1000 zł grzywny za nieprzekazanie skargi do sądu

No Com­ments

Sąd wymie­rzył 1000 zł grzyw­ny dla Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Lubli­nie za nie­prze­ka­za­nie skar­gi na bez­czyn­ność. Wyko­na­nie posta­no­wie­nia o zasą­dze­niu grzyw­ny zosta­ło jed­nak wstrzy­ma­ne, w związ­ku ze zło­żo­nym zaża­le­niem. Teraz spra­wę zba­da Naczel­ny Sąd Administracyjny.

Sąd wła­śnie wymie­rzył 1000 zł grzyw­ny dla Pre­ze­sa Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Lubli­nie za nie­prze­ka­za­nie skar­gi na – nomen omen – bezczynność.
Urząd tłu­ma­czył się pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Sąd zwró­cił uwa­gę, że urząd dopro­wa­dził do „dwu­krot­ne­go wydłu­że­nia okre­su prze­wi­dzia­ne­go na prze­ka­za­nie skar­gi” oraz dodat­ko­wo wydłu­żył okres nie­zbęd­ny do roz­po­zna­nia skar­gi, poprzez wydru­ko­wa­nie i wysła­nie pocz­tą skar­gi zło­żo­nej przez ePuap.

Zda­niem sądu, kara w kwo­cie 1000 zł zapo­bie­gnie podob­nym nie­pra­wi­dło­wo­ściom. Myśli­my, że teraz Pre­zes WFO­ŚiGW nie będzie się już spóź­niał. Gra „na zwło­kę” jest czę­stą tak­ty­ką urzę­dów, któ­re wzbra­nia­ją się przed udzie­la­niem infor­ma­cji publicz­nych. Dobrze, że sąd przy­chy­lił się do nasze­go wnio­sku i napięt­no­wał takie działanie.

Dzię­ku­je­my Kan­ce­la­rii Rad­cy Praw­ne­go Kon­rad Ceza­ry Łako­my za szyb­kie i spraw­ne popro­wa­dze­nie spra­wy przed sądem!

Poni­żej treść posta­no­wie­nia o zasą­dze­niu grzywny.

NSA zbada, czy grzywna była słuszna

Woje­wódz­ki Fun­dusz Gospo­dar­ki Wod­nej i Ochro­ny Śro­do­wi­ska zło­żył zaża­le­nie na posta­no­wie­nie sądu o wymie­rze­niu grzyw­ny. Spra­wę roz­strzy­gnie Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny. Poni­żej treść posta­no­wie­nia z 30 grud­nia o wstrzy­ma­niu wyko­na­nia posta­no­wie­nia o wymie­rze­niu grzyw­ny do cza­su roz­strzy­gnię­cia zaża­le­nia przez NSA.

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy