Posiedzenie RD Czechów Południowy – kwiecień 2016

No Com­ments

Porzą­dek obrad:

  1. Infor­ma­cje Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady i Zarzą­du Dziel­ni­cy z dzia­łal­no­ści pomię­dzy posiedzeniami.
  2. Infor­ma­cja Prze­wod­ni­czą­ce­go Zarzą­du o sta­nie reali­za­cji wnio­sków i uchwał Rady Dzielnicy;
  3. Przed­sta­wie­nie zało­żeń pro­jek­tu do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go oraz dys­ku­sja na temat dzia­łań promocyjnych;
  4. Pod­pi­sa­nie listu inten­cyj­ne­go o współ­pra­cy z Kołem Archi­tek­tu­ry i Budow­nic­twa Natu­ral­ne­go „Archi­na­tu­re” Poli­tech­ni­ki Lubelskiej;
  5. Dys­ku­sja na temat zgła­sza­nia wnio­sków do pro­jek­tu budże­tu Gmi­ny Lublin na 2017 rok;
  6. Dys­ku­sja i zaję­cie sta­no­wi­ska Rady Dziel­ni­cy w spra­wie pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia Górek Czechowskich;
  7. Inter­pe­la­cje, zapytania

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy