Posiedzenie Rady Dzielnicy Rury

No Com­ments

Poni­żej nagra­nie z pierw­sze­go posie­dze­nia Rady Dziel­ni­cy Rury, któ­re odby­ło się 19 czerw­ca w lubel­skim ratu­szu. Przed­mio­tem obrad było ślu­bo­wa­nie człon­ków Rady oraz wybór Prze­wod­ni­czą­ce­go, Zastęp­ców Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady, Prze­wod­ni­czą­ce­go oraz Człon­ków Zarzą­du. Posie­dze­nie trwa­ło 5 godzin.

 

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy