Uchwały RD Bronowice

No Comments
  1. Uchwała nr 32/XVIII/2014 z dnia 06.02.2014 r. – dotyczy harmonogram dyżurów Radnych Dzielnicy w roku 2014 i w styczniu 2015 r.

Rada uchwaliła harmonogram dyżurów Radnych Dzielnicy w roku 2014 i w styczniu 2015 r. Dyżury wyznaczono średnio raz w tygodniu, w których uczestniczyło po dwóch Radnych. W ciągu okresu objętego Uchwałą każdy Radny zobowiązany był uczestniczyć w sześciu dyżurach, średnio raz na 2 miesiące.

  1. Uchwała nr 33/XVIII/2014 z dnia 06.02.2014 r. – dotyczy podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014.

Przedmiotem Uchwały był podział środków z rezerwy celowej w kwocie 129 tys. zł1 na zadania inwestycyjne mające zostać zrealizowane na terenie dzielnicy. W pierwszej kolejności Radni zdecydowali o potrzebie dofinansowania szkół, przedszkoli, ośrodka szkolno-wychowawczego oraz drużyny piłkarskiej TST Sokolik. W kolejnych pozycjach ujęto natomiast zadania inwestycyjno-remontowe, w tym wykonanie projektu remontu ul. Majdan Tatarski, wykonanie remontu chodnika, wykonanie placu zabaw, przebudowę skweru wypoczynkowego2.

  1. Uchwała nr 34/XIX/2014 z dnia 10.04.2014 r. oraz Uchwała 40/XXIII/2015 z dnia 29.01.2015 r. – dotyczą udzielenia absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

W Uchwałach wyrażono przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Bronowice i udzielenie absolutorium w tym przedmiocie za miniony roku poprzedzający rok podjęcia niniejszych Uchwał. W obydwu przypadkach sprawozdania Zarządu zostały przyjęte przez Radę Dzielnicy, a absolutorium zostało udzielone.

  1. Uchwała nr 35/XIX/2014 z dnia 10.04.2014 r. – dotyczy zmian podziału środków z rezerwy celowej w roku 2014.

Rada Dzielnicy dokonała zmian w przedmiocie podziału środków z rezerwy celowej w zakresie rezygnacji z dofinansowania TST Sokolik oraz wykonania projektu remontu ul. Majdan Tatarski. Zmiany zostały dokonane z powodu braku uprawnienia do przeznaczenia środków z rezerwy celowej dla instytucji nie będących jednostkami budżetowymi Miasta Lublin lub instytucjami w pełni będących własnością Miasta Lublin oraz z powodu zbyt małej ilości środków potrzebnych na wykonanie projektu remontowego.

  1. Uchwała nr 36/XX/2014 z dnia 05.06.2014 r. – dotyczy uchwalenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta w przyszłym roku budżetowym.

Rada Dzielnicy dokonała zgłoszenia propozycji inwestycji do budżetu Miasta Lublin na rok 2015, dokonują podziału na:

1. Zadania priorytetowe

2. Zadania inwestycyjne

3. Zadania do realizacji w ramach środków bieżących

4. Wydatki na utrzymanie Rady Dzielnicy.

W sumie w w/w Uchwale Rada Dzielnicy dokonała ujęcia aż 27 pozycji propozycji budżetowych, z których w części „Zadania priorytetowe” oraz „Zadania inwestycyjne” w większości szczegółowo wymieniono propozycje – określając konkretnie miejsca oraz cel (np. wykonanie oświetlenia ciągów pieszych przed blokami przy ul. Droga Męczenników Majdanka 36,38,40, Termomodernizacja Gimnazjum nr 14 lub remont ciągu pieszo-jezdnego od bloku przy ul. Pogodna 38 do ul. Jesienna 1) o tyle pod pozycją „Zadania do realizacji w ramach środków bieżących” nie zostały one sprecyzowane (np. bieżąca gospodarka zielenią, naprawa ciągów pieszych, konserwację placów zabaw). W „Wydatkach na utrzymanie Rady Dzielnicy” ujęto natomiast środki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady oraz środki na diety, które i tak w związku z istnieniem jednostek pomocniczych miasta są zagwarantowane prawnie oraz zapisane chociażby w statucie Rady Dzielnicy3.

  1. Uchwała nr 37/XX/2014 z dnia 05.06.2014 r. – dotyczyła apelu skierowanego do Prezydenta Miasta Lublin w związku z brakiem realizacji potrzeb remontowych dzielnicy zgłoszonych do budżetu miasta.

  2. Uchwała nr 38/XX/2014 z dnia 05.06.2014 r. – w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z pełnienia funkcji.

  3. Uchwała nr 39/XXII/2014 z dnia 18.12.2014 r. – została podjęta w sprawie budowy bloku energetycznego zasilanego paliwami alternatywnymi w Elektrociepłowni MEGATEM w Lublinie.

Niniejszą Uchwałą Rada Dzielnicy wyraziła swój sprzeciw wobec budowy bloku energetycznego przez Elektrociepłownie znajdującej się za terenie dzielnicy, zarzucając Urzędowi Miasta Lublin brak informacji o planowanej inwestycji oraz raportu jej oddziaływania na środowisko. Uchwałą wyrażono brak akceptacji dla przeprowadzenia przedsięwzięcia oraz wniesiono o nieudzielenie pozwolenia przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta na budowę.

  1. Uchwała nr 41/XXIII/2015 z dnia 29.01.2015 r. – dotyczy podziału środków z rezerwy celowej w roku 2015.

Podobnie jak w przypadku roku poprzedniego, Rada Dzielnicy zdecydowała o przeznaczeniu kwoty w pierwszej kolejności na szkoły, plac zabaw oraz organizację biegu papieskiego w celach promocji dzielnicy Bronowice. Dalsza część środków została wykorzystana na poprawę infrastruktury i budowę skweru wypoczynkowego.

1 Kwota rezerwy celowej jest równa dla wszystkich Rad Dzielnic i wynosi 129 tys. zł w roku 2014 oraz 2015 – Uchwała nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz Uchwała nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok stanowi środki przyznane przez Radę Miasta Lublin każdej Radzie Dzielnicy Miasta Lublin

2 Szczegółowy wykaz inwestycji w Uchwale nr 33/XVIII/2014 Rady Dzielnicy Bronowice z dnia 06.02.2014 r.

3 § 25 Uchwały nr 614/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego w sprawie nadania statutu Dzielnicy Bronowice.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy