Posiedzenie RD Bronowice – kwiecień 2016

No Com­ments

Na tym posie­dze­niu RD Bro­no­wi­ce prze­pro­wa­dzo­no gło­so­wa­nia na prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du dziel­ni­cy. Hubert Obru­sie­wicz otrzy­mał 7 gło­sów, nato­miast Marian Igna­ciuk 5 gło­sów. W związ­ku z tym, że żaden z kan­dy­da­tów nie otrzy­mał wyma­ga­nej więk­szo­ści (8 gło­sów), wybór prze­wod­ni­czą­ce­go odbę­dzie się ponow­nie za mie­siąc. Do tego cza­su dzia­ła dotych­cza­so­wy zarząd, któ­re­go prze­wod­ni­czą­cym jest Pan Ignaciuk.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy