Informacja w sprawie Budżetu Obywatelskiego

No Com­ments

Już w naj­bliż­szy pią­tek, 30 maja, roz­po­czy­na się przyj­mo­wa­nie wnio­sków z pro­po­zy­cja­mi pro­jek­tów, któ­re mogą zostać sfi­nan­so­wa­ne w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go Lubli­na w 2015 roku. Przy­po­mi­na­my, że zgło­sze­nia będą przyj­mo­wa­ne do 30 czerw­ca br.

Wszel­kie infor­ma­cje zwią­za­ne z budże­tem oby­wa­tel­skim zna­leźć moż­na na stro­nie: www.obywatelski.lublin.eu

W razie wąt­pli­wo­ści zapra­sza­my do kon­tak­tu z Urzę­dem Mia­sta Lublin, gdzie kom­pe­tent­ni urzęd­ni­cy odpo­wie­dzą Pań­stwu na wszyst­kie pyta­nia. Odpo­wie­dzi moż­na uzy­skać pod tele­fo­nem: 81 466 19 01 i 81 466 19 02 od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9–15 lub pisząc na adres: obywatelski@lublin.eu.

Ser­decz­nie zapraszamy!

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy