Posiedzenie Rady Dzielnicy Rury

No Com­ments

Poni­żej nagra­nie z pierw­sze­go posie­dze­nia Rady Dziel­ni­cy Rury, któ­re odby­ło się 19 czerw­ca w lubel­skim ratu­szu. Przed­mio­tem obrad było ślu­bo­wa­nie człon­ków Rady oraz wybór Prze­wod­ni­czą­ce­go, Zastęp­ców Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady, Prze­wod­ni­czą­ce­go oraz Człon­ków Zarzą­du. Posie­dze­nie trwa­ło 5 godzin.

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy