A tyle zarabia się w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

No Com­ments
Poni­żej zamiesz­cza­my dokład­ne zesta­wie­nie nt. wyna­gro­dzeń poszcze­gól­nych człon­ków Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych Mia­sta Lublin za lata 2013–2015.
wynagrodzenia
Suma kwot na wyna­gro­dze­nia w poszcze­gól­nych latach:
2013: 284 596
2014: 317 172
2015: 269 023 (do 20 sierpnia)
Dla porów­na­nia wyna­gro­dze­nia za 2014 roku w innych mia­stach tzw. „ścia­ny wschodniej”:
Kiel­ce 108 670 zł
Rze­szów 58 548 zł
Bia­ły­stok 41 247 zł
Olsz­tyn 25 484 zł
A tutaj znaj­du­je się info­gra­fi­ka z dany­mi o wyna­gro­dze­niach i liczeb­no­ści komi­sji w tych 5 miastach:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy