Uchwały RD Czechów Południowy

No Com­ments
  1. Uchwa­ła nr 21/XVI/2014 z dnia 18.02.2014 r. – doty­czy podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014 r.

Rada w Uchwa­le zde­cy­do­wa­ła o podzia­le środ­ków pomię­dzy trzy inwe­sty­cje remo­n­to­­wo-budo­w­la­­ne, doty­czą­ce remon­tu scho­dów, zaku­pu i zamon­to­wa­nia ławek na tere­nach zie­lo­nych oraz budo­wy oświe­tle­nia. Rad­ni doko­na­li dokład­nej loka­li­za­cji inwe­sty­cji za pomo­cą wska­za­nia nazw ulic, pomię­dzy któ­ry­mi dane przed­się­wzię­cie powin­no zostać wyko­na­ne oraz kwo­to­wo wska­za­li gra­ni­ce środ­ków jakie mają zostać prze­zna­czo­ne na ich reali­za­cję. Do uchwa­ły zosta­ło dołą­czo­ne uza­sad­nie­nie dla wyko­na­nia powyż­szych nakładów.

  1. Uchwa­ła nr 22/XVII/2014 z dnia 08.04.2014 r. – doty­czy zmian podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014.

Uchwa­łą doko­na­no relo­ka­cji wyso­ko­ści środ­ków finan­so­wych pomię­dzy dwie­ma inwe­sty­cja­mi wska­za­ny­mi w Uchwa­le nr 21/XVI/2014.

  1. Uchwa­ła nr 23/XVII/2014 z dnia 08.04.2014 r. – doty­czy udzie­le­nia abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

Rada udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

  1. Uchwa­ła nr 24/XVIII/2014 z dnia 12.06.2014 r. – doty­czy uchwa­le­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy przez Urząd Mia­sta Lublin, finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta w przy­szłym roku budżetowym.

Rada Dziel­ni­cy doko­na­ła zgło­sze­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy z fun­du­szy z budże­tu Mia­sta Lublin na rok 2015. Zgło­szo­no w niej pięt­na­ście pro­po­zy­cji, z któ­rych pięć zosta­ło ozna­czo­nych jako naj­pil­niej potrzeb­ne do reali­za­cji. Wśród nich wska­za­no na remont czte­rech ulic wraz z chod­ni­ka­mi, oraz rewi­ta­li­za­cję trzech boisk i budo­wę siłow­ni na powie­trzu, pod­no­sząc iż w latach ubie­głych Rada prze­zna­czy­ła 20 tys. zł na przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów niniej­szej modernizacji.

  1. Uchwa­ła nr 25/XX/2014 z dnia 27.01.2015 r. – doty­czy podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2015r.

W powyż­szej Uchwa­le Rad­ni zde­cy­do­wa­li się na kon­ty­nu­ację roz­po­czę­tych inwe­sty­cji w roku ubie­głym, pozo­sta­łe środ­ki prze­zna­czo­no zaś na nowe inwe­sty­cje o cha­rak­te­rze budow­la­no remon­to­wym – głów­nie remon­tu chod­ni­ków, w tym chod­ni­ka pro­wa­dzą­ce­go do jed­nej ze szkół oraz budo­wy wiat przy­stan­ko­wych. Ponow­nie przy każ­dej pro­po­zy­cji okre­ślo­no sza­cun­ko­wy koszt jej wykonania.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy