Już niebawem rusza „Ekonomia w Działaniu”!

No Com­ments

Pro­jekt „Eko­no­mia w Dzia­ła­niu” powstał z ini­cja­ty­wy gru­py mło­dych ludzi, zain­te­re­so­wa­nych  tema­ty­ką eko­no­mii. Jego celem jest pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści eko­no­micz­nej oraz upo­wszech­nia­nia postaw przed­się­bior­czych wśród młodzieży.

Swo­imi dzia­ła­nia­mi chce­my zwró­cić uwa­gę na potrze­bę pro­wa­dze­nia edu­ka­cji eko­no­micz­nej, któ­ra ma wpływ na nasze doro­słe życie, od codzien­nych finan­sów domo­wych, po poziom emerytury.

Pro­jekt pole­ga na orga­ni­za­cji czte­rech cało­dnio­wych szko­leń o tema­ty­ce inwe­sto­wa­nia oraz wyjeź­dzie stu­dyj­nym na gieł­dę papie­rów war­to­ścio­wych do Warszawy.

Uczest­ni­cy pro­jek­tu na pod­sta­wie zdo­by­tej wie­dzy przy­go­tu­ją arty­ku­ły eko­no­micz­ne na por­tal inter­ne­to­wy dla mło­dzie­ży oraz prze­pro­wa­dzą sześć szko­leń w swo­ich lokal­nych społecznościach.

Pro­jekt będzie reali­zo­wa­ny w ramach pro­gra­mu „Mło­dzież w Działaniu”.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy