Informacja w sprawie Budżetu Obywatelskiego

No Com­ments

Już w naj­bliż­szy pią­tek, 30 maja, roz­po­czy­na się przyj­mo­wa­nie wnio­sków z pro­po­zy­cja­mi pro­jek­tów, któ­re mogą zostać sfi­nan­so­wa­ne w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go Lubli­na w 2015 roku. Przy­po­mi­na­my, że zgło­sze­nia będą przyj­mo­wa­ne do 30 czerw­ca br.

Wszel­kie infor­ma­cje zwią­za­ne z budże­tem oby­wa­tel­skim zna­leźć moż­na na stro­nie: www.obywatelski.lublin.eu

W razie wąt­pli­wo­ści zapra­sza­my do kon­tak­tu z Urzę­dem Mia­sta Lublin, gdzie kom­pe­tent­ni urzęd­ni­cy odpo­wie­dzą Pań­stwu na wszyst­kie pyta­nia. Odpo­wie­dzi moż­na uzy­skać pod tele­fo­nem: 81 466 19 01 i 81 466 19 02 od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 9–15 lub pisząc na adres: obywatelski@lublin.eu.

Ser­decz­nie zapraszamy!

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy