Wojewoda Lubelski prowadzi kampanię wyborcza w godzinach pracy urzędu

No Com­ments

2 wrze­śnia o godzi­nie 12 na Pla­cu Litew­skim odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa inau­gu­ru­ją­ca kam­pa­nię wybor­czą Prze­my­sła­wa Czarn­ka. Jest on kan­dy­da­tem PiS do sej­mu. A na co dzień pra­cu­je na sta­no­wi­sku Woje­wo­dy Lubelskiego.

Konferencja w godzinach pracy urzędu

Nasze wąt­pli­wo­ści wzbu­dził fakt, że kon­fe­ren­cja zosta­ła zwo­ła­na w godzi­nach pra­cy, w dniu robo­czym. Czy woje­wo­da pro­wa­dził agi­ta­cję w cza­sie swo­jej pracy?

- Regu­la­min pra­cy w Lubel­skim Urzę­dzie Woje­wódz­kim w Lubli­nie zobo­wią­zu­je pra­cow­ni­ków Urzę­du, co do zasa­dy, do pra­cy w godzi­nach 7:30–15:30, tj. w wymia­rze 40 godzin tygo­dnio­wo – wyja­śnia Marek Wie­cze­rzak, rzecz­nik pra­so­wy Woje­wo­dy Lubelskiego.

Nie­wąt­pli­wie zatem, kon­fe­ren­cja pra­so­wa odby­ła się w cza­sie, kie­dy woje­wo­da powi­nien być w pracy.

Wyjście z pracy w celu załatwienia spraw osobistych

Rzecz­nik przy­po­mi­na jed­nak, że woje­wo­da wyko­nu­je zada­nia wyni­ka­ją­ce z peł­nio­nej funk­cji (zarzą­dza­ją­cy zakła­dem pra­cy w imie­niu pra­co­daw­cy) zarów­no w sie­dzi­bie Urzę­du jak i poza nią, w cza­sie godzin dzia­ła­nia Urzę­du jak i poza nimi, w dni wol­ne od pra­cy i świę­ta, czę­sto rów­nież w godzi­nach nad­licz­bo­wych, znaj­du­je tu zasto­so­wa­nie tzw. nie­nor­mo­wa­ny czas pra­cy, o któ­rym mowa w art. 1514§ 1 Kodek­su pracy.

- Woje­wo­da Lubel­ski w dniu 2 wrze­śnia 2019 roku odno­to­wał wyj­ście pry­wat­ne w celu zała­twie­nia spraw oso­bi­stych, któ­re zosta­ło zre­kom­pen­so­wa­ne pra­cą poza nor­mal­ny­mi godzi­na­mi urzę­do­wa­nia – tłu­ma­czy Wieczerzak.

Czarnek spotyka się z wyborcami

- Ta kam­pa­nia będzie pole­ga­ła na aktyw­nym wyko­ny­wa­niu obo­wiąz­ków woje­wo­dy i kon­tak­tach ze spo­łe­czeń­stwem – mówił Czar­nek, gdy roz­po­czy­nał swo­ją kamap­nię wyborczą.

I fak­tycz­nie. Woje­wo­da w ostat­nich tygo­dniach czę­sto spo­ty­ka się z miesz­kań­ca­mi woje­wódz­twa. Tyl­ko we wrze­śniu odwie­dził m. in. Beł­ży­ce, Urzę­dów, Kock, Jezio­rza­ny, Fir­lej, Michów, Wąwol­ni­cę, Wil­ko­łaz, Zakrzówek.

Część spo­tkań odby­ła się w ramach pra­cy woje­wo­dy a część w ramach ofi­cjal­nej kam­pa­nii wybor­czej. Wszyst­kie te miej­sco­wo­ści leżą na tere­nie okrę­gu wybor­cze­go, w któ­rym kan­dy­du­je Prze­my­sław Czarnek.

Zatrudnieni w urzędach, kandydują w wyborach

Woje­wo­da to nie jedy­ny kan­dy­dat do par­la­men­tu, któ­ry jest zatrud­nio­ny w admi­ni­stra­cji publicznej.

Syl­we­ster Tuła­jew (1. na liscie PiS do sej­mu) łączy kam­pa­nię wybor­czą z pra­cą wice­mi­ni­stra spraw wewnętrz­nych i admi­ni­stra­cji. Wice­mi­ni­stra­mi są też dwaj inni kan­dy­da­ci PiS – Krzysz­tof Michał­kie­wicz (kan­dy­dat do sena­tu) i Artur Soboń (4). Kazi­mierz Cho­ma (14) to dyrek­tor KOWR a Marek Woj­cie­chow­ski (15) jest jego zastęp­cą. Mag­da­le­na Fili­­pek-Sob­czak (12) jest dyrek­to­rem LAWP, Andrzej Prusz­kow­ski (20) dyrek­to­rem Woje­wódz­kie­go Urzę­du Pra­cy, Tomasz Pitu­cha (16) eta­to­wym dorad­cą woje­wo­dy. Piotr Pat­kow­ski (18) i Jan Kan­thak (30) pra­cu­ją na co dzień w War­sza­wie. Pierw­szy jest dyrek­to­rem depar­ta­men­tu w Kan­ce­la­rii Pre­mie­ra, dru­gi jest rzecz­ni­kiem mini­stra sprawiedliwości.

Wśród kan­dy­da­tów Koali­cji Oby­wa­tel­skiej takich osób jest znacz­nie mniej. Do pra­cu­ją­cych na publicz­nym gar­nusz­ku moż­na zali­czyć Micha­ła Kraw­czy­ka (2), zatrud­nio­ne­go w MOSiR. Krzysz­tof Komor­ski (7) jest wice­pre­ze­sem MOSiR a Zbi­gniew Jur­kow­ski (30) jest zatrud­nio­ny w Miej­skiej Kor­po­ra­cji Komunikacyjnej.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy