Szkolenie na Mazurach dla pracowników szpitala w Białej Podlaskiej. 36 tys. zł za 40 osób.

No Com­ments

Kil­ka­na­ście dni temu otrzy­ma­li­śmy proś­bę o wyja­śnie­nie kwe­stii wyjaz­du szko­le­nio­we­go na Mazu­ry, w któ­rym udział bra­li pra­cow­ni­cy Woje­wódz­kie­go Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go w Bia­łej Pod­la­skiej. Poni­żej przed­sta­wia­my nasze ustalenia.

Wysła­li­śmy do szpi­ta­la kil­ka pytań:

1. Kosz­ty zwią­za­ne z orga­ni­za­cją szko­le­nia na Mazu­rach oraz źró­dło jego finan­so­wa­nia. Pro­szę udo­stęp­nić tre­ści doku­men­tów księ­go­wych potwier­dza­ją­cych ponie­sio­ne wydatki.
2. Jaki był pro­gram szko­le­nia oraz kto (z imie­nia, nazwi­ska i sta­no­wi­ska) w nim uczestniczył?
3. Jakie inne szko­le­nia dla pra­cow­ni­ków orga­ni­zo­wał szpi­tal w tym roku? Cze­go doty­czy­ły, ile osób w nich bra­ło udział oraz jaki był koszt poszcze­gól­nych szkoleń?

Przede wszyst­kim nale­ży zwró­cić uwa­gę, że szpi­tal odpo­wie­dział w peł­ni na wszyst­kie zada­ne pyta­nia. To wbrew pozo­rom wciąż nie­czę­sty stan­dard przej­rzy­sto­ści urzę­dów. Poni­żej treść prze­sła­nej odpowiedzi:

Z przed­sta­wio­nych infor­ma­cji wyni­ka, że w dniach 9–11 wrze­śnia szpi­tal zor­ga­ni­zo­wał semi­na­rium w hote­lu na Mazu­rach. Wzię­ło w nim udział 40 pra­cow­ni­ków (głów­nie kie­row­ni­ków i leka­rzy). Na fak­tu­rze z hote­lu wid­nie­je kwo­ta 36 290 zł, w tym 16 530 zł za noc­le­gi oraz 19 760 zł za usłu­gi gastro­no­micz­ne (w tym 5 360 zł ze staw­ką 23% – obo­wią­zu­je m. in. na napo­je z kawy, her­ba­ty, woda mine­ral­na oraz alko­ho­le). W sumie koszt poby­tu w prze­li­cze­niu na jed­ne­go uczest­ni­ka wyniósł 700 zł, w tym 206 zł noc­leg oraz 494 zł usłu­gi gastronomiczne.

Z pro­gra­mu nie wyni­ka, że pra­cow­ni­cy opra­co­wy­wa­li stra­te­gię szpi­ta­la, ale pozna­wa­li zna­cze­nie ana­li­zy stra­te­gicz­nej, pro­ces for­mu­ło­wa­nia celów oraz narzę­dzia moni­to­ro­wa­nia wdra­ża­nia strategii.

Bio­rąc pod uwa­gę dużą odle­głość miej­sca wyda­rze­nia oraz cel i pro­gram semi­na­rium, moż­na nabrać obaw do racjo­nal­no­ści wydat­ko­wa­nia publicz­nych pie­nię­dzy. Dla­te­go też wysła­li­śmy wnio­sek do Rady Spo­łecz­nej Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go w Bia­łej Pod­la­skiej. Ape­lu­je­my w nim o:

• prze­ana­li­zo­wa­nie kosz­tów, celów i efek­tów orga­ni­za­cji semi­na­rium dla pra­cow­ni­ków szpi­ta­la, któ­re odby­ło się w dniach 9–11 wrze­śnia w hote­lu Ryn na Mazurach,
• w razie uzna­nia jego celów i efek­tów za nikłe w sto­sun­ku do kosz­tów, wno­szę o uwzględ­nie­nie tego pod­czas opi­nio­wa­nia rocz­ne­go spra­woz­da­nia z pla­nu finan­so­we­go oraz zwró­ce­nie się do dyrek­to­ra szpi­ta­la o wdro­że­nie pro­ce­dur, któ­re pozwo­lą unik­nąć takich sytu­acji w przyszłości,
• zwró­ce­nie uwa­gi na pla­no­wa­ne szko­le­nia, ich kosz­ty i cele, w pla­nie finan­so­wym na rok 2021 i w kolej­nych latach.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy