Budżet obywatelski w Lublinie!

1 Com­ment

Fun­da­cja Wol­no­ści roz­po­czy­na pro­jekt „Budżet par­ty­cy­pa­cyj­ny w dziel­ni­cy Rury”.

W pią­tek, 4 stycz­nia spo­ty­ka­my się z pra­cow­ni­ka­mi Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin oraz Wydzia­łu Orga­ni­za­cyj­ne­go Urzę­du Mia­sta Lublin a w sobo­tę z przed­sta­wi­cie­la­mi Zarzą­du Dziel­ni­cy Rury, aby prze­dys­ku­to­wać szcze­gó­ły współpracy.

W tym roku podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej Rady Dziel­ni­cy Rury doko­na­ją sami miesz­kań­cy. Naj­pierw wska­żą potrzeb­ne inwe­sty­cje a potem wspól­nie wybio­rą te, któ­re zosta­ną zrealizowane.

Taki spo­sób dys­po­no­wa­nia budże­tem nazy­wa się par­ty­cy­pa­cyj­nym (z ang. par­ti­ci­pa­tion – uczest­nic­two), bo wszy­scy miesz­kań­cy dziel­ni­cy mają wpływ na jego przeznaczenie.

Pro­jekt jest dofi­nan­so­wa­ny przez Fun­da­cję im. Ste­fa­na Batorego.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

    • Andrzej Jędrze­jew­ski
    • 19 maja 2013

    Zapra­szam do Demo­kra­cji Bez­po­śred­niej regjo­nu lubel­skie­go: forum http://www.dblublin.fora.pl . Pro­po­nu­je współ­pra­ce z uwa­gi na to izin­sty­tu­cja budże­tu par­ty­cy­pa­cyj­ne­go jest jed­nym z kie­run­ków dzia­łań Demo­kra­cji Bezpośredniej

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy