Kalendarz spotkań informacyjnych

No Com­ments

30 maja roz­po­czę­li­śmy pro­ces przyj­mo­wa­nia wnio­sków w ramach Budże­tu oby­wa­tel­skie­go Lubli­na. Na zło­że­nie wnio­sku mają Pań­stwo czas do koń­ca czerw­ca. W cią­gu mie­sia­ca orga­ni­zo­wa­ne będą spo­tka­nia infor­ma­cyj­ne. Pierw­sze już w pią­tek, 30 maja o godz. 17.00 w Ratuszu.

Zapra­sza­my Pań­stwa na spo­tka­nia infor­ma­cyj­ne, któ­re uła­twią Pań­stwu przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu do Budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Pierw­sze spo­tka­nie odbę­dzie się w pią­tek, 30 maja, o godz. 17.00 w Ratu­szu. Na kolej­ne zapra­sza­my ponie­dzia­łek, 2 czerw­ca, o godz. 17.00 do Gim­na­zjum nr 5 im. Kró­la Wła­dy­sła­wa Łokiet­ka w Lubli­nie, na ul. Smycz­ko­wej 3. Lista miejsc i ter­mi­nów spo­tkań zamiesz­czo­na zosta­ła poniżej.

Pod­czas spo­tkań dowie­dzą się jak popraw­nie wypeł­nić wnio­sek i pozna­ją odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia. Spo­tka­nia będą tak­że oka­zją do wymia­ny doświad­czeń i nawią­za­nia part­ner­stwa z oso­ba­mi o zbież­nych celach. Zachę­ca­my do uczestnictwa.

Miej­sca i ter­mi­ny spo­tkań informacyjnych:

Lp. Data Godz. Miej­sce cha­rak­ter spotkania
1 30.05.2014 17.00 Ratusz, Pl. Wł. Łokiet­ka 1, sala nr 2 spo­tka­nie informacyjne
2 02.06.2014 17.00 Gim­na­zjum nr 5 ul. Smycz­ko­wa 3 spo­tka­nie informacyjne
3 04.06.2014 17.00 Biblio­te­ka Mul­ti­me­dial­na ul. Sza­se­rów 13 spo­tka­nie informacyjne
4 05.06.2014 17.00 Zespół Szkół nr 4 ul. Tumi­daj­skie­go 6a spo­tka­nie informacyjne
5 09.06.2014 17.00 VI LO ul. Mic­kie­wi­cza 36 spo­tka­nie informacyjne
6 15.06.2014 16.00 Cen­trum Kul­tu­ry ul. Peowiaków Mara­ton pisa­nia wniosków
7 16.06.2014 17.00 DK LSM ul. Wal­len­ro­da 4a spo­tka­nie informacyjne
8 22.06.2014 16.00 Cen­trum Kul­tu­ry ul. Peowiaków Mara­ton pisa­nia wniosków
9 23.06.2014 17.00 DDK Bro­no­wi­ce ul. Krań­co­wa 106 spo­tka­nie informacyjne

źró­dło: Urząd Mia­sta Lublin

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy