Wyłożenie planu miejscowego dla Bronowic (transmisja)

No Com­ments

Poni­żej trans­mi­sja z wyło­że­nia miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce. Spo­tka­nie odby­ło sie 8 kwiet­nia 2022 w lubel­skim ratuszu.

<ifra­me width=„740” height=„400” src=„https://www.youtube.com/embed/q9AYeFVShsU” title=„YouTube video play­er” frameborder=„0” allow=„accelerometer; auto­play; cli­p­bo­­ard-wri­­te; encry­p­ted-media; gyro­sco­pe; pic­tu­­re-in-pic­tu­­re” allowfullscreen></iframe>

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy, finan­so­wa­ne­go z Fun­du­szy EOG

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy