Dziś sesja Rady Miasta. Mieszkańcy już zagłosowali

No Com­ments

Zakoń­czy­li­śmy gło­so­wa­nia miesz­kań­ców na stro­nie glosuje.fundacjawolnosci.org. Przez kil­ka dni na stro­nie zare­je­stro­wa­ły się 83 oso­by, któ­re zagło­so­wa­ły w sumie 266 razy (śr. każ­dy wziął udział w 3 na 5 moż­li­wych gło­so­wań). Wyni­ki są już na stro­nie www.glosuje.fundacjawolnosci.org w zakład­ce „Wyni­ki głosowań”.

Pod­su­mo­wa­nie liczbowe:
1. Uzna­nie za nie­za­sad­ną pety­cji ws zwol­nie­nia z podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści wybra­nych przed­się­bior­ców, będą­cych wła­ści­cie­la­mi obiek­tów handlowych
26x ZA
20x PRZECIW
6x WSTRZ

2. Obni­że­nie opłat za zaję­cie pasa dro­go­we­go na tzw. ogród­ki piwne
51x ZA
7x PRZECIW

3. Przy­stą­pie­nie do spo­rzą­dze­nia zmia­ny miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go – rejon ul. Kra­śnic­kiej i Boha­te­rów Mon­te Cassino
21x ZA
18x PRZECIW
1x WSTRZ

4. Nada­nie nazwy uli­cy Kor­pu­su Ochro­ny Pogra­ni­cza przy­szłe­mu prze­dłu­że­nia ul. Zelwerowicza
39x ZA
13x PRZECIW
8x WSTRZ

5. Zgo­da na nie­od­płat­ne naby­cie przez Gmi­nę Lublin dzia­łek znaj­du­ją­cych się pod uli­cą Mieczykową
31x ZA
13x PRZECIW
6x WSTRZ

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy