. Naszym zdaniem komisja powinna oceniać projekty wyłącznie z perspektywy zasady legalności, gospodarności, celowości, oceniając czy są to zadania własne gminy lub powiatu, zlokalizowane na nieruchomościach miejskich. Ocena gospodarności i celowości powinna być ograniczona do minimum, np. odrzucenie projektu, który koliduje z istniejącym projektem o zapewnionym finansowaniu, miejscowym planem itd. Realnie to mieszkańcy decydują w głosowaniu czy dany projekt jest celowy i gospodarny. Stanowczo należy zrezygnować z zasady realizacji w roku budżetowym (doświadczenie wskazuje, że wiele projektów nie jest w tym terminie realizowane). W przypadku braku zmian w tym zakresie domagamy się jawnych uzasadnień negatywnej oceny formalnej, z uzasadnieniem prawnym i faktycznym i podaniem z imienia i nazwiska osób, które zajęły stanowisko w tej sprawie. Przykładowo odrzucenie projektu dot. budowy stacji pomiaru jakości powietrza z powodów formalnych, tj. posiadania przez straż miejską auta do pomiaru spalin z kominów jest absurdalne, świadczy o absolutnym niezrozumieniu projektu i funkcji stacji pomiarowej i posiadanego przez Straż Miejską pojazdu ekopatrolu
21. Wnosimy o stworzenie systemu informującego o stanie BO mieszkańców oddających głos i podających adres e-mail (przykładowo: projekty, na które głosowałeś wygrały, aktualizacja realizacji projektu). Jest to prosty do stworzenia system CMS, który działałby w pełni automatycznie. Dzięki takiemu systemowi mieszkańcy będą na bieżąco ze swoimi projektami, jednocześnie na tej podstawie można zbierać uwagi mieszkańców o zrealizowanych projektach czy może służyć ewaluacji preocesu.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy