W Chełmie nie ma Młodzieżowej Rady Miasta, bo „w pandemii jest utrudniony kontakt z młodzieżą”

No Com­ments

W Cheł­mie od dwóch lata nie funk­cjo­nu­je Mło­dzie­żo­wa Rada Mia­sta. W grud­niu zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta mia­sta Chełm o powo­ła­nie Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta. Zaofe­ro­wa­li­śmy swo­ją pomoc i współ­pra­cę. Nie­ste­ty, pre­zy­dent odmó­wił jej powo­ła­nia. Jego zda­niem na prze­szko­dzie stoi… pandemia.

Insty­tu­cja Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta jest bar­dzo waż­ną insty­tu­cją w celu pro­pa­go­wa­nia idei samo­rzą­do­wej i demo­kra­cji wśród dzie­ci i mło­dzie­ży. Mło­dzi ludzie poprzez uczest­nic­two w Mło­dzie­żo­wych Radach łatwiej przy­go­to­wu­ją się do czyn­ne­go uczest­nic­twa w życiu spo­łecz­nym i poli­tycz­nym kra­ju, jak i swo­jej naj­bliż­szej oko­li­cy. Mło­dzie­żo­wa Rada daje mło­dzie­ży poczu­cie posia­da­nia swo­jej repre­zen­ta­cji wśród władz lokal­nych. Pod­kre­śla tak­że zna­cze­nie wybo­rów i przy­po­mi­na, o moż­li­wo­ści współdecydowania.

W 2021 roku zno­we­li­zo­wa­no prze­pi­sy usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym, dzię­ki któ­rym mło­dzie­żo­we rady uzy­ska­ły więk­sze kom­pe­ten­cje. W tym przy­zna­no im ini­cja­ty­wę uchwa­ło­daw­czą, pra­wo opi­nio­wa­nia pro­jek­tów uchwał Rady Mia­sta, skła­da­nia zapy­tań i wnio­sków, a tak­że moni­to­ring doku­men­tów stra­te­gicz­nych. Uwa­ża­my, że obec­ność Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta mia­ła­by pozy­tyw­ny wpływ na mło­dzież, któ­ra dzię­ki temu mia­ła­by real­ny wpływ na spra­wy doty­czą­ce dzie­ci i mło­dzie­ży w mie­ście Chełm.

Zwięk­sze­nie zna­cze­nia Mło­dzie­żo­wych Rad Miast poprzez nowe­li­za­cję wspo­mnia­nej usta­wy poka­zu­je jasno kie­ru­nek, w któ­rym powin­ny podą­żać jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Mia­no­wi­cie zwięk­sze­nie aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej i krze­wie­nia idei samo­rzą­do­wych oraz oby­wa­tel­skich wśród dzie­ci i młodzieży.

Z uzy­ska­nych przez nas infor­ma­cji wyni­ka, że w Cheł­mie Mło­dzie­żo­wa Rada Mia­sta nie funk­cjo­nu­je, ze wzglę­du na brak moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia wybo­rów w związ­ku z pan­de­mią. Nato­miast w innych mia­stach z woje­wódz­twa lubel­skie­go jak np. Lublin, Bia­ła Pod­la­ska, Zamość odby­wa­ją się, bądź odby­ły się wybo­ry do Mło­dzie­żo­wych Rad Mia­sta. Uwa­ża­my, że rów­nież w Cheł­mie ist­nia­ła­by moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia bez­piecz­nych wybo­rów do Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta, tak jak to mia­ło miej­sce we wspo­mnia­nych wcze­śniej miastach.

Mło­dzie­żo­wa Rada Mia­sta funk­cjo­no­wa­ła w Cheł­mie już wcze­śniej­szych latach. Po raz pierw­szy zosta­ła powo­ła­na w 2009 roku i dzia­ła­ła przez pięć kaden­cji, do koń­ca 2019 roku. Przez 10 lat Mło­dzie­żo­wa Rada Mia­sta Cheł­ma była waż­nym orga­nem kon­sul­ta­cyj­nym, dla­te­go też uwa­ża­my, że nale­ży powró­cić do tej dobrej tra­dy­cji i ponow­nie powo­łać Mło­dzie­żo­wą Radę Mia­sta Chełm.

Kontakt z młodzieżą jest znacząco utrudniony

W stycz­niu otrzy­ma­li­śmy odpo­wiedź na nasz wnio­sek. Negatywną.

- Bio­rąc pod uwa­gę trwa­ją­cy nadal stan pan­de­mii a co się z tym wią­że cza­so­we nie­spo­dzie­wa­ne wyłą­cze­nie zajęć w poszcze­gól­nych oddzia­łach szkol­nych oraz prze­cho­dze­nie uczniów a naukę w try­bie zdal­nym, kon­takt z mło­dzie­żą szkol­ną jest zna­czą­co utrud­nio­ny – napi­sał w odpo­wie­dzi na nasz wnio­sek Lon­gin Bożeń­ski, prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Chełm..

2022.01.04 Urzad Mia­sta Chełm odpo­wiedz o powo­ła­nie mło­dzie­żo­wej rady miasta

Posie­dze­nie Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta Lublin w sierp­niu 2020. Tu pan­de­mia nie prze­szka­dza w pracy.

Pro­jekt finan­so­wa­ny przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG w ramach Pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regionalny

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy