Kto wspierał finansowo kampanię wyborczą partii politycznych

No Com­ments

Otrzy­ma­li­śmy z Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go reje­stry wpłat na fun­du­sze wybor­cze poszcze­gól­nych par­tii poli­tycz­nych. Są one infor­ma­cją publicz­ną. Komi­te­ty wybor­cze mają obo­wią­zek zło­żyć je do Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go wraz ze spra­woz­da­niem finan­so­wym. Może­my się z nich dowie­dzieć, kto i ile wpła­cił par­tiom poli­tycz­nym na pro­wa­dze­nie kam­pa­nii wybor­czej w ubie­głym roku.

Wpła­ty na fun­du­sze wybor­cze komi­te­tów wyborczych

Suma wpłat od poje­dyn­czej oso­by na fun­dusz wybor­czy komi­te­tu wybor­cze­go nie może prze­kra­czać 15-kro­t­no­­­ści kwo­ty mini­mal­nej za pra­cę (któ­ra w ub. roku wyno­si­ła 1750 zł). Jed­nak w roku, w któ­rym przy­pa­da­ją wię­cej niż jed­ne wybo­ry limit ten jest zwięk­szo­ny do 25-kro­t­no­­­ści pła­cy mini­mal­nej. Takim rokiem był rok 2015, wobec cze­go jed­na oso­ba mogła wpła­cić na fun­dusz wybor­czy nawet 43 750 zł.

Struk­tu­ra wpłat na fun­du­sze wybor­cze głów­nych partii

Dzię­ki danym uzy­ska­nym z Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go, spraw­dzi­li­śmy jak kształ­to­wa­ły się wpła­ty na fun­du­sze wybor­cze naj­więk­szych komi­te­tów wybor­czych – PO, PiS, PSL, SLD, Nowo­cze­sna i Razem.

Naj­wię­cej wpłat zgro­ma­dził PiS (12,2 mln zł), następ­nie PSL (11,1 mln zł), PO (8,8 mln), Nowo­cze­sna (8,6 mln), SLD (4 mln), Kukiz’15 (3 mln), Razem (0,35 mln) oraz Kor­win (0,25 mln).

W załącz­ni­kach do spra­woz­dań finan­so­wych znaj­du­ją się rów­nież wyka­zy wpłat. Moż­na się z nich dowie­dzieć, że naj­wię­cej wpłat zano­to­wa­ła Nowo­cze­sna (6850), w tym wie­le wpłat nie­wiel­kich kwot. Dru­gie w kolej­no­ści pod tym wzglę­dem było PSL (5151), następ­nie PiS (2186), PO (2137), Razem (1715) oraz SLD (1470). Licz­ba wpłat nie jest jed­nak toż­sa­ma z licz­bą wpła­ca­ją­cych, bo nie­któ­re par­tie wyli­cza­ły każ­dą wpła­tę, inne sumę wpłat od poje­dyn­czej osoby.

Nie­któ­rzy wpła­ca­li napraw­dę spo­ro. W sumie 175 osób wpła­ci­ło po ponad 30 000 zł. Naj­wię­cej z nich wspar­ło Nowo­cze­sną (68 osób), następ­nie PiS (48), PSL (32), PO (15), SLD (12). Naj­wyż­sza wpła­ta na fun­dusz wybor­czy par­tii Razem wynio­sła 9300 zł.

Suma tych „dużych wpłat” sta­no­wi­ła ponad 34% fun­du­szu wybor­cze­go Nowo­cze­snej, 14% PiS, po 11% w PSL i SLD, nato­miast tyl­ko 6% dla PO.

Z doku­men­tów moż­na wyli­czyć, że naj­wyż­sza śred­nia wpła­ta była w PiS (5575 zł), następ­nie w PO (4112 zł), SLD (2689 zł), PSL (2161 zł) Nowo­cze­snej (1261 zł) oraz Razem (201 zł).

Ile na fun­dusz wybor­czy wpła­ci­li liderzy

Nie wszy­scy par­tyj­ni lide­rzy wspar­li finan­so­wo kam­pa­nie wybor­cze swo­ich ugru­po­wań. Po 30 000 zł wpła­ci­li Leszek Mil­ler (SLD) i Ryszard Petru (Nowo­cze­sna). Pozo­sta­li (Jaro­sław Kaczyń­ski, Ewa Kopacz, Janusz Pie­cho­ciń­ski, Paweł Kukiz i Adrian Zand­berg) nie doło­ży­li ani grosza.

 

Peł­ne wyka­zy wpłat na fun­du­sze wyborcze:

KWW Kukiz’15

KW Nowo­cze­sna cz.1, KW Nowo­cze­sna cz.2, KW Nowo­cze­sna cz.3

KW PiS

KW PO

KW PSL

KW Razem

KW SLD

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy