I Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic

No Com­ments

21 paź­dzier­ni­ka w hote­lu Forum odby­ło się I Forum Prze­wod­ni­czą­cych Rad i Zarzą­dów Dziel­nic.

W spo­tka­niu udział wzię­li przed­sta­wi­cie­le 18 lubel­skich dziel­nic oraz pię­ciu rad­nych Rady Mia­sta Lublin (Bar­tosz Mar­gul, Euge­niusz Bie­lak, Zbi­gniew Ław­ni­czak, Sta­ni­sław Brzo­zow­ski oraz Piotr Popiel).

W pierw­szej czę­ści spo­tka­nia uczest­ni­ków przy­wi­ta­li Krzysz­tof Jaku­bow­ski, pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści oraz Filip A. Tru­bal­ski, pre­zes Fun­da­cji Wspie­ra­nia Samo­rząd­no­ści „Nasza Dziel­ni­ca”. Przed­sta­wi­li uwa­run­ko­wa­nia dzia­łal­no­ści lubel­skich rad oraz zało­że­nia wyda­rze­nia. – Idea Forum jest dziś, w okre­sie zaawan­so­wa­nych prac nad refor­mą sta­tu­tów Rad Dziel­nic, szcze­gól­nie waż­na, ponie­waż wza­jem­na współ­pra­ca pozwo­li zwięk­szyć efek­tyw­no­ści ich (Rad) dzia­łal­no­ści” – powie­dział Trubalski.

Cztery panele dyskusyjno-warsztatowe

W cza­sie kon­fe­ren­cji odby­ły się czte­ry pane­le dys­­ku­­sy­j­no-war­sz­ta­­to­­we, dot. finan­sów dziel­nic, kom­pe­ten­cji, komu­ni­ka­cji i pro­mo­cji oraz try­bu pra­cy. Szcze­gól­nie oży­wio­ną dys­ku­sję wzbu­dzi­ły kwe­stie zwią­za­ne z budże­tem oby­wa­tel­skim, die­ta­mi prze­wod­ni­czą­cych zarzą­dów oraz ist­nie­niem i kom­pe­ten­cja­mi komi­sji rewizyjnych.

Uwa­gi, reko­men­da­cje wypra­co­wa­ne pod­czas pane­lu dot. finansów:
– zwięk­sze­nie wyso­ko­ści rezer­wy celo­wej dla rad dzielnic,
– prze­zna­cze­nie rezer­wy celo­wej tyl­ko na wydat­ki remontowo-inwestycyjne,
– zapew­nie­nie w budże­cie mia­sta oddziel­nych środ­ków na spra­wy orga­ni­za­cji imprez i wyda­rzeń w dziel­ni­cy np. festy­ny, bie­gi itp. (3–5 tys. zł) do wyko­rzy­sta­nia w zależ­no­ści od aktyw­no­ści rady dziel­ni­cy i mieszkańców,
– ujed­no­li­ce­nie doku­men­ta­cji zwią­za­nej z uru­cho­mie­niem środ­ków z rezer­wy celo­wej przez Zarząd Dróg i Mostów i Wydział Inwe­sty­cji i inne komór­ki orga­ni­za­cyj­ne oraz kwe­stia ter­mi­nów (np. przy­go­to­wa­nie spe­cjal­ne­go regulaminu),
– budżet oby­wa­tel­ski podzie­lo­ny pomię­dzy dziel­ni­ce. tzn. pula środ­ków budże­tu oby. przy­dzie­lo­na na dziel­ni­ce (pyta­nie do roz­strzy­gnię­cia, czy równo?),
– die­ty – nie tyl­ko dla prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du dziel­ni­cy – postu­lat roz­dzie­le­nia dostęp­nych środ­ków mię­dzy wszyst­kich człon­ków rady i zarzą­du (pyta­nie do roz­strzy­gnię­cia, czy die­ty za posiedzenia?),
– dodat­ko­we środ­ki fin. dla dziel­nic w bar­dzo trud­nej sytu­acji, np. Hajdów-Zadębie,
– dodat­ko­wo z dys­ku­sji wyni­kła potrze­ba szko­leń, szcze­gól­nie dla rad i zarzą­dów któ­re sobie nie radzą.

Reko­men­da­cje i wnio­ski z pane­lu dot. kompetencji:
– potrze­ba orga­ni­za­cji szko­leń dla człon­ków rad dzielnic,
– prze­sy­ła­nie radom dziel­nic infor­ma­cji nt. pla­no­wa­nych inwe­sty­cjach na tere­nie dziel­ni­cy, zamia­rze sprze­da­ży dzia­łek miej­skich i o pla­no­wa­nych zmia­nach dot. dziel­ni­cy i dziel­nic sąsiednich,
– wymia­na dobrych prak­tyk pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi rada­mi dzielnic,
– miej­sce w dys­ku­sji pod­czas sesji i posie­dzeń komi­sji rady mia­sta dla przed­sta­wi­cie­li jed­no­stek pomocniczych,
– wpro­wa­dze­nie ciszy wybor­czej w cza­sie wybo­rów do rad dzielnic,
– wpro­wa­dze­nie obowiązku/obyczaju ter­mi­no­we­go odpo­wia­da­nia przez urząd na kore­spon­den­cję od rad dzielnic,
– pro­ce­do­wa­nie zmian w sta­tu­tach dziel­nic na robo­czych spo­tka­niach z przed­sta­wi­cie­la­mi rad dziel­nic (wpływ na kształt sta­tu­tów a nie tyl­ko opi­nio­wa­nie goto­wych projektów).
– spo­tka­nia rad dziel­nic z Komi­sją Samo­rząd­no­ści i Porząd­ku Publicz­ne­go Rady Mia­sta Lublin co naj­mniej raz na kwartał.

Reko­men­da­cje i wnio­ski z pane­lu dot. komu­ni­ka­cji i promocji:

- nale­ży pra­co­wać nad komu­ni­ka­cją pomię­dzy urzęd­ni­ka­mi a rada­mi dziel­nic tak, aby to rady dziel­nic były trak­to­wa­ne pod­mio­to­wo przez urzęd­ni­ków, któ­rzy w chwi­li obec­nej czę­sto nie infor­mu­ją, albo infor­mu­ją o wyda­rze­niach na któ­re rady dziel­nic mogły­by mieć wpływ.

- nale­ży wypra­co­wać kana­ły komu­ni­ka­cji z miesz­kań­ca­mi, tak aby waż­ne dla dziel­ni­cy spra­wy i ogło­sze­nia mogły się odby­wać nie tyl­ko za pośred­nic­twem tablic ogło­szeń rad dziel­nic. W przy­pad­ku sfi­nan­so­wa­nia danej inwe­sty­cji ze środ­ków celo­wych rad dziel­nic, powin­ny być one ozna­czo­ne tablicz­ką lub innym ozna­cze­niem tak, jak ma to miej­sce w sytu­acji inwe­sty­cji pro­wa­dzo­nych przez np. Unię Europejską.

- nale­ży przy­znać radom dziel­nic środ­ki finan­so­we na komu­ni­ka­cję i dzia­ła­nia PR. Nawet nie­wiel­kie środ­ki pozwo­li­ły­by na druk ulo­tek, pla­ka­tów, opła­ce­nie pro­mo­cji na FB czy innych kana­łach komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej po to, aby rady dziel­nic mogły zaist­nieć wśród miesz­kań­ców danej dzielnicy

- nale­ży prze­szko­lić oso­by zaj­mu­ją­ce się komu­ni­ka­ta­mi do miesz­kań­ców w zakre­sie opra­co­wy­wa­nia tre­ści w taki spo­sób aby była zro­zu­mia­ła i czy­tel­na dla każ­de­go mieszkańca.

- rady dziel­nic powin­ny ze sobą współ­pra­co­wać, aby two­rzyć sil­ną gru­pę opi­nio­twór­czą. Powin­ny wspól­nie zbie­rać gło­sy pod „wnio­ska­mi oby­wa­tel­ski­mi” czy inny­mi dzia­ła­nia­mi, gdzie wspól­ny głos mógł­by mieć więk­szą siłę przebicia.

Reko­men­da­cje i uwa­gi z pane­lu dot. try­bu pra­cy rady dziel­ni­cy, któ­re uzy­ska­ły powszech­ną akceptację:
– ogra­ni­cze­nie licz­by człon­ków zarzą­du do 5 osób, pre­zy­dium do 2 osób oraz komi­sji rewi­zyj­nej do 3 osób,
– uszcze­gó­ło­wie­nie zadań sekre­ta­rza zarzą­du poprzez dopi­sa­nie w sta­tu­cie, że sekre­tarz zarzą­du zaj­mu­je się pro­to­ko­ło­wa­niem posie­dzeń rady,
– ure­gu­lo­wa­nie spo­so­bu pra­cy zarzą­du dziel­ni­cy (tak, aby pozo­sta­wał jakiś doku­ment okre­ślo­ny w sta­tu­cie po każ­dym posie­dze­niu zarządu),
– udział prze­wod­ni­czą­ce­go rady dziel­ni­cy w posie­dze­niach zarzą­du dziel­ni­cy (nie wszę­dzie jest to prak­ty­ko­wa­ne, war­to ure­gu­lo­wać tę kwe­stię w statucie),
– ure­gu­lo­wa­nie spo­so­bu zawia­da­mia­nia o posie­dze­niach rady.

Na poniż­szym fil­mie znaj­du­je się pre­zen­ta­cja wypra­co­wa­nych uwag przez poszcze­gól­ne grupy:

Obec­ni na spo­tka­niu rad­ni z Komi­sji Rady Mia­sta Lublin do spraw zmian w sta­tu­tach jed­no­stek pomoc­ni­czych wyra­zi­li wolę współ­pra­cy z Rada­mi Dzielnic.

Uczestnicy wyrazili potrzebę częstszych spotkań

Forum było oka­zją do zasta­no­wie­nia się nad wizją przy­szło­ści i roz­wo­ju jed­no­stek pomoc­ni­czych mia­sta. Uczest­ni­cy pod­kre­śla­li potrze­bę częst­szej orga­ni­za­cji takich spo­tkań. Kolej­ne mogło­by doty­czyć np. zmian w regu­la­mi­nie budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Spo­łecz­ni­cy wyra­zi­li rów­nież potrze­bę współ­pra­cy z Komi­sją Samo­rząd­no­ści i Porząd­ku Publicz­ne­go Rady Mia­sta Lublin.

Dzi­siej­sze spo­tka­nie, pierw­sze w tej for­mu­le, z pew­no­ścią przy­czy­ni się do zwięk­sze­nia pozio­mu współ­pra­cy i efek­tyw­no­ści dzia­łal­no­ści lubel­skich Rad Dzielnic.

Patro­nat hono­ro­wy nad I Forum Prze­wod­ni­czą­cych Rad i Zarzą­dów Dziel­nic objął Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Lublin Piotr Kowal­czyk, nato­miast patro­nat medial­ny udzie­li­ły TVP3 Lublin, Radio Lublin oraz Pano­ra­ma Lubelska.

Spo­tka­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Wol­no­ści i Fun­da­cję Wspie­ra­nia Samo­rząd­no­ści Nasza Dziel­ni­ca było ele­men­tem pro­jek­tu „Jaw­ny Lublin 2017”, dofi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Obywatelskich.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy