Wizyta studyjna organizacji strażniczych z Ukrainy

No Com­ments

W dniach 28 czerw­ca – 1 lip­ca w Lubli­nie będzie prze­by­wać gru­pa 10 akty­wi­stów, w tym przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji straż­ni­czych oraz dzien­ni­ka­rzy oby­wa­tel­skich z Łuc­ka i Rów­ne­go (miast part­ner­skich Lublina).

Pod­czas poby­tu w Lubli­nie wezmą udział w warsz­ta­tach dot. kon­tro­li oby­wa­tel­skiej, jaw­no­ści i trans­pa­rent­no­ści w Pol­sce, spo­tka­ją się z lokal­ny­mi watch­do­ga­mi oraz urzęd­ni­ka­mi odpo­wia­da­ją­cy­mi m. in. za dostęp do infor­ma­cji publicz­nej, otwar­te dane czy zamó­wie­nia publiczne.

Wizy­ta jest orga­ni­zo­wa­na przez Fun­da­cję Wol­no­ści w ramach pro­jek­tu „Otwar­ty Łuck, Otwar­te Równe”.

» Rela­cja w Radio Lublin «

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści w ramach pro­gra­mu RITA – Prze­mia­ny w regio­nie, reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla Demokracji.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy