Podsumowanie rejestracji kandydatów i kandydatek do rad dzielnic w Lublinie

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści prze­ana­li­zo­wa­ła dane dot. zgło­szo­nych kan­dy­da­tek i kan­dy­da­tów w wybo­rach do rad dziel­nic w Lubli­nie, pla­no­wa­nych na 5 mar­ca br.

Tylko 560 chętnych do pracy w radach dzielnic

Miej­ska Komi­sja Wybor­cza zare­je­stro­wa­ła 560 kan­dy­da­tów i kan­dy­da­tek. Spo­śród nich 151 osób zosta­nie człon­ka­mi rad dziel­nic bez gło­so­wa­nia, a pozo­sta­łe 409 osób powal­czy w wybo­rach o 276 man­da­tów. 8 miejsc w radach dziel­nic nie zosta­nie obsa­dzo­ne, z powo­du bra­ku zgłoszeń.

310 (55%) kan­dy­da­tów to męż­czyź­ni, a 250 (45%) kobie­ty. 240 osób było człon­ka­mi rad dziel­nic w poprzed­niej kaden­cji i sta­ra się o ponow­ny wybór.

Z powo­du małej licz­by zgło­szeń w dziel­ni­cach Głusk, Sta­re Mia­sto i Za Cukrow­nią gło­so­wa­nie w ogó­le się nie odbę­dzie. Wszy­scy, któ­rzy się zgło­si­li, z auto­ma­tu zosta­ną człon­ka­mi rad dzielnic.

Z każ­dy­mi wybo­ra­mi coraz mniej osób jest zain­te­re­so­wa­nych kan­dy­do­wa­niem. W tym roku zgło­si­ło się 560 osób. Czte­ry lata temu było 608 kan­dy­da­tów, w 2015 kan­dy­do­wa­ły 734 oso­by a w 2011 aż 756 osób ubie­ga­ło się o wybór do rady dzielnicy.

Rady Dzielnic nie dla młodych

Prze­cięt­ny wiek kan­dy­da­tów wyno­si 49,5 roku i jest o 1,5 roku wyż­szy niż pod­czas poprzed­nich wybo­rów. Naj­młod­sza kan­dy­dat­ka ma 18 lat a naj­star­szy kan­dy­dat 84 lata.

Naj­młod­si kan­dy­da­ci zgło­si­li się w dziel­ni­cy Sta­re Mia­sto (śr. wie­ku 41 lat) a naj­star­si na Kali­nowsz­czyź­nie (śr. 59 lat).

Naj­więk­szy spa­dek zgło­szeń jest wśród osób mło­dych. W tym roku zgło­si­ło się 69 osób poni­żej 35-go roku życia. W 2019 roku takich osób było 126. To spa­dek o 45%. Naj­więk­szy przy­rost kan­dy­da­tur jest w gru­pie wie­ko­wej 45–54 lata (135 osób w tym roku, pod­czas gdy 109 przez czte­re­ma laty).

Czy to już kryzys partycypacji?

Fun­da­cja Wol­no­ści od kil­ku lat pro­po­nu­je roz­wią­za­nia, któ­re zwięk­szą pod­mio­to­wość rad dziel­nic a co za tym idzie licz­bę chęt­nych miesz­kań­ców do udzie­la­nia się w radach i fre­kwen­cję wybor­czą. Od lat powta­rza­my, że:

1. Nale­ży zde­cy­do­wa­nie zwięk­szyć rezer­wę celową.
2. Nale­ży wpro­wa­dzić zwy­czaj infor­mo­wa­nia Rad o pla­no­wa­nych inwestycjach.
3. Nale­ży popra­wić komu­ni­ka­cję mię­dzy Rada­mi a urzę­dem i jed­nost­ka­mi organizacyjnymi.
4. Pre­zy­dent oraz Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta powin­ni min. raz w roku spo­tkać się z Prze­wod­ni­czą­cy­mi Rad i Zarzą­dów Dzielnic.

To postu­la­ty z I i II Forum Prze­wod­ni­czą­cych Rad i Zarzą­dów Dziel­nic, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w 2019 (źró­dło) oraz 2021 roku (źró­dło). Wciąż są aktualne.

20 stycz­nia zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta, pro­po­nu­jąc pod­wyż­sze­nie kwo­ty rezer­wy celo­wej dla dziel­nic, w któ­rych będzie wyso­ka fre­kwen­cja wybor­cza. Nie otrzy­ma­li­śmy jesz­cze odpowiedzi.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy