Niech skargę kasacyjną napiszą prawnicy z urzędu miasta

No Com­ments

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do pre­zy­den­ta Krzysz­tof Żuk, aby napi­sa­nie zapo­wie­dzia­nej wczo­raj skar­gi kasa­cyj­nej na orze­cze­nie WSA ws stu­dium kie­run­ków i uwa­run­ko­wań zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go (górek cze­chow­skich) zle­cił praw­ni­kom zatrud­nio­nym w ratu­szu, zamiast anga­żo­wać kogoś z zewnątrz.

W urzę­dzie mia­sta Lublin jest zatrud­nio­nych ok. dwu­dzie­stu sze­ściu eta­to­wych rad­ców praw­nych (w tym 24 w peł­nym wymia­rze cza­su pra­cy, stan na rok 2020). Czy wśród tylu osób nie znaj­dzie się choć jeden, któ­ry podej­mie się napi­sa­nia skar­gi kasa­cyj­nej? Wie­lu z tych rad­ców praw­nych posia­da odpo­wied­nią wie­dzę i doświad­cze­nie zawo­do­we, aby repre­zen­to­wać Gmi­nę przed NSA.
Tym bar­dziej, że spra­wa wyda­je się oczy­wi­sta, sko­ro nie­mal od razu po orze­cze­niu sądu z urzę­du mia­sta popły­nął komu­ni­kat, że pre­zy­dent z pew­no­ścią odwo­ła się od decy­zji sądu: „Z uwa­gi na istot­ne wąt­pli­wo­ści praw­ne, z pew­no­ścią będzie­my skła­dać skar­gę kasa­cyj­ną do Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go – oznaj­mi­ła po połu­dniu Kata­rzy­na Duma, rzecz­nicz­ka pre­zy­den­ta mia­sta” (Dzien­nik Wschod­ni).

Za pierw­szym razem napi­sa­nie skar­gi i repre­zen­ta­cję Gmi­ny przed NSA pre­zy­dent zle­cił praw­ni­ko­wi spo­za urzę­du. Kosz­to­wa­ło to lubel­skich podat­ni­ków 20,1 tys. zł plus VAT (gdy­by sąd uwzględ­nił skar­gę, koszt był­by wyższy).

Reali­za­cja powyż­sze­go wnio­sku przy­czy­ni się do oszczęd­no­ści w budże­cie mia­sta na pozio­mie ok. 25 tys. zł. To mniej wię­cej tyle, co pię­cio­mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie brut­to rad­cy praw­ne­go, zatrud­nio­ne­go w urzę­dzie mia­sta Lublin (wg odpo­wie­dzi na wnio­sek o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej z dnia 6 lip­ca 2020 r.).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy