Uchwały RD Bronowice

No Com­ments
  1. Uchwa­ła nr 32/XVIII/2014 z dnia 06.02.2014 r. – doty­czy har­mo­no­gram dyżu­rów Rad­nych Dziel­ni­cy w roku 2014 i w stycz­niu 2015 r.

Rada uchwa­li­ła har­mo­no­gram dyżu­rów Rad­nych Dziel­ni­cy w roku 2014 i w stycz­niu 2015 r. Dyżu­ry wyzna­czo­no śred­nio raz w tygo­dniu, w któ­rych uczest­ni­czy­ło po dwóch Rad­nych. W cią­gu okre­su obję­te­go Uchwa­łą każ­dy Rad­ny zobo­wią­za­ny był uczest­ni­czyć w sze­ściu dyżu­rach, śred­nio raz na 2 miesiące.

  1. Uchwa­ła nr 33/XVIII/2014 z dnia 06.02.2014 r. – doty­czy podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014.

Przed­mio­tem Uchwa­ły był podział środ­ków z rezer­wy celo­wej w kwo­cie 129 tys. zł1 na zada­nia inwe­sty­cyj­ne mają­ce zostać zre­ali­zo­wa­ne na tere­nie dziel­ni­cy. W pierw­szej kolej­no­ści Rad­ni zde­cy­do­wa­li o potrze­bie dofi­nan­so­wa­nia szkół, przed­szko­li, ośrod­ka szko­l­no-wycho­­wa­w­cze­­go oraz dru­ży­ny pił­kar­skiej TST Soko­lik. W kolej­nych pozy­cjach uję­to nato­miast zada­nia inwe­­sty­­cy­j­no-remo­n­to­­we, w tym wyko­na­nie pro­jek­tu remon­tu ul. Maj­dan Tatar­ski, wyko­na­nie remon­tu chod­ni­ka, wyko­na­nie pla­cu zabaw, prze­bu­do­wę skwe­ru wypo­czyn­ko­we­go2.

  1. Uchwa­ła nr 34/XIX/2014 z dnia 10.04.2014 r. oraz Uchwa­ła 40/XXIII/2015 z dnia 29.01.2015 r. – doty­czą udzie­le­nia abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

W Uchwa­łach wyra­żo­no przy­ję­cie spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści Zarzą­du Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce i udzie­le­nie abso­lu­to­rium w tym przed­mio­cie za minio­ny roku poprze­dza­ją­cy rok pod­ję­cia niniej­szych Uchwał. W oby­dwu przy­pad­kach spra­woz­da­nia Zarzą­du zosta­ły przy­ję­te przez Radę Dziel­ni­cy, a abso­lu­to­rium zosta­ło udzielone.

  1. Uchwa­ła nr 35/XIX/2014 z dnia 10.04.2014 r. – doty­czy zmian podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014.

Rada Dziel­ni­cy doko­na­ła zmian w przed­mio­cie podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w zakre­sie rezy­gna­cji z dofi­nan­so­wa­nia TST Soko­lik oraz wyko­na­nia pro­jek­tu remon­tu ul. Maj­dan Tatar­ski. Zmia­ny zosta­ły doko­na­ne z powo­du bra­ku upraw­nie­nia do prze­zna­cze­nia środ­ków z rezer­wy celo­wej dla insty­tu­cji nie będą­cych jed­nost­ka­mi budże­to­wy­mi Mia­sta Lublin lub insty­tu­cja­mi w peł­ni będą­cych wła­sno­ścią Mia­sta Lublin oraz z powo­du zbyt małej ilo­ści środ­ków potrzeb­nych na wyko­na­nie pro­jek­tu remontowego.

  1. Uchwa­ła nr 36/XX/2014 z dnia 05.06.2014 r. – doty­czy uchwa­le­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy przez Urząd Mia­sta Lublin, finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta w przy­szłym roku budżetowym.

Rada Dziel­ni­cy doko­na­ła zgło­sze­nia pro­po­zy­cji inwe­sty­cji do budże­tu Mia­sta Lublin na rok 2015, doko­nu­ją podzia­łu na:

1. Zada­nia priorytetowe

2. Zada­nia inwestycyjne

3. Zada­nia do reali­za­cji w ramach środ­ków bieżących

4. Wydat­ki na utrzy­ma­nie Rady Dzielnicy.

W sumie w w/w Uchwa­le Rada Dziel­ni­cy doko­na­ła uję­cia aż 27 pozy­cji pro­po­zy­cji budże­to­wych, z któ­rych w czę­ści „Zada­nia prio­ry­te­to­we” oraz „Zada­nia inwe­sty­cyj­ne” w więk­szo­ści szcze­gó­ło­wo wymie­nio­no pro­po­zy­cje – okre­śla­jąc kon­kret­nie miej­sca oraz cel (np. wyko­na­nie oświe­tle­nia cią­gów pie­szych przed blo­ka­mi przy ul. Dro­ga Męczen­ni­ków Maj­dan­ka 36,38,40, Ter­mo­mo­der­ni­za­cja Gim­na­zjum nr 14 lub remont cią­gu pie­­szo-jez­d­ne­­go od blo­ku przy ul. Pogod­na 38 do ul. Jesien­na 1) o tyle pod pozy­cją „Zada­nia do reali­za­cji w ramach środ­ków bie­żą­cych” nie zosta­ły one spre­cy­zo­wa­ne (np. bie­żą­ca gospo­dar­ka zie­le­nią, napra­wa cią­gów pie­szych, kon­ser­wa­cję pla­ców zabaw). W „Wydat­kach na utrzy­ma­nie Rady Dziel­ni­cy” uję­to nato­miast środ­ki na utrzy­ma­nie i funk­cjo­no­wa­nie Rady oraz środ­ki na die­ty, któ­re i tak w związ­ku z ist­nie­niem jed­no­stek pomoc­ni­czych mia­sta są zagwa­ran­to­wa­ne praw­nie oraz zapi­sa­ne cho­ciaż­by w sta­tu­cie Rady Dziel­ni­cy3.

  1. Uchwa­ła nr 37/XX/2014 z dnia 05.06.2014 r. – doty­czy­ła ape­lu skie­ro­wa­ne­go do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin w związ­ku z bra­kiem reali­za­cji potrzeb remon­to­wych dziel­ni­cy zgło­szo­nych do budże­tu miasta.

  2. Uchwa­ła nr 38/XX/2014 z dnia 05.06.2014 r. – w spra­wie odwo­ła­nia Zastęp­cy Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Dziel­ni­cy w związ­ku ze zło­żo­ną przez nie­go rezy­gna­cją z peł­nie­nia funkcji.

  3. Uchwa­ła nr 39/XXII/2014 z dnia 18.12.2014 r. – zosta­ła pod­ję­ta w spra­wie budo­wy blo­ku ener­ge­tycz­ne­go zasi­la­ne­go pali­wa­mi alter­na­tyw­ny­mi w Elek­tro­cie­płow­ni MEGATEM w Lublinie.

Niniej­szą Uchwa­łą Rada Dziel­ni­cy wyra­zi­ła swój sprze­ciw wobec budo­wy blo­ku ener­ge­tycz­ne­go przez Elek­tro­cie­płow­nie znaj­du­ją­cej się za tere­nie dziel­ni­cy, zarzu­ca­jąc Urzę­do­wi Mia­sta Lublin brak infor­ma­cji o pla­no­wa­nej inwe­sty­cji oraz rapor­tu jej oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko. Uchwa­łą wyra­żo­no brak akcep­ta­cji dla prze­pro­wa­dze­nia przed­się­wzię­cia oraz wnie­sio­no o nie­udzie­le­nie pozwo­le­nia przez Wydział Ochro­ny Śro­do­wi­ska Urzę­du Mia­sta na budowę.

  1. Uchwa­ła nr 41/XXIII/2015 z dnia 29.01.2015 r. – doty­czy podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2015.

Podob­nie jak w przy­pad­ku roku poprzed­nie­go, Rada Dziel­ni­cy zde­cy­do­wa­ła o prze­zna­cze­niu kwo­ty w pierw­szej kolej­no­ści na szko­ły, plac zabaw oraz orga­ni­za­cję bie­gu papie­skie­go w celach pro­mo­cji dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce. Dal­sza część środ­ków zosta­ła wyko­rzy­sta­na na popra­wę infra­struk­tu­ry i budo­wę skwe­ru wypoczynkowego.

1 Kwo­ta rezer­wy celo­wej jest rów­na dla wszyst­kich Rad Dziel­nic i wyno­si 129 tys. zł w roku 2014 oraz 2015 – Uchwa­ła nr 926/XXXVI/2013 Rady Mia­sta Lublin z dnia 19 grud­nia 2013 r. w spra­wie uchwa­ły budże­to­wej na 2014 rok oraz Uchwa­ła nr 12/II/2014 Rady Mia­sta Lublin z dnia 23 grud­nia 2014 r. w spra­wie uchwa­ły budże­to­wej na 2015 rok sta­no­wi środ­ki przy­zna­ne przez Radę Mia­sta Lublin każ­dej Radzie Dziel­ni­cy Mia­sta Lublin

2 Szcze­gó­ło­wy wykaz inwe­sty­cji w Uchwa­le nr 33/XVIII/2014 Rady Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce z dnia 06.02.2014 r.

3 § 25 Uchwa­ły nr 614/XXIX/2009 Rady Mia­sta Lublin z dnia 19 lute­go w spra­wie nada­nia sta­tu­tu Dziel­ni­cy Bronowice.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy